بررسی تأثیرات متغیرهای اثر گذار در بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاری: یک الگوی پویای اقتصادی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مطالعه حاضر می‌کوشد با استفاده از یک الگوی پویا به تجزیه و تحلیل تأثیرات متغیرهای اثر گذار در  بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاری  در ایران برای دوره 1350 تا 1388 بپردازد. در این مطالعه اثر متغیرهای مختلف در  بخش صنعت مانند بهره‌وری، عرضه نیروی کار، تقاضای کل،  سطح عمومی قیمت‌ها و دستمزد در چارچوب یک الگوی ساختاری اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که  نوسانات بهره‌وری، تقاضای کل، عرضه نیروی کار و دستمزد دارای تاثیرات مستقیم و نوسانات شاخص سطح عمومی قیمت تأثیر معکوسی بر میزان تغییرات میزان بیکاری در ایران دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Influencing Variables on Industry Unemployment Rate Changes: A Dynamic Model of Economics

نویسندگان [English]

  • hashem zare 1
  • zenab rezaei 2
  • mohamad zare 3