شبیه سازی پویای توسعه خودروهای گاز سوز در ایران

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه زنجان

2 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

4 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده

این مقاله با ارائه یک مدل سیستم پویا به شبیه‌سازی و بررسی سیاست­های بلندمدت ناوگان خودروهای گازسوز در دوره زمانی1390 الی1410 با استفاده از نرم‌افزار ونسیم می‌پردازد. در انتخاب دو نوع خودرو بنزین‌سوز و گازسوز از طرف خریداران، ویژگی‌هایی از قبیل قیمت خودرو‌، ‌تعداد جایگاه‌­ها، هزینه سوخت و هزینه استهلاک ملاحظه و مدل سازی شده است. نتایج مطالعه نشان می­دهد روند گسترش خودروهای گاز‌سوز و تعداد جایگاه‌ها با فرض تداوم شرایط سال پایه(1390)، روند رو به افزایشی را خواهند داشت. به طوری که با ادامه وضع موجود در انتهای سال1410 سهم خودروهای گاز سوز از کل خودروها به27 درصد و تعداد آنها تقریباً به10 میلیون دستگاه و با متوسط مصرف روزانه 28 میلیون مترمکعب گاز می­رسد. تحلیل حساسیت مدل نشان می­دهد که حذف سهمیه‌بندی و آزاد‌سازی قیمت سوخت بنزین و گاز بیشترین اثر در پذیرش خودروهای گازسوز و بالتبع کاهش مصرف بنزین را داراست. با آزاد سازی قیمت­ها، در انتهای سال1410، تعداد خودروهای گازسوز نسبت به ادامه سناریوی وضع موجود، حدود10درصد افزایش می­یابد ولی متوسط مصرف روزانه گاز با حدود70 درصد افزایش به48 میلیون مترمکعب می­رسد و به همین نسبت از مصرف بنزین کاسته می­شود. تحلیل حساسیت سناریو افزایش سطح اشباع خودرو از400 به500 دستگاه خودرو به ازای1000 نفر نشان دهنده افزایش تعداد خودرو گازسوز از10 میلیون به 12میلیون دستگاه در حالت سهمیه­بندی و به 27 میلیون دستگاه در حالت آزاد سازی قیمت سوخت در سال1410 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic simulation of the development of natural gas vehicles in Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa Dinmohammadi 1
  • Zain al Abedin Sadeghi 2
  • RajabAli Sadeghian Bafqi 3
  • Homa Ghasemi 4
چکیده [English]

Replacing gasoline vehicle by natural gas vehicles has advantages, such as lower CO2 emissions, and lower oil consumption. But this replacing faces significant challenges such as: lower traveled distance in comparison with vehicle gasoline, gas vehicle price is Higher than the vehicle gasoline price and as well as high investment costs in infrastructure section Such as gas stations. This paper by providing a dynamic system model, simulates and analyzes NGV fleet of long-term policies from 1390 to 1410 using vensim software. In this study, vehicles selection and Development of gas stations are two main elements of the model. In the vehicle selection between two types of car (gasoline and gas vehicle) from buyers characteristics such as vehicle price, number of stations, fuel costs and vehicle depreciation costs has been considered and modeled. The Result of study shows that the extension process of gas vehicles and number of stations will have increasing trend by assuming the continuation of the base year condition. so that NGV's share of total vehicles will reach to 27% and their numbers will reach approximately 10 million units With continuing situation of base year at the end of the year 1410 .The sensitivity analysis shows that the elimination of ration of gasoline and releasing prices of gasoline and gas have the Most effect on adoption of gas vehicles and following decreasing gasoline consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Gas Vehicles
  • System dynamics
  • Simulation