اثر صنایع خلاق بر نرخ اشتغال (روش گشتاورهای تعمیم یافته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

اهمیت رو به رشد صنایع خلاق در طی سالیان اخیر، این صنایع را  به موضوع بحث در اقتصاد جهانی مبدل کرده است؛ به‌نحوی‌که بسیاری از کشورها جایگاه ویژه‌ای را برای این صنایع درنظر می‌گیرند. در دهه‌های اخیر تغییراتی در ساختار اقتصادها به‌وقوع پیوسته که موجب تغییر شکل ساختار اشتغال در کشورها شده است. صنایع خلاق به‌سرعت درحال تبدیل شدن به موتورهای قدرتمند رشد و توسعۀ اقتصادی هستند و این امر پیامدهای عمیقی در ساختارهای اقتصادی و اشتغال جوامع به‌دنبال دارد. صنایع خلاق از خلاقیت، نوآوری، مهارت‌ها و توانایی افراد برای ایجاد اشتغال استفاده می‌کنند و پتانسیل بالایی در گسترش آن دارند. خلاقیت به‌عنوان یک دارایی استراتژیک کلیدی که در فرآیند تولید همۀ کالاها و خدمات مهم است، در الگوهای اقتصادی نمود پیدا کرده است. ازطرف دیگر، خلاقیت، یک فرآیند ذهنی است که نمی‌توان آن‌ را از نظام فرهنگی و اجتماعی که افراد در آن فعالیت می‌کنند، جدا نمود؛ از این‌رو، پژوهش حاضر  نقش صنایع خلاق را در اشتغال 98 کشور توسعه‌یافته و درحال توسعه طی دورۀ زمانی 2011 الی 2020م. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) مورد بررسی قرار می‌دهد؛ بدین‌منظور در این پژوهش، سه الگو برآورد شده است. نتایج این پژوهش نشان‎دهندۀ اثر مثبت و معنادار صنایع خلاق بر اشتغال کشورهای موردمطالعه در تمامی الگوهای پژوهش است. براساس نتایج به‌دست آمده ضریب صنایع خلاق در کشورهای توسعه‌یافته (0.3539) از مقدار این ضریب در کشورهای درحال توسعه (0.2992) بیشتر است؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان تأثیرگذاری تولیدات خلاقانۀ فرهنگی و هنری بر اشتغال در این کشورها بیشتر از کشورهای درحال توسعه باشد؛ از دیگر یافته‌های پژوهش می‌توان به تأثیر منفی تورم بر اشتغال و هم‌چنین تأثیر مثبت سرمایۀ انسانی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و درجۀ باز بودن اقتصاد بر اشتغال اشاره نمود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Creative Industries on Employment Rate Using the Generalized Method of Moments (GMM)

نویسندگان [English]

  • Hoda Zobeiri 1
  • Maryam Ehsani 2
1 Associate Professor of Economics, Department of Economic Sciences, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 M.A in Economics, Department of Economic Sciences, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

In recent years, the increasing significance of creative industries has made them a topic of discussion in global economics. This has profound ramifications for the economic structures and employment of societies as the creative industries swiftly emerge as potent engines of economic growth and development. Creative industries utilize the creativity, innovation, skills, and aptitude of individuals to generate employment and have a high expansion potential. Using GMM the current study investigates the impact of creative industries on employment in 98 selected countries from 2011 to 2020. The results of this study indicate a positive and statistically significant effect of “creative industries” on employment in our three different models. The coefficient of creative industries in developed countries (0.3539) is greater than its value in developing countries (0.2992), as indicated by the results obtained. Consequently, it is anticipated that the influence of artistic, cultural, and creative productions on employment in these nations will be greater than in developing nations. Also, the results has demonstrated that inflation has an adverse effect on employment, while human capital, gross domestic product, investment, and the level of economic openness all have a positive influence on employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Industries
  • Art
  • Cultural Industries
  • Employment
  • Sustainable Development
  • Generalized Method of Moments (GMM)
- Abisuga Oyekunle, O. A. & Sirayi, M., (2018). “The role of creative industries as a driver for a sustainable economy: A case of South Africa”. Creative Industries Journal, 11(3): 225-244.‏ DOI: https://doi.org/10.1080/17510694.2018.1480850
- Adorno, T. W. & Horkheimer, M., (1997). Dialektik der aufklärung (Vol. 3). Suhrkamp Taschenbuch Verlag.‏
- Arellano, M. & Bond, S., (1991). “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”. The Review of Economic Studies, 58(2): 277-297. DOI: https://doi.org/10.2307/2297968
- Alkhateeb, T. T. Y.; Mahmood, H.; Sultan, Z. A. & Ahmad, N., (2017). “Trade openness and employment nexus in Saudi Arabia”.‏ International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(21): 165-174. Website: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/109451
- Alexandre, F.; Bação, P.; Cerejeira, J. & Portela, M., (2011). “Employment and exchange rates: the role of openness and technology”. Open Economies Review22(5): 969-984.‏ Website: https://link.springer.com/article/10.1007/s11079-010-9191-z
- Baltagi, B. H., (2008). “Forecasting with panel data”. Journal of Forecasting, 27(2): 153-173. ‏ DOI: https://doi.org/10.1002/for.1047
- Boccella, N. & Salerno, I., (2016). “Creative economy, cultural industries and local development”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 223: 291-296.‏ DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.370
- Bond, S. R., (2002). “Dynamic panel data models: a guide to micro data methods and practice”. Portuguese Economic Journal, 1(2): 141-162. ‏DOI: https://doi.org/10.1007/s10258-002-0009-9
- Bontje, M. & Musterd, S., (2009). “Creative industries, creative class and competitiveness: Expert opinions critically appraised”. Geoforum, 40(5): 843-852.‏ DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2009.07.001
- Beaudry, P. & Collard, F., (2002). “Why has the employment-productivity tradeoff among industrialized countries been so strong?”.‏ NBER Working Paper, No. 8754. Website: https://www.nber.org/papers/w8754
- Beier, G.; Matthess, M.; Shuttleworth, L.; Guan, T.; Grudzien, D. I. D. O. P.; Xue, B. et al., (2022). “Implications of Industry 4.0 on industrial employment: A comparative survey from Brazilian, Chinese, and German practitioners”. Technology in Society, 70: 102028.‏ DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102028
- Bilan, Y.; Vasilyeva, T.; Kryklii, O. & Shilimbetova, G., (2019). “The creative industry as a factor in the development of the economy: dissemination of European experience in the countries with economies in transition”. Creativity Studies, 12(1): 75-101.‏ DOI: https://doi.org/10.3846/cs.2019.7453
- Boix-Domènech, R. & Rausell-Köster, P., (2018). “The economic impact of the creative industry in the European Union”. Drones and the Creative Industry: Innovative Strategies for European SMEs, 19(3) 19-36.‏ DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95261-1_2
- Boix‐Domenech, R. & Soler‐Marco, V., (2017). “Creative service industries and regional productivity”. Papers in Regional Science, 96(2): 261-279.‏ DOI: https://doi.org/10.1111/pirs.12187
- Boschma, R. A. & Fritsch, M.و (2009). "Creative class and regional growth: Empirical evidence from seven European countries". Economic Geography, 85(4), 391-423.‏ DOI: https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2009.01048.x
- Carvalho, L. & Cruz, S. C. S., (2017). “Creative industries in Brazil: on the measurement of their size and relative importance”. Creative Industries Journal, 10(3): 238-257.‏ DOI: https://doi.org/10.1080/17510694.2017.1376173
- Campi, M.; Dueñas, M. & Ciarli, T., (2023). “Do Creative industries enhance employment growth? Regional evidence from Colombia”.‏ Regional Studies, 11(2)  1-17. DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2023.2210620
- Chapain, C.; Cooke, P.; De Propris, L.; MacNeill, S. & Mateos-Garcia, J., (2010). Creative clusters and innovation. Putting Creativity on the Map. London: NESTA.‏ Website: https://reglab.dk/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/nesta-1.pdf
- Chapain, C. & Stryjakiewicz, T., (2017). “Introduction–Creative industries in Europe: Drivers of (new) sectoral and spatial dynamics”. Creative Industries in Europe, 12(2) 1-15.‏ Website: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-56497-5_1
- Daubaraitė, U. & Startienė, G. (2015). “Creative industries impact on national economy in regard to sub-sectors”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 213: 129-134.‏ DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.415
- Flew, T., (2002). Beyond ad hocery: defining creative industries. In: Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, The Second International Conference on Cultural Policy Research. Website: https://eprints.qut.edu.au/256/
- Flew, T., (2010). “Toward a cultural economic geography of creative industries and urban development: introduction to the special issue on creative industries and urban development”. The Information Society, 26(2): 85-91.‏ DOI: https://doi.org/10.1080/01972240903562704
- Florida, R., (2002). The Rise of the Creative Class: And How It´s Transforming Work, Leisure and Everyday Life. (1st ed.). New York: Basic Books.
- Florida, R. (2014). The Rise of The Creative Class, revisited. New York: Basic Books.
- Foord, J., (2009). “Strategies for creative industries: an international review”. Creative Industries Journal, 1(2): 91-113.‏ DOI: https://doi.org/10.1386/cij.1.2.91_1
- Garnham, N., (2005). “From cultural to creative industries: An analysis of the implications of the “creative industries” approach to arts and media policy making in the United Kingdom”. International Journal of Cultural Policy, 11(1): 15-29.‏‏‏ DOI: https://doi.org/10.1080/10286630500067606
- He, J. L. & Gebhardt, H., (2014). “Space of creative industries: A case study of spatial characteristics of creative clusters in Shanghai”. European Planning Studies, 22(11): 2351-2368.‏ DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2013.837430
- Herlina, H. & Harianto, B. T., (2021). “Finding the characteristics of creative people in developing villages for the foundation of creative industry”. Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 16(1): 64-84.‏ DOI: https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v16i1.2021.pp64-84
- Hesmondhalgh, D., (2018). The Cultural Industries. Sage.‏‏
- Higgs, P. & Cunningham, S., (2007). Australia’s creative economy: Mapping methodologies. Brisbane: ARC Centre of excellence for creative industries and innovation (CCI).‏ Website: https://eprints.qut.edu.au/225658/
- Howkins, J., (2001). The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Penguin UK.
- Innocenti, N. & Lazzeretti, L., (2019). “Do the creative industries support growth and innovation in the wider economy? Industry relatedness and employment growth in Italy”. Industry and Innovation, 26(10): 1152–1173. DOI: https://doi.org/10.1080/13662716.2018.1561360
- Kabanda, P., (2015). Work As Art: Links Between Creative Work and Human Development. UNDP.‏
- Keynes, J. M., (1936). The General Theory of Interest. employment and money.‏
- Lazzeretti, L.; Innocenti, N. & Capone, F., (2017). “The impact of related variety on the creative employment growth”. The Annals of Regional Science, 58(3), 491-512.‏ DOI: https://doi.org/10.1007/s00168-016-0805-2
- Lee, S. Y.; Florida, R. & Acs, Z., (2004). “Creativity and entrepreneurship: A regional analysis of new firm formation”. Regional Studies, 38(8): 879-891.‏ DOI: https://doi.org/10.1080/0034340042000280910
- Lewis, W. A., (1954). Economic development with unlimited supplies of labour.‏
- Marco-Serrano, F.; Rausell-Koster, P. & Abeledo-Sanchis, R., (2014). “Economic development and the creative industries: a tale of causality”. Creative Industries Journal7(2): 81-91.‏ DOI: https://doi.org/10.1080/17510694.2014.958383
- Melberg, H. O., (1992). Unemployment: Micro–Macro-Theories.‏
- Miège, B. & Garnham, N., (1979). “The cultural commodity”. Media, Culture & Society, 1(3): 297-311.‏ DOI: https://doi.org/10.1177/016344377900100307
- Miller, T., (2009). “From creative to cultural industries: Not all industries are cultural, and no industries are creative”. Cultural Studies, 23(1): 88-99.‏ DOI: https://doi.org/10.1080/09502380802326660
- O’connor, J., (2007). The Cultural and Creative Industries: A Review of the Literature. Arts Council England.‏
- Oakley, K., (2004). “Not so cool Britannia: The role of the creative industries in economic development”. International Journal of Cultural Studies, 7(1): 67-77.‏ DOI: https://doi.org/10.1177/1367877904040606
- Outlook, C. E., (2022). In The International Year of Creative Economy for Sustainable Development: Pathway to Resilient Creative Industries. UNCTAD: Geneva, Switzerland.‏
- Oyekunle, O. A., (2017). “The contribution of creative industries to sustainable urban development in South Africa”. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 9(5): 607-616.‏ DOI: https://doi.org/10.1080/20421338.2017.1327932
- Pindiriri, C., (2020). “Taking stock of the impact of sanctions on livelihoods and poverty in Zimbabwe”. Defence and Peace Economics, 31(8): 1006-1020.‏ DOI: https://doi.org/10.1080/10242694.2019.1661177
- Potts, J. & Cunningham, S., (2008). “Four models of the creative industries”. International Journal of Cultural Policy, 14(3): 233-247. DOI: https://doi.org/10.1080/10286630802281780
- Rozentale, I. & Lavanga, M., (2014). “The “universal” characteristics of creative industries revisited: The case of Riga”. City, Culture and Society, 5(2): 55-64.‏ DOI: https://doi.org/10.1016/j.ccs.2014.05.006
- Scott, A. J., (2006). “Creative cities: Conceptual issues and policy questions”. Journal of Urban Affairs, 28(1): 1-17.‏ DOI: https://doi.org/10.1111/j.0735-2166.2006.00256.x
- Stam, E.; De Jong, J. P. & Marlet, G., (2008). “Creative industries in the Netherlands: Structure, development, innovativeness and effects on urban growth”. Geografiska Annaler: series B, Human Geography, 90(2): 119-132.‏ DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2008.00282.x
- Smith, A. (1869). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, volume 1 (Vol. 1). Oxford: Clarendon Press.‏
- Snowball, J. & Mapuma, A., (2021). “Creative industries micro-enterprises and informality: a case study of the Shweshwe sewing industry in South Africa”. Journal of Cultural Economy, 14(2): 194-208.‏ DOI: https://doi.org/10.1080/17530350.2020.1800505
- Thomassen, A. (2007). Design of the netgeneration: streaming the flow of design and science in the educational practice of the creative industry. Kybernetes, 36(9/10), 1529-1542.‏ DOI: https://doi.org/10.1108/03684920710827463
- Todaro, M. (1989). Economic Development in the Third World Countries. Translated by Gholam Ali Farjadi.‏
- UNCTAD. (2018). Creative Economy Outlook: Trends in International Trade in Creative Industries. In United Nations Conference on Trade and Development.
- White, D. S.; Gunasekaran, A. & H. Roy, M., (2014). “Performance measures and metrics for the creative economy”. Benchmarking: An International Journal, 21(1): 46-61.‏ DOI: https://doi.org/10.1108/BIJ-03-2012-0017
- Zachorowska-Mazurkiewicz, A. & Sierotowicz, T., (2017). “Women, men and creativity in higher education sector: comparative studies of leading EU and ECE countries”. Journal of International Studies, 10(3): 105-119. DOI: https://doi.org/ 10.14254/2071-8330.2017/10-3/8
- Zhou, S.; Siriboonchitta, S.; Yamaka, W. & Maneejuk, P., (2020). “The impact of cultural industry on economic and employment growth in China”. Journal of Administrative and Business Studies, 6(4): 129-137. DOI: https://doi.org/10.20474/jabs-6.4.3
- Zobeiri, H.; Jafari Samimi, A. & Ehsani, M., (2022). The impact of creative industries on gross domestic product using Generalized Method of Moments (GMM). Iranian Economic Review, In press. DOI: https://doi.org/10.22059/ier.2022.87700