تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP)

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بی­ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال­های 1388-1354 می­باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی­ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهره­گیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تأثیر بی­ثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بی­ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنی­دار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجه­گیری کلی این است که بی­ثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Exchange Rate Volatility on the Exchange Rate Pass-Through in Iran (TVP Approach)

نویسندگان [English]

  • alireza kazerooni 1
  • behzad salmani 2
  • majid feshari 3