بررسی اثرات غیرخطی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر الگوی STR

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد

2 دانشجو

چکیده

در این تحقیق عوامل تأثیر­گذار بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره 88-1338 مورد بررسی قرار می­گیرد. در تصریح معادله رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه­های بخش تقاضای پول، ارز و کالا؛ تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه­گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیشتر مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار رشد تولید در اقتصاد ایران را تأیید می­کند. تبیین مدل غیرخطی نشاندهنده این است که ضرایب الگو تابعی از ارزش حقیقی پول داخلی (عدم تعادل بخش خارجی) هستند. در رژیم اول (ارزشگذاری بیش از حد پول داخلی)، متغیرهای تکانه­های منفی نفتی، حجم حقیقی نقدینگی، نسبت سرمایه­گذاری به تولید، مخارج دولتی و عدم تعادل در بازارها اثرات با اهمیتی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما در رژیم دوم (ارزشگذاری کمتر از حد پول داخلی)، به استثناء اثرات حجم حقیقی نقدینگی بر رشد که افزایش می­یابد، اثرات متغیرهای مخارج دولتی، نسبت سرمایه­گذاری و تکانه­های منفی نفتی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonlinear Effects of Macroeconomic Variables on Economic Growth Based on STR Approach: the Case of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehrara 1
  • Mostafa Sargolzaei 2
چکیده [English]

In this paper, we examine the determinants of economic growth in Iran over the period 1338-1386 based on linear as well as non linear smooth transition regressions (STR). In model specification, economic disequilibrium including money, exchange rate and output gaps are entered as explanatory variables in addition to the explanatory conventional ones such as investment, government spends and oil revenues representing demand and supply sides factors. The results show that nonlinear specifications outperform the linear ones which is in a great agreement with the main hypothesis at this study. In nonlinear specification, the model coefficients change along with foreign or exchange rate disequilibrium.  In first regime (defined as domestic currency appreciation), negative oil shocks, real balances, investment to output ratio, government spending and economic disequilibrium have strong and significant effects on economic growth. However, in the second regime (domestic currency depreciation), the negative oil shocks, investment ratio and government spending have much less impacts with real balance variable leaving stronger impacts on economic growth. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • macroeconomic variables
  • Smooth Transition Regressions
  • Economic Disequilibrium