تاثیر رقابت خارجی بر شدت رقابت و مارک آپ در بازارهای صنعتی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی عوامل تعیین­ کننده مارک­آپ بنگاههای داخلی (PCM)، تمرکز داخلی، صادرات و واردات و روابط احتمالی بین آنها در صنایع ایران است. نتایج رگرسیون معادله مارک آپ داخلی(PCMd) نشان می­ دهد که رابطه مثبت بین (PCM d) و تمرکز داخلی(Hd) وجود دارد. بنابراین، صنایع با تمرکز بالا در ایران، قدرت بازاری بیشتری داشته و قیمت بازار داخلی را تحت تأثیر قرار می­ دهند. بطوریکه با یک درصد افزایش شاخص تمرکز، انتظار بر آن است که (PCMd) بطور متوسط 0.3 درصد افزایش یابد. همچنین،یافته­ های تحقیق موید آن است که ارتباط ضریب سهم واردات (MR) و تمرکز واردات (Hm) با (PCMd) در صنایع ایران منفی است. این نتیجه موید آن است که با افزایش رقابت خارجی، مارک­آپ بنگاه­های داخلی کاهش یافته است. همچنین نتایج مدل برازش شده نشان می دهد که نرخ تعرفه، تأثیر مثبت بر(PCMd)  دارد. به گونه‌ای که یک درصد افزایش نرخ تعرفه، به طور متوسط منجر به  2.01 درصد افزایش در (PCMd) شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Foreign Competition on Intensity of Competition and Mark-Up in Iranian Industrial Markets

نویسندگان [English]

  • mohammad shaheke tash 1
  • faramarz atbaei 2