دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، بهمن 1402 
تحلیل اثر ناترازی بودجۀ دولت بر رفاه اقتصادی در ایران

صفحه 73-105

10.22084/aes.2023.28078.3607

شهریار زروکی؛ سحر نصرنژاد نشلی؛ میترا نوروزی؛ معصومه خوشه گل گروسی


اثر شاخص استرس مالی بر روی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

صفحه 161-192

10.22084/aes.2023.27654.3580

فرجاد بخشور؛ محمد سخنور؛ طاهره آخوندزاده یوسفی؛ شهاب جهانگیری