دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1400 
4. تحلیل فضایی تأثیرتمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت (استان‌های ایران)

10.22084/AES.2021.21249.3166

شیوا علیزاده؛ محمد علیزاده؛ وحید شقاقی شهری؛ محبوبه دلفان