ارزیابی نابرابری درآمد و خط فقر نسبی بر قدرت خرید کالای بادوام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

در اقتصادهای متمرکز نابرابری جغرافیایی یکی از مهم‌ترین ابعاد نابرابری است که موردتوجه سیاست‌گذاران است. طرح آمایش فضایی سرزمین مهم‌ترین سیاست دولت در اقتصاد ایران به‌منظور کاهش نابرابری و فقر در ابعاد مکانی و جغرافیایی است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر فضایی متغیرهای نابرابری درآمد، فقر نسبی، رشد درآمد سرانه حقیقی، بیکاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ بهره‌ی حقیقی بر قدرت خرید حقیقی کالاهای بادوام با استفاده از مدل گشتاور تعمیم‌یافته خود رگرسیونی فضایی SAR-GMM-DPD با ضرایب دومرحله‌ای آرلانو- باور/ بوندل- باند پویای تصادفی در بین استان‌های ایران در دوره‌ی 1396-1385 است. نتایج نشان‌داد که طبق تئوری نظریه‌ی مصرف دوزنبری، کالاهای بادوام دارای تابع تقاضای شکسته است؛ به‌طوری‌که وقفه‌ی اول متغیر وابسته با ضریب 009/0 دارای تأثیر مثبت بر قدرت خرید کالاهای بادوام است. وقفه‌ی اول فضایی SAR نیز منفی و معنادار 007/0- است که بیانگر وابستگی فضایی منفی بین استان‌های ایران است، یعنی اثرات متغیرهای مستقل‌بر متغیر وابسته دارای تأثیرات غیرمستقیم فضایی و جغرافیایی است. نابرابری درآمد با ضریب 43/0- تأثیر منفی بر قدرت خرید کالای بادوام خانوارها دارد. خط فقر نسبی با ضریب 06/0- اثر منفی بر قدرت خرید می‌گذارد و هرچه خط فقر نسبی به سمت دهک‌های بالای درآمدی حرکت می‌کند، قدرت خرید کالای بادوام کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Income Inequality and Relative Poverty line on Durable Goods Purchasing Power

نویسندگان [English]

  • Mbina Zarie 1
  • Ali Heidarpour 2
  • Seyed Parviz Jalilikamjo 3
1 PhD in Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the spatial effect of income inequality, relative poverty, real per capita income growth, unemployment, real exchange rate and real interest rate on real purchasing power of durable goods using the generalized SAR-GMM-DPD spatial self-regression torque model with two-stage coefficients. Arellano-Bover / Bundell-Bond is a random dynamic band between provinces of Iran in the period 2006-2017. The results show that according to Dosenbury's theory of consumption theory, durable goods have a broken demand function; Thus, the first interval of the dependent variable with a coefficient of 0.009 has a positive effect on the purchasing power of durable goods. The first spatial interval of SAR is also negative and significant -0.007 which indicates the negative spatial dependence between the provinces of Iran, ie the effects of independent variables on the dependent variable have indirect spatial and geographical effects. Income inequality with a coefficient of -0.43 has a negative effect on the purchasing power of durable goods of households. The relative poverty line with a coefficient of -0.06 has a negative effect on purchasing power, and as the relative poverty line moves to the upper deciles of income, the purchasing power of durable goods decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real purchasing power of durable goods
  • Income Inequality
  • Relative Poverty Line and
  • Arellano-Bover / Bundell-Bond -Two-Step Band Ratio
  • GMM-DPD-SAR
ابونوری، اسمعیل، ذوقی، الناز. (1392). «برآورد و مقایسه‌ی نابرابری توزیع درآمد با روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک». پژوهشنامه اقتصاد کلان، (16)8، 30-13.
احسانی، محمدعلی و خلیلی اصل، مریم. (1395). «اثر ریسک درآمد بر نرخ پس‌انداز ناخالص داخلی: مطالعه موردی ایران برآورد تابع پس‌انداز ملی در ایران با تأکید بر نا اطمینانی درآمد ملی». سیاست‌گذاری اقتصادی، (16)8، 19-1.
     ارضروم‌چیلر، نسرین. (1384). ابعاد گوناگون فقر در ایران، بانک مرکزی، اداره­ی بررسی­ها و سیاست­های اقتصادی.
اسدی، پریسا و فطرس محمدحسن. (1396)، اثر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی کشورهای منتخب منطقه چشم‌انداز. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.
امامی، کریم و دربانی، سمن. (1390). «عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی کالاهای بی‌دوام در اقتصاد ایران». فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 2(5)، 110 -91.
آقایی، مجید و رضاقلی زاده، مهدیه. (1397). «رابطه بین مصرف حامل‌های مختلف انرژی، رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ایران». پژوهش‌های اقتصادی ایران، (74)23، 189-97.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1387). «گزارش مشروح تجدیدنظر در سال پایه، شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران»، تهران.
بیات مرضیه، حکمتی محمد. (1390). «اندازه‌گیری نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی استان همدان». اقتصاد مالی، (17)5، 42-23.
بکی حسکوئی، مرتضی و تاجیک، الناز، (1391)،پیش بینی تقاضای کالاهای با نوسان بالا با استفاده از رویکرد اختیار واقعی،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان.
پاپلی‌یزدی، محمدحسین. (1383). «عدالت اجتماعی و توسعه کاربرد فلسفه و ایدئولوژی در آمایش سرزمین». فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، مشهد، ش 74.
پیرائی، خسرو و بلیغ، نفیسه. (1394). «رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، (3)15. 21-1.
تاسان، مونا؛ پیرایی، خسرو؛ نونژاد، مسعود و عبدشاهی، عباس. (1399). «اثر متغیر‌های کلان اقتصادی بر رشد به نفع فقیر در ایران»،  فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، (33)9.
جمالی، فیروز ؛ قنبری ، ابوالفضل ؛ پور محمدی، محمدرضا. (1387). «نگرشی بر مفهوم نابرابری و مفاهیم مرتبط با آن در مطالعات اجتماعی و اقتصادی». فصلنامه مدرس، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره چهاردهم، شماره 2.
جهرمی، یگانه؛خداداد کاشی، فرهاد؛ موسوی پور احمدی، عالمه. (1393). «ارزیابی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در جامعه». پژوهش‌های اقتصادی ایران، (61)19، 117-14.
خداداد کاشی، فرهاد و حیدری، خلیل(1388)، اندازه گیری شاخص­های فقر براساس عملکرد تغذیه­ای خانوارهای ایرانی، پژوهشنامه اقتصادی، 9(3(پیاپی 34))231-205.
خواجویی، محسن. (1389). رفاه اجتماعی و نابرابری­های جغرافیایی در سایه عدالت، بخش مطالعات اجتماعی.
خواجه‌وندپور، الهام و عزت‌الله عباسیان، (۱۳۹۵)، «عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران، چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری»، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
دوگانی، آزاده، محمدی، حسین. (1394). «تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تأکید بر درجه باز بودن اقتصاد». فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، (28)7، 172-157.
دهمرده، نظر و شکری، زینب. (1389).«اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران». فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 18(54)، 164-147.
رحمانی تیمور و شفیعی شهرام (1389)، بررسی هم­گرایی بهره­وری کل عوامل تولید(TFP) بخض صنعت در استان­های ایران، تحقیقات اقتصادی، 45(91)، 98-73.
زبردست اسفندیار، حق روستا سمیه. (1396)، گونه­شناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابری‌های منطقه­ای. دوفصلنامه دانشگاه هنر.شماره19.169-153.
عبداللهی محمدرضا، موسوی نیک سید هادی، صادقی نرگس، کاویانی زهرا. (1397)، معاونت پژوهش‌های اقتصادی تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران.
فطرس، محمدحسن و معبودی، رضا. (1395). «اثر تکانه‌های پولی و مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا». فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، (19)5، 82-59.
کسرایی، اسرافیل. (1386)، «نظریه همگرایی، وابستگی فضایی و رشد منطقه‌ای (شواهدی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به‌منظور کاربرد)». مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 77،64-27.
موسوی, میرنجف. (1391). «شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی(مطالعه‎ی موردی: شهر میاندوآب)». پژوهش­های جغرافیای انسانی، 44.
مهرابی بشرآبادی، حسین و جاودان، ابراهیم. (1390). «تأثیر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی در ایران». فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3(9)، 46-27.
ندیری محمد، محمدی تیمور. (1390). «بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا». مدل‌سازی اقتصادی. (5)51. 24-1.
نصراللهی، زهرا؛ انصاری سامانی، حبیب و روزبهانی، معصومه. (1397). «برآورد تأثیر نابرابری درآمد بر شاخص توسعه پایدار: شواهدی از استان‌های ایران». فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، (32)8، 61-78.
نگهداری، ابراهیم؛ پیرایی، خسرو؛ کشاورز حداد، غلامرضا و حقیقت، علی. (1393). «برآورد خط فقر مطلق و نسبی براساس رویکرد صرفه‌ ناشی از مقیاس با مدل استون‌گیری (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، دوره ۱۳۹۰- ۱۳۸۵)». فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، ۱۹ (۱) :۳-۳۰
وفایی، الهام؛ محمدزاده، پرویز؛ فلاحی، فیروز و اصغرپور، حسین. (1396). «بررسی همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی استار فضایی». فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، (2)4، 102-79.
وهابی، بهرام. (1377). «چارچوب نظری توزیع هدف‌های ملی در سطح منطقه». مجله برنامه‌وبودجه. (7)31.68-45.
 
Abdullahi, M. R.; Mousavi Nik, S. H.; Sadeghi, N.; Kaviani, Z. (2018), Deputy of Economic Research, Analysis of Recent Developments in Iran's Economy. (in persian).
Abu Nouri, I.; Zoghi, A. (2013). "Estimation and comparison of income distribution inequality with parametric and non-parametric methods". Journal of Macroeconomics, (16) 8, 30-13. (in persian)
Aghaei, M.; Rezagholizadeh, M. (2018). "The relationship between consumption of different energy carriers, economic growth, inequality and poverty in Iran." Iranian Economic Research, (74) 23, 189-97. (in persian)    Arzrom Mchiller, N. (2005). Various dimensions of poverty in Iran, central bank, administration of economic studies and policies. (in persian)
Asadi, P. Fotros, M. H. (2017), The effect of economic freedom on income inequality of selected countries in the perspective region. Master Thesis, Bu Ali Sina University. (in persian)
Bayat, Marzieh; Hekmati Mohammad. (2011). "Measuring Income Inequality in Urban and Rural Areas of Hamadan Province". Financial Economics, (17) 5, 42-23. (in persian)
Beki Haskooi, M.; Tajik, E., (2012), Predicting Demand for High Fluctuation Goods Using the Real Authority Approach, Third Conference on Financial Mathematics and Applications, Semnan. (in persian)
Central Bank of the Islamic Republic of Iran (2008). "Detailed revision report in the base year, index of consumer goods and services in urban areas of Iran", Tehran. (in persian)
Dehmardeh, N.; Shokri, Z. (2010). "Effects of financial development on income distribution in Iran". Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 18 (54), 164-147. (in persian)
Dugani, A.; Mohammadi, H. (2015). "The effect of income inequality on the level of private consumption in Iran with emphasis on the degree of openness of the economy." Journal of Agricultural Economics Research, (28) 7, 172-157. (in persian)
Ehsani, Mohammad A.; Khalili Asl, M. (2016). "The Effect of Income Risk on Gross Domestic Savings Rate: A Case Study of Iran Estimating the National Savings Function in Iran with Emphasis on National Income Uncertainty". Economic Policy Making, (16) 8, 19-1. (in persian)
Emami, K.; Darbani, S. (2011). "Factors Affecting Consumption Expenditures of Non-Durable Goods in the Iranian Economy". Economic Modeling Quarterly, 2 (5), 110-91. (in persian)
Fotros, Mohammad H.; Maboudi, R. (2016). "The Effect of Monetary and Financial Shocks on Iran's Economic Growth and Income Distribution: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach". Iranian Journal of Applied Economic Studies, (19) 5, 82-59. (in persian)
Fotros, Mohammad H.; Shahbazi, F. (2015). "Study of Poverty and Inequality in Urban and Rural Areas of Iran in the Years Before and After the Implementation of the Law on Targeted Cash Subsidies (2012-2013)". Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, (3) 9, 36-7. (in persian)
Jahromi, Y.; Khodadad Kashi, F.; Mousavipour Ahmadi, A. (2014). "Assessing the factors affecting income inequality in society". Iranian Economic Research, (61) 19, 117-14. (in persian)
Jamali, F.; Ghanbari, A.; Poor Mohammadi, M. R. (2008). "An Attitude Towards the Concept of Inequality and Related Concepts in Social and Economic Studies". Modares Quarterly, Planning and Spatial Planning, Volume 14, Number 2. (in persian)
Kasraei, I. (2007), "Theory of Convergence, Spatial Dependence and Regional Growth (Evidence from the Member States of the Organization of the Islamic Conference for Application)". Journal of Economic Research, No. 77, 64-27. (in persian)
Khajehvandpour, E.; Ezatollah, A., (2016), "Factors Affecting Income Inequality in Iran, Fourth International Conference on Applied Research in Management and Accounting", Tehran, Shahid Beheshti University. (in persian)
Khajoui, M. (2010). Social Welfare and Geographical Inequalities in the Shadow of Justice, Department of Social Studies. (in persian)
Khodadad Kashi, F.; Heidari, Kh. (2009), Measurement of Poverty Indicators Based on Nutritional Performance of Iranian Households, Economic Research Journal, 9 (3 (34)) 231-205. (in persian)
Mehrabi Basharabadi, H.; Javadan, I. (2011). "The effect of real exchange rate uncertainty on the growth of the agricultural sector in Iran." Journal of Agricultural Economics Research, 3 (9), 46-27. (in persian)
Mousavi, M. (2012). "Sustainable City Shape and Social Justice (Case Study: Miandoab City)". Human Geography Research, 44. (in persian)
Nadiri, M.; Mohammadi, T. (2011). "Study of the effect of institutional structures on economic growth using the GMM method of dynamic panel data". Economic modeling. (5) 51. 24-1. (in persian)
Nasrollahi, Z.; Ansari Samani, H.; Roozbehani, M. (2018). "Estimating the Impact of Income Inequality on the Sustainable Development Index: Evidence from Iranian Provinces". Journal of Economic Growth and Development Research, (32) 8, 61-78. (in persian)
Negahdari, A.; Piraei, Kh.; Farmer Haddad, Gh.; Haghighat, A. (2014). "Estimation of Absolute and Relative Poverty Line Based on Scale Economy Approach with Stoning Model (Case Study of Urban Urban Households, Volume 1390-1385)". Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 19 (1): 3-30. (in persian)
Papliyazdi, M. H. (2004). "Social Justice and the Development of the Application of Philosophy and Ideology in Land Management". Geographical Research Quarterly, Mashhad, Vol. 74. (in persian)
Piraei, Kh.; Baligh, N. (2015). "The Relationship between Financial Development and Income Inequality in Iran". Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), (3) 15. 21-1. (in persian)
Rahmani, T.; Shafiee, Sh. (2010), Investigating the Convergence of Total Productivity Factors (TFP) of Industry in Iranian Provinces, Economic Research, 45 (91), 98-73. (in persian)
Tasan, M.; Piraei, Kh.; Nonjad, M.; Abdshahi, A. (2020). "The effect of macroeconomic variables on growth in favor of the poor in Iran", Iranian Journal of Applied Economic Studies, (33) 9. (in persian)
Vafaei, E.; Mohammadzadeh, P.; Fallahi, F.; Asgharpour, H. (2017). "Study of convergence of social welfare of Iranian provinces using nonlinear space star technique". Journal of Applied Theories of Economics, (2) 4, 102-79. (in persian)
Wahhabi, B. (1998). "Theoretical framework for the distribution of national goals at the regional level". Journal of Planning and Budgeting. (7) 31.68-45. (in persian)
Zabardast, E.; Hagh Rosta, S. (2017), Typology of theoretical and experimental approaches to regional inequalities. Bi-Quarterly of the University of Arts. No. 19.169-153. (in persian)
Artelaris, P., & Petrakos, G. (2014). Intraregional Spatial Inequalities and Regional Income Level in the European Union: Beyond the Inverted-U Hypothesis. International Regional Science Review, International Regional Science Review, 39(3), 291-317.
Amadeo, K. (2018). Income Inequality in America. Retrieved from https://www.thebalance.com/incomeinequality-In-america-3306190.
Amendola, N., Vecchi, G. (2014). Durable goods and poverty measurement. The World Bank.
Ang, S.H. (2001). Personality influences on Consumption: In shift from the Asian Economic Crisis, Journal of International Consumer Marketing, 13 (1). 5-20.
Arellano, M., Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.‏
Baltagi, B. H. (2008). Forecasting with panel data. Journal of forecasting, 27(2), 153-173
Barba, A. & Pivetti, M. (2008). Rising household debt: Its causes and macroeconomic implications– a long-period analysis. Cambridge Journal of Economics, 33(1), 113–137.
Berisha, E., Meszaros, J. (2018). Household Debt, Consumption, and Income Inequality. International Economic Journal, 32(2), 161-176.‏
Berisha, E. Meszaros, J., Olson, E. (2018). Income inequality, equities, household debt, and interest rates: Evidence from a century of data. Journal of International Money and Finance, 80, 1-14.
Blau, B. M. (2018). Income inequality, poverty, and the liquidity of stock markets. Journal of Development Economics, 130, 113-126.‏
Bouakez, H. Cardia, E., Ruge-Murcia, F. J. (2011). Durable goods, inter-sectoral linkages and monetary policy. Journal of Economic Dynamics and Control, 35(5), 730-745.‏
Brown, C. (1997). Consumer credit and the propensity to consume: Evidence from 1930. Journal of Post Keynesian Economics, 19(4), 617–638.
Cantelmo, A., Melina, G. (2018). Monetary policy and the relative price of durable goods. Journal of Economic Dynamics and Control, 86, 1-48.‏
Christen, M., Morgan, R.M. (2005). Keeping up with the Joneses: Analyzing the effect of income inequality on consumer borrowing. Quantitative Marketing and Economics, 3(2), 145–173.
Diewert, W. E. (2009), “Durables and Owner-Occupied Housing in a Consumer Price.
Dynarski, S., Jonathan, G. (1997). Can Families Smooth Variable Earnings. Brooking
Espin-Sanchez, J. A., Giraldo-Paez, D., Gil-Guirado, S., & Vickers, C. (2019). Labor Inequality in Pre-Industrial Mediterranean Spain: the city of Murcia in the 18th Century.‏
Furceri, D., Loungani, P., Zdzienicka, A. (2018). The effects of monetary policy shocks on inequality. Journal of International Money and Finance, 85, 168-186.‏
Green, W., & Beavis, C. (2012). Literacy in 3D: An integrated perspective in theory and practice. Acer Press.‏
Guo, J. (2017). Many around the world worry about inequality, especially          women.        Index” in W. E. Diewert, J.S. Greenlees and C.R. Hulten (eds.), Price   Index Concepts   and Measurements, University of Chicago Press.
Iqbal, M. J., Sharma, P. K. (2018). Role of family in making purchase decision with regard to Durable Goods: A Study of ohopal City. Journal of Management (JOM), 5(5).
Ismagilova, G. N. Gafurov, I. R., Safiullin, L. N. (2014). Consumer demand for durable goods under asymmetric information. Procedia Economics and Finance, 14, 280-285.‏
Janikas, M., & Rey, S. (2008). On the Relationships betwwen Spatial Clustering, Inequality and Economic Growth in the United States: 1969-2000. Région et Développement, 27, 13-34.
Kaytaz, M., Gul, M. C. (2014). Consumer response to economic crisis and lessons for marketers: The Turkish experience. Journal of Business Research, 67(1):2701-2706.‏
Le, T. H., Nguyen, C. P., Su, T. D., Tran-Nam, B. (2020). The Kuznets curve for export diversification and income inequality: Evidence from a global sample. Economic Analysis and Policy, 65, 21-39.‏
McKenzie, D. (2003). How do Households Cope with Aggregate Shocks? Evidence from the Mexican Peso Crisis, World Development, 31 (7). 1179 – 1199.
Mora, T. 2008. “Explaining Within-country Regional Inequality in the European Union”.
Nilavongse, R., Michał, R., Uddin, G. S. (2020). Economic policy uncertainty shocks, economic activity, and exchange rate adjustments. Economics Letters, 186, 108765.‏
Papadopoulos, G. (2019). Income inequality, consumption, credit and credit risk in a data-driven agent-based model. Journal of Economic Dynamics and Control, 104, 39-73.‏
Pedroni, P. (2004), "Panel Co Integration, Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis", Econometric
Petrakos, G. (2009). “Regional growth and inequalities in the European Union”. Discussion PaperSeries. No15(2). pp. 23-44.  
Pizzolitto, G. (2005). Poverty and inequality in Chile: Methodological issues and a literature review. Documentos de Trabajo del CEDLAS.‏
Ravallion, Martin (1998). Poverty Lines in Theory and Practice, LSMS, Working Paper No.133, World Bank.
Sathya, P., Indirajith, D. (2018). A Study on Purchase Behavior of Consumer Durable Goods with Special Reference to Tiruvarur District.International Journal of Scientific Research and Management, 6(02), EM-2018
Sung – Ha. H., Jungmin. L (2017), Conspicuous consumption and income Inequality, Oxford Economic Papers, Vol.  69(4), pp.870-896.
Tatavarthy, A. D., Mukherjee, K. (2019). Payment methods and their effect on durable goods replacement. Journal of Consumer Marketing.‏
Theory, No. 20, No. 3, PP. 597-625.
Teka, A. M. Woldu, G. T., Fre, Z. (2019). Status and determinants of poverty and income inequality in pastoral and agro-pastoral communities: Household-based evidence from Afar Regional State, Ethiopia. World Development Perspectives, 100123.‏
Thompson, J. P., Smeeding, T. M. (2013). Inequality and poverty in the United States: the aftermath of the Great Recession.‏
Urbonavičius, S., Pikturnienė, I. (2010). Consumers in the face of economic crisis: evidence from two generations in Lithuania. Ekonomika ir vadyba, (15):827-834.‏
Vo, D. H. Nguyen, T. C., Tran, N. P. (2019). What factors affect income inequality and economic growth in middle-income countries? Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 40.‏
Wilkinson, R., Pickett, K. (2010). “The Impact of Income Inequality on Sustainable Development in London”. London: London Sustainable Development Commission.
World Bank Institute (2005). Poverty Manual.
Zhang, J., Chiang, W. Y. K. (2020). Durable goods pricing with reference price effects. Omega, 91, 102018.‏
Zhang, R., Ben Naceur, S. (2019). Financial development, inequality, and poverty: Some international evidence. International Review of Economics & Finance, 61, 1‐16.
Zheng, Z. (2020). Inflation and income inequality in a Schumpeterian economy with menu costs. Economics Letters, 186, 108524.‏
Zurawicki, L. Braidot, N. (2005). Consumers During Crisis: Responses from the Middle Class in Argentina, Journal of Business Research, 58, 1100 – 1109.