کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
ارزیابی رشد اقتصاد جهانی در فرآیند جهانی شدن مالی

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 205-221

احمد گوگردچیان؛ سیدکمیل طیبی؛ مرضیه گوگردچیان


دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 1-27

یداله دادگر؛ روح اله نظری؛ ابراهیم صیامی عراقی


سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (1387-1350)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 145-176

علی حسین صمدی؛ حسین مرزبان؛ کوثر اسدیان فلاحیه