رابطه بین عملکرد سیاست های پولی و مالی و ثبات تابع تقاضای پول و پیش بینی این تابع در ایران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اتخاذ سیاست­های پولی و مالی در اقتصاد هر کشور و تأثیر حداکثری این سیاست­ها منوط به شناخت صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی، شناخت ثبات و پیش­بینی  تقاضای پول نیز می­تواند در جهت کنترل حجم پول در راستای تحقق هدف­های اقتصادی و به حداقل رساندن خسارت­های ناشی از عملکرد ناصحیح نظام پولی مؤثر باشد. این مقاله به تخمین، بررسی ثبات تابع و پیش­بینی تابع  تقاضای پول ایران برای دوره 1388 – 1350 به روش ARDL‌ می­پردازد. نتایج نشان می­دهند که رابطه بلند مدت تعادلی بین متغیرهای این تابع وجود دارد و رابطه مستقیم متغیر تولید ناخالص­داخلی و رابطه معکوس متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر روی تابع تقاضای پول تأیید می­شود. همچنین، آزمون ثبات بر روی این تابع صورت گرفت. نتایج آزمون­ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلند مدت دارای ثبات ساختاری است. می­توان گفت با تغیر متغیرهای تأثیرگذار و یا اعمال سیاست­های پولی و مالی مناسب، دسترسی به اهداف بلند مدت با توجه به ثبات تابع تقاضای پول با وقفه کوتاه­تری امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Money Demand Function, Performance of Monetary and Financial Policies and Forecasting the Money Demand Function in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Izadi 1
  • Nazar Dahmardeh 2
چکیده [English]

Adopting monetary and financial policies in economy of each country and their maximum effects depend on the correct recognition of money demand function in that country. On the other hand, stability recognition and anticipating the money demand also can be effective on controlling the mass of money in order to meet economic objectives and minimizing damages caused by wrong performance of monetary system. In present paper, estimation, function stability and forecasting money demand function in Iran during the period from 1971 through 2009 are investigated using ARDL method. Results indicate that there is a long-run equilibrium relationship among this function's variables; and direct relationship of Gross Domestic Product (GDP) and inverse relationship of exchange rate variables and rate of inflation on money demand function are also approved. Also, a stability test was conducted on this function where results suggest that discussed function has long term structural stability and it can be said that reaching long term objectives according to stability of money demand function will be next to possible with a shorter interval by changing the effective variables or applying the appropriate monetary and functional policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Demand
  • Stability
  • Monetary and Financial Policy
  • Lag
  • Forecast