سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (1387-1350)

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه ­ی علیت میان سرمایه ­ی اجتماعی، سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره ­ی 1387-1350 است. برای رسیدن به این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (1992) و همچنین آزمون علیت تودا – یوماموتو (1995) جهت بررسی مسأله ­ی علیت استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می­ دهد که هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است، اما با اغلب شاخص­ های نماینده ­ی سرمایه ­ی اجتماعی:
1- سرمایه­ ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است؛ 2- سرمایه ­ی اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، رابطه­ی علیت دو طرفه ای دارند؛ 3- سرمایه ­ی اجتماعی، علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital, Human Capital and Economic Growth: The Case of Iran (1971-2008)

نویسندگان [English]

  • ali hossen samadi 1
  • hoseen marzban 1
  • kosar asadean fallaheh 2