تاثیر نامتقارن کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 مدرس دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

در تبیین ارتباط بین کسری بودجه دولت و رشد اقتصادی به لحاظ نظری دیدگاه¬های متفاوتی مطرح شده است. نبود یک اجماع نظر کلی در این زمینه موجب شد مطالعات تجربی زیادی به بررسی اثرگذاری کسری بودجه بر رشد اقتصادی بپردازند که این مطالعات بسته به عواملی چون کشور و دوره زمانی مورد مطالعه، علل بوجود آمدن کسری بودجه و شیوه تامین مالی آن، تکنیک مورد استفاده و ... نتایج متناقضی را گزارش کردند.
با توجه به این تناقضات نظری و تجربی موجود، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و با تاکید بر این اصل اساسی که لزوماً همه فرآیندها دارای تغییرات شدید حول نقطه آستانه نبوده و تغییرات در پارامترها می¬تواند به آرامی صورت ¬گیرد، به بررسی اثرگذاری نامتقارن کسری بودجه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1389:4-1369:1 بپردازد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است کسری بودجه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است؛ به نحوی که در دامنه¬های رکودی اقتصاد (رشد اقتصادی کمتر از 37/3 درصدی) سهم بزرگتر کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی، همگام با دیدگاه کینزی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی و در دامنه¬های رونق اقتصاد (رشد اقتصادی بیشتر از 37/3 درصدی) همگام با دیدگاه نئوکلاسیکی، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Asymmetric Impact of Government Budget Deficits on Economic Growth in Iran: Application of Smooth Transition Regression (STR) Model

نویسندگان [English]

  • ahmad jafari samimi 1
  • jalal montazeri shoorekchali 2
  • ahmad gerdabi 3
2 phd student
چکیده [English]

There are different views on explaining the theoretical relationship between government budget deficit and economic growth. The lack of a general consensus on this subject has led to great amount of empirical studies in this area. Many studies have reported controversial results based on factors such as country specifications and time periods, and budget deficit financing methods.
Due to ambiguities surrounding the theoretical and empirical analysis the present paper uses Smoothed Transition Regression (STR) model to examine an asymmetric impact of government budget deficit on economic growth in Iran based on seasonal data during of 2010:4 -1980:1.
The results indicate that budget deficit in a two regimes structure has affected Iran’s economic growth. In this structure, during recession (with an economic growth less than 37.3 percent) a larger share of budget deficit to GDP, Consistent with the Keynesian view, the budget deficit has a positive effect on economic growth. On the contrary in economic boom (with an economic growth more than 37.3 percent), witnessing a negative effect on economic growth which support the neoclassical view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government deficit
  • Economic growth
  • Asymmetrical model
  • smooth transition regression