بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده در زیربخش‌های اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اراک

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی

10.22084/aes.2021.23324.3224

چکیده

با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیره تولید در زیربخش‌های اقتصادی به تجارت بین‌الملل، نوسانات نرخ ارز می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش‌افزوده زیربخش‌های اقتصادی داشته باشد. از اینرو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش‌افزوده زیربخش‌های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده‌های سری زمانی در دوره 96-1350 مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش TV-GARCH و تکانه تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگویARDL برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می‌کند. نوسانات نرخ ارز رابطه منفی و معناداری در کوتاه‌مدت و بلند مدت بر ارزش ازوده بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تاثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش خدمات نداشته و در کوتاه‌مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش معدن داشته است. همچنین رابطه نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش‌های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مثبت و معنادار بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the effects of exchange rate fluctuations on the sub-sectors value added in Iran

نویسندگان [English]

  • farhad amiri 1
  • kaveh Derakhshani Darabi 2
  • hamid asayesh 3
1 Islamic Azad University
2 ِDepartment of Economics, Faculty of Economics ans Law, Arak University
3 Assistant Professor of Economics
چکیده [English]

According to the expansion of trade and the dependence of the production chain in economic subsectors on international trade, exchange rate fluctuations can have a great effect on the international trade and, consequently, on the value added of economic subsectors. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the relationship between exchange rate fluctuations and value added of economic subsectors in Iran. For this purpose, the time series data for three main economic sectors and 12 selected subsections in the period 1971-2017 have been used. To estimate the coefficients, first the exchange rate fluctuations are calculated by TV-GARCH method and the total demand shocks is extracted using the Hedrick-Prescott filter and then the ARDL model is applicated to estimate the short and long run coefficients. The results show that exchange rate fluctuations follow a model with time varying coefficients. Exchange rate fluctuations in the short and long term have a negative and significant relationship with industrial value added, exchange rate fluctuations have no significant relations with value added of the service sector, and in the short and long term have a positive and significant relationship with value added of the mining sector. Also, the relationship between exchange rate fluctuations with some industrial subsectors are not compatible with theoretical literature, for example food and beverage industries have a positive and significant relations with exchange rate fluctuations in short and long run. Furthermore, chemical subsector value added in short have a significant negative relationship with exchange rate fluctuations but insignificant in long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate Fluctuations
  • Economic growth
  • value added
  • Economy Sub-Sector