بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، موجب گشته توجه بیش­تری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مقاله حاضر نخست، رابطه بلند مدت بین رشد اقتصادی و انتشار گاز CO2 و دیگر متغیرهای مؤثر آزمون می ­شود و با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه توزیع (ARDL)، شکل تبعی منحنی زیست محیطی برای ایران بررسی می­ شود. سپس، با استفاده از مدل خاکستری (GM) پیش­بینی انتشار دی­ اکسید کربن برای دوره زمانی2010-2020 صورت می­ گیرد. نتایج نشان می­ دهند اولاً، علی­رغم ارتباط بلند مدت متغیرهای تحقیق با انتشار دی­اکسید کربن، منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران صادق نیست. ثانیاً، میزان انتشار دی­ اکسیدکربن کشور در سال 2020 به میزان 7/925 میلیون تن خواهد رسید. این میزان، رشد 66 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان می­ دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Environmental Issues and Forecasting of Carbon Dioxide Emissions in Iran Economy

نویسندگان [English]

  • mohamad reza lotfalipor 1
  • mohammd ali falahi 1
  • morteza bastam 2