بررسی اثرات نامتقارن تکانه ی قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خود راه انداز در توابع واکنش آنی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

پژوهش­ های کاربردی دربازارهای مالی نشان می­ دهد، شاخص قیمت سهام با تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می­ کند. از آنجا که ارزش سهام معادل مجموع تنزیل یافته جریانات نقدی آینده است و این جریانات نقدی تحت تأثیر حوادث و رخدادهای اقتصادکلان هستند و همچنین می­تواند تحت تأثیر تکانه قیمتی نفت نیز قرار بگیرد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران می­پردازد. برای این هدف از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری و همچنین تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خودراه­انداز در توابع واکنش ­آنی استفاده گردیده است.
نتایج حاصل از توابع واکنش­ آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می­دهند تکانه مثبت قیمت نفت، شاخص قیمت سهام را افزایش و تکانه منفی قیمت نفت، این شاخص را کاهش می­ دهد،  نتایج همچنین بر نامتقارن بودن این اثرات دلالت دارند. به طوری که اثر تکانه منفی قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام به مراتب بزرگتر و ماندگارتر از تکانه مثبت قیمت نفت است. نتایج حاصل از تشکیل فواصل اطمینان توابع واکنش آنی نیز نشان می­دهند واکنش­های آنی قیمت سهام به تکانه ­های نفتی در تمامی حالات،  برآوردهای قابل قبولی را ارائه و معنی­ داری این اثرات را تأیید می­ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric effects of oil price shock on the stock price index: Comparsion of bootstrap confidence interval in impulse response function

نویسندگان [English]

  • mohsen ebrahimi 1
  • noshen shokri 2