دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-215 
کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران

صفحه 1-26

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ آرش هادی‌زاده


بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست

صفحه 27-60

حمید آماده؛ عباس شاکری؛ فرشته محمدیان


بررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سال های 86-1352

صفحه 177-215

مصطفی سلیمی ‏فر؛ سبا مجتهدی؛ ملیحه حداد مقدم؛ هدی زنده دل شهرنوی