بررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سال های 86-1352

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تورم به عنوان یکی از شاخص ‏های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه ‏هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تأثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می‏ باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور، از شاخص‏ های مالی شامل نسبت بدهی­های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی ­های داخلی بانک­های تجاری به کل دارایی ‏های بانک­ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه‏ های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص‏ های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش‏ اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخ‏های تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه‏ های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنی‏دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش‏ های اساسی فعالیت واسطه ‏های مالی در ایران تلقی می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • mostafa salimifar 1
  • saba mojtahedi 2
  • maleha hada moghadam 3
  • hoda zendehdel shahrvandi 4