بررسی همگرایی بهره‌وری انرژی در منتخبی از کشورهای عضو OECD با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز، گروه اقتصاد

2 استادیار دانشگاه تبریز، گروه اقتصاد،

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز،

چکیده

مقوله انرژی، به ویژه بهره وری آن پس از بحران انرژی دهه هفتاد و رکود اقتصادی در کشورهای عضو OECD مورد توجه بیشتری قرار گرفت.هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی بهره­وری انرژی در این گروه از کشورها می باشدکه می­تواند به تبیین الگوی تغییرات آتی بهره­ وری انرژی در کشورهای صادرکننده انرژی نیز کمک نماید. با توجه به تاکید مطالعات تجربی متعدد بر نقش عامل مجاورت، عدم لحاظ آن ممکن بود قابلیت اعتماد نتایج این مطالعه را نیز مخدوش نماید. لذا مقاله حاضر با در نظرگرفتن این عامل، به بررسی همگرایی بهره­ وری انرژی در 22 کشور عضو OECD در دوره (2008-1993) با استفاده از مدل­ های اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. یافته­ ها حاکی از وجود همگرایی بهره‌وری انرژی در این کشورها می‌باشد؛ به طوری که سالانه 075/0 درصد از شکاف میان وضعیت جاری و سطح پایدار بلندمدت از بین می‌رود. همچنین نتایج حاصل از تخمین، تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می­باشد و نیز مجاورت اثر مثبت بر رشد بهره‌وری انرژی این کشورها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Productivity Convergence in Selected OECD countries: Spatial Econometrics Approach

نویسندگان [English]

  • davood behbode 1
  • ferooz falahe 2
  • ameinh shebani 3