دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

2. قواعد بازخوردی اسمی در سیاست‌گذاری پولی ایران: بررسی قاعده مک‌کالم

سیدضیاالدین کیالحسینی؛ اکبر کمیجانی؛ حسین توکلیان؛ زهرا رحیمی


3. شوک نفت، سیاست پولی و اثر وثیقه‌ای در اقتصاد ایران

علی تحویلی؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان


7. اثرات متقابل بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران با رهیافت MSVAR

الهام حسینی؛ یونس نادمی؛ حمید آسایش؛ سید حسین سجادی فر