دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

2. قواعد بازخوردی اسمی در سیاست‌گذاری پولی ایران: بررسی قاعده مک‌کالم

صفحه 1-25

10.22084/aes.2020.21307.3040

سیدضیاالدین کیالحسینی؛ اکبر کمیجانی؛ حسین توکلیان؛ زهرا رحیمی