تحلیل و بررسی نقش حمایت از حقوق سهامداران در گسترش بازار سهام در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس­اندازها و تأمین مالی بنگاه­ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می­دهد، می­تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص حمایت از سرمایه­گذاران که توسط بانک جهانی محاسبه می­شود و با بکارگیری داده­های 46 کشور در حال توسعه در دوره 2010-2006 به بررسی تجربی این فرضیه اقدام شده است که آیا میزان حمایت قانونی از سهامداران، با در نظر گرفتن سایر عوامل مهم مؤثر بر گسترش بازار سهام، نقش معنی­داری در گسترش بازار سهام در این کشورها داشته است یا خیر. نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی دلالت بر تأیید این فرضیه دارد. یعنی، کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از سهامداران به عمل
می­آورند بازارهای سهام گسترش یافته­تری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of The role of protecting shareholders rights in expanding stock market in a selected developing countries

نویسندگان [English]

  • Akbar Komijani 1
  • habib Habibsoheily 2
چکیده [English]

Stock market as a major part of financial market has an important role in mobilization of savings and finance of firms. Recognition of effective factors in expanding this market while increases the analyzing ability of researchers; it could be an appropriate guideline to policy-makers. In this study by using protecting the investors index which is calculated by the World Bank and the basis of available data from 46 developing countries during interval 2006-2010 have been investigated empirically, That which whether level of legal protection of shareholders, considering other important factors which affect the expansion of stock market has a meaningful role in expansion of stock market or not. Results of estimation of econometric model confirm this hypothesis meaning that countries making more legal protection of shareholders, have got more expanded stock market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shareholders Right
  • stock market
  • Business Environment
  • Developing Countries