تأثیر پاداش‌های پولی و نگرانی‌های شغلی بر کیفیت اعتباردهی بانک‌ها: مطالعۀ موردی کمیتۀ اعتباری شعبه‌های یک بانک ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مطابق با ادبیات مالی، در صورت وجود مسأله عدم تقارن اطلاعات، مشکل نمایندگی می‌تواند بر کیفیت اعتبارات بانک‌ها تأثیر بگذارد. در این‌رابطه، براساس نتایج مطالعات مرتبط، پاداش‌های پولی و نگرانی‌های شغلی مسئول وام‌دهی یا سایر نمایندگان بانک در فرآیند وام‌دهی، بر مشکل یادشده و در نتیجه کیفیت اعتباردهی مؤثر است. براساس نتایج این مطالعات، برخلاف پاداش‌های پولی مبتنی‌بر «حجم اعتباردهی»، پاداش‌های مبتنی‌بر «نتیجۀ عملکرد اعتباردهی» و همچنین بالاتر بودن نگرانی‌های شغلی مسئولان وام‌دهی، ازطریق «افزایش تلاش‌های مسئولان وام‌دهی در زمینۀ غربال‌گری و نظارت بر اعتبارگیرنده» منجر به افزایش کیفیت اعتباردهی و افزایش محافظه‌کاری در اعتباردهی می‌شود؛ بنابراین، پیرو مطالعات یادشده، در این مقاله، با استفاده از داده‌های مرتبط با تسهیلات خُرد یک بانک ایرانی بین سال‌های 1390 تا 1397، اثر پاداش‌های پولی و نگرانی‌های شغلی اعضای کمیتۀ اعتباری شعبه‌ها بر کیفیت تسهیلات خُرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به این‌منظور، از آنجا که متغیر وابسته (کیفیت تسهیلات خُرد) یک متغیر ترتیبی گسسته است و ازسوی دیگر، فرض رگرسیون‌های موازی نقض شد، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته استفاده گردید. نتایج برآورد الگوی یادشده نشان‌داد (1) تعریف یک ساز و کار انگیزشی که منجر به تغییر سیستم پاداش و جریمۀ مرتبط با اعطای تسهیلات از «اتکای صرف به حجم تسهیلات» به «اتکای هم‌زمان به حجم و نتیجۀ عملکرد (کیفیت) تسهیلات اعطا شده»، کیفیت تسهیلات خُرد اعطایی توسط کمیتۀ اعتباری شعبه‌های بانک موردمطالعه را بهبود داده است و (2) جایگزینی بازنشسته‌ها توسط جوانان در کمیتۀ اعتباری شعبه‌ها، کیفیت تسهیلات خُرد را بهبود داده است که دلیل آن نگرانی‌های شغلی بیشتر جوانان، ناشی از چشم‌انداز پیشرفت شغلی بیشتر آن‌ها در مقایسه با بازنشسته‌ها است. همچنین از سایر نتایج مهم می‌توان به اثر مثبت «افزایش حضور زنان در کمیتۀ اعتباری شعبه» بر «کیفیت تسهیلات خُرد» اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Monetary Incentives and Career Concerns on Quality of Bank Loans: Evidence from Branch Credit Committee of an Iranian Commercial Bank

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Jafarimehr 1
  • Bahram Sahabi 2
  • Hassan Heydari 3
  • Mohammad Ali Dehghan Dehnavi 4
1 Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Economics Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Economics Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Finance and Banking Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the financial literature, the agency problem can affect bank loans when there is information asymmetry. In this regard, the contract between the bank and bank agents, who are involved in the lending process, is considered crucial along with monetary incentives. Career concerns and characteristics of bank agents can also affect these agents' performance, and effectiveness of the bank’s monetary incentives. Based on the results of empirical and theoretical studies, the performance-based incentives or rewards (as opposed to lending-based incentives) and more career concerns of bank’s agents leads to an increase in the quality of lending, albeit by reducing risk-taking leads to reduction in the lending measure (profitability) of the bank. This paper analyzes the effects of monetary incentives and career concerns on micro-loans quality. The effects of monetary incentives were analyzed by studying how the members of the branch credit committee of an Iranian commercial bank were compensated by the bank. In fact, this bank changed from a volume-based compensation system into a compensation system based on both “lending volume” and “performance”. The paper also analyzes the impacts of career concerns on loan quality by considering the characteristics of branch credit committee’s members. Since, on the one hand, the dependent variable (loan quality) is a discrete ordinal variable and on the other hand, based on the Brant test᾿s result the proportional odds assumption was violated, the generalized ordinal logit model was used. The results indicated that “performance-based incentives” improved micro-lending quality. The results also showed that branch credit committees with more women and youth people had higher micro-lending quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Monetary Incentives
  • Career Concerns
  • Lending
  • Loan Officer
  • Micro-Lending Quality
  • Branch Credit Committee
آقایی، مجید؛ و رضاقلی‌زاده، مهدیه، (1395). «بررسی عوامل مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب منتخب بانک سپه». فصلنامۀ مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، شمارۀ 2 (3)، صص: 95-111.
ابوالحسنی، محمدجواد؛ و صمدی، سعید، (1399). «تعیین اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بر حجم مطالبات معوق بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1396-1386)». فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شمارۀ 10 (37)، صص: 201-233.
اکبری، محمدرضا؛ پیش‌بهار، اسماعیل؛ و دشتی، قادر، (1399). «شناسایی عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی خانوارهای روستایی ایران: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته». فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شمارۀ 9 (35)، صص: 91-125.
الوانی، سید مهدی؛ غریبی‌یامچی؛ حمیده؛ نیکمرام، سحر؛ و احمدی‌زهرانی، مریم، (1390). «تبیین الگوی اثر بخش تشویق کارکنان بخش عمومی با رویکردی کل نگرانه به پاداش». فصلنامۀ علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شمارۀ  64، صص: 1-17.
تحولات نظام بانکی در بهار 1399، (1399). گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
دیواندری، علی؛ نظری، محسن؛ سید جوادین، سید رضا؛ حاجی‌کریمی، عباسعلی؛ و رایج، حمزه، (1397). «بررسی چگونگی تأثیر جبران خدمات بر عملکرد فردی: بررسی نقش میانجی انگیزش درونی و تعدیل‌کننده خودکامیابی و انتظار دریافت پاداش (مطالعه موردی: بانک ملت)». فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، شمارۀ 10 (3)، صص: 694-673.
ختایی، محمود؛ محمدی، تیمور؛ و میرزایی، اسماعیل، (1395). «عوامل تعیین‌کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا». فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شمارۀ 5 (17)، صص: 81-108.
 
Abolhasani, M.; Samadi, S. & Vaez Barzani, M., (2021). “Determining the Short-Run and Long-Run Effects of Macroeconomics and Banking Variables on the Volume of Non-performing Loan of Banks Accepted by Tehran Stock Exchange (2007- 2017)”. Journal of Applied Economics Studies in Iran, No. 10(37), Pp: 201-233.
Akbari, M.; Pishbahar, E. & Dashti, G., (2020). “Identifying the effective factors on food insafety in Iranian Rural Households: Application of generalized ordered logit model”. Journal of Applied Economics Studies in Iran, No. 9(35), Pp: 91-125.
Agarwal, S. & Wang, F. H., (2008). Motivating Loan Officers: An Analysis of Salaries and Piece Rates Compensation, Working Paper, Chicago, Federal Reserve Bank of Chicago.
Agarwal, S. & Wang, F. H., (2009). Perverse Incentives at the Banks? Evidence from a Natural Experiment, Working Paper, Chicago, Federal Reserve Bank of Chicago.
Agarwal, S. & Ben-David, I., (2018). “Loan Prospecting and the Loss of Soft Information”. Journal of Financial Economics, No. 129(3), Pp: 608-628.
Aghaei, M. & Rezagholizadeh, M. (2016). “The Factors Affecting on Non-Performing Loans in Selected Branches of Sepah Bank”. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, No. 2(3), Pp: 95-111.
Alvani, M. et al., (2011). “Explanation of an Effective Reward Pattern for Civil Servants of Iran, Considering the Total Reward Approach”. Management Studies in Development and Evolution, No. 21(64), Pp: 1-17.
Becker, G. (1962). “Investment in Human Capital: a Theoretical Analysis”. Journal of Political Economy, No. 70(5), Pp: 9-49.
Berg, T.; Puri, M. & Rocholl, J., (2013). Loan Officer Incentives and the Limits of Hard Information. Working Paper, No. 19051, NBER, Cambridge, MA.
Borghans, L.; Golsteyn, B. H. H.; Heckman, J. J. & Meijers, H., (2009). “Gender Differences in Risk Aversion and Ambiguity Aversion”. Journal of the European Economic Association, No. 7(2-3), Pp: 649-658.
Cole, S.; Kanz, M. & Klapper, L. (2015). “Incentivizing Calculated Risk Taking: Evidence from an Experiment with Commercial Bank Loan Officers”. Journal of Finance, No. 70(2), Pp: 537-575.
Divandari, A. et al., (2018). “Investigating the Effect of Compensation on Individual Performance: A Study on the Mediating Role of Internal Motivation and the Moderating Role of Self-efficacy and Reward Expectancy”. Journal of Business Management, No. 10(3), Pp: 673-694.
Eckel, C. C. & Grossman, P. J., (2008). “Differences in the Economic Decisions of Men and Women: Experimental Evidence”. Handbook of Experimental Economics Results, No. 1(4), Pp: 509-519.
Fu, V., (1998). “Estimating Generalized Ordered Logit Models”. Stata Technical Bulletin, No. 8(44), Pp: 27-30.
Greene, W. H., (2012). Econometric Analysis. 7th edition, New York, Prentice Hall.
Greene, W. H. and Hensher, D. A. (2010). Modeling Ordered Choices: A Primer, Cambridge, Cambridge University Press.
Hertzberg, A.; Liberti, J. M. & Paravisini, D., (2010). “Information and Incentives inside a Firm: Evidence from Loan Officer Rotation”. Journal of Finance, No. 65(3), Pp: 795-828.
Holmstrom, B., (1979). “Moral Hazard and Observability”. The Bell Journal of Economics, No. 10(1), Pp: 74-91.
Ioannidou, V.; Pavanini, N. & Peng, Y., (2019). Collateral and Asymmetric Information in Lending Markets. CEPR Discussion Paper, No. DP13905, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3439458.
Iranian Parliament Research Center (2020). Banking system developments in the spring of 1399, Available at SSRN: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1632229.
Kauko, K., (2009). “Managers and Efficiency in Banking”. Journal of Banking and Finance, No. 33(3), Pp: 546–556.
khataie, M.; mohammadi, T. & Mirzaei, E., (2016). “Determinants of Loan Portfolio Quality in Banking System of Iran: Dynamic Panel Data Approach”. Journal of Applied Economics Studies in Iran, No. 5(17), Pp: 81-108.
Montalvo, J. G. & Reynal-Querol, M. (2020). Gender and Credit Risk: A View from the Loan Officer’s Desk. Working Papers No. 1076, Barcelona, Barcelona Graduate School of Economics.
Qian, J.; Strahan, P. E. & Yang, Z., (2015). “The Impact of Incentives and Communication Costs on Information Production: Evidence from Bank Lending”. Journal of Finance, No. 70(4), Pp: 1457-1493.
Shavell, S., (1979). “Risk Sharing and Incentives in the Principal and Agent Relationship”. The Bell Journal of Economics, No. 10(1), Pp: 55-73.
Spence, M., (1973). “Job Market Signaling”. The Quarterly Journal of Economics, 87 (3), No. 355–374.
Udell, G. F., (1989). “Loan Quality, Commercial Loan Review and Loan Officer Contracting”. Journal of Banking and Finance, No. 13(3), Pp: 367-382.
Williams, R., (2006). “Generalized Ordered Logit/Partial Proportional Odds Models for Ordinal Dependent Variables”. The Stata Journal, No. 6 (1), Pp: 58-82.
Williams, R., (2020). Adjusted Predictions and Marginal Effects for Multiple Outcome Models and Commands (including ologit, mlogit, oglm, and gologit2), Handout, Notre Dame, University of Notre Dame.