دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1391 
رابطه تأثیر نوآوری بر سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران

صفحه 63-97

حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ محسن پور پور عبادالهان کویچ؛ علی دهقانی


شبیه سازی پویای توسعه خودروهای گاز سوز در ایران

صفحه 191-227

مصطفی دین محمدی؛ زین العابدین صادقی؛ رجبعلی صادقیان بافقی؛ هما قاسمی