اثرات متقابل بی ثباتی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران با رهیافت MSVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی ، الیگودرز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران

3 پژوهشگر اقتصاد آب و محیط‌زیست،شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ایران

10.22084/aes.2020.22565.3156

چکیده

هماهنگی سیاست­های پولی و مالی، با توجه به بحران­های مالی که در دهه­ی اخیر رخ داده است، بیش‌ازپیش افزایش ‌یافته و باعث شده است که کشورهای برای مقابله با آثار نامطلوب این بحران­ها سیاست­های اقتصادی هماهنگ را مدنظر قرار دهند. اجرای هر سیاست اقتصادی با بی­ثباتی­هایی همراه هست که می­تواند بر همدیگر اثراتی داشته باشند. بر این‌اساس، در مقالهی حاضر به بررسی اثرات متقابل بی­ثباتی­های سیاست­های پولی و مالی در اقتصاد ایران پرداخته شد. بدین‌منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکف-سوئیچینگ(MSVAR)  در طول دوره‌ی 1357-1396 اثرات متقابل سیاست­های پولی و مالی موردبررسی قرار گرفت. بی­ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی، مخارج دولت، نرخ بهره و حجم نقدینگی با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات برآورد شد. نتایج نشان‌داد که بی­ثباتی اندازه‌ی دولت در رژیم­های صفر و یک تأثیر منفی بر بی­ثباتی نرخ بهره دارد. بی­ثباتی نرخ بهره در رژیم­های یک و دو تأثیر معنادار بر بی­ثباتی اندازه‌ی دولت دارد. هم‌چنین بی­ثباتی اندازه‌ی دولت تأثیر معناداری بر بی­ثباتی حجم نقدینگی نداشت، اما بی­ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم بر بی­ثباتی اندازه‌ی دولت داشت. بی­ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی­ثباتی نرخ بهره داشت، درحالی‌که بی­ثباتی نرخ بهره تأثیر معناداری بر بی­ثباتی درآمدهای مالیاتی نداشت. هم‌چنین، بی­ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم­های صفر و یک تأثیر مستقیم و معنادار بر بی­ثباتی حجم نقدینگی داشت و بی­ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی­ثباتی درآمدهای مالیاتی داشت. بر این‌اساس، در اقتصاد ایران بی­ثباتی سیاست­های پولی و مالی تحت‌شرایط رژیمی بر همدیگر اثرگذار می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Interactions of Instability of Monetary and Fiscal Policies in the Iranian Economy by the MSVAR Approach

نویسندگان [English]

  • Elham Hosseini 1
  • Younes Nademi 2
  • Hamid Asayesh 2
  • Seyed Hossein Sajadifar 3
1 Department of economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad university, Aligudarz, Iran
2 Assistant Professor, Department of economics, Ayatollah Borujerdi university, Borujerd, Iran
3 Water economics and environment researcher, Tehran water and wastewater company, Tehran, Iran
چکیده [English]

The coordination of monetary and fiscal policies, given the financial crises that have occurred in the last decade, has increased more than ever and has led countries considers coordinating economic policies to deal with the adverse effects of these crises. The implementation of any economic policy is accompanied by instabilities that can affect each other. Accordingly, the present article examines the interaction effects of monetary and fiscal policy instabilities in the Iranian economy. For this purpose, using the Markov-Switching Vector Auto Regression Model (MSVAR) during the period 1978-2017, the interaction effects of monetary and fiscal policies were investigated. The instability of the variables of tax revenues, government expenditures, interest rates and broad money was estimated using the Hadrick-Prescott filter. The results showed that government size instability in regimes of zero and one has a negative effect on interest rate instability. Interest rate volatility in regimes one and two has a significant effect on government-size instability. Also, the size instability of the government did not have a significant effect on the instability of the volume of broad money, but the instability of the broad money in the regime two had direct effects on the instability of the size of the government. The instability of tax revenues in the regime two had direct and significant effects on the instability of interest rates, while the instability of interest rates did not have a significant effect on the instability of tax revenues. Also, the instability of tax revenues in regimes of zero and one had a direct and significant effect on the instability of broad money and the instability of the broad money in the regimes two had direct and significant effects on the instability of tax revenues. Accordingly, in the Iranian economy, the instability of monetary and fiscal policies affects each other under regime conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy instability
  • financial policy instability
  • Markov Switching Vector Auto-Regressive (MSVAR)
آهنگری، عبدالمجید؛ و تمنایی‌فر، سیما. (1396). «بررسی رابطه دینامیک میان سیاست­های پولی و مالی در ایران». فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 6، شماره 23، ص: 187-204.
توکلیان، حین؛ طاهر پور، جواد؛ و محسن‌پور، فرزاد. (1398). «هماهنگی و اثر متقابل سیاست­های مالی و پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی». نشریه علمی (فصلنامه) پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 90، سال 23، ص: 241-195.
حسین‌زاده‌یوسف‌آباد، سید مجتبی؛ و حقیقت، علی. (1392). «اثر سیاست پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از الگوی خود همبسته با وقفه توزیع‌شده(ARDL)»، فصلنامه علوم اقتصادی، سال هفتم، شماره 25، ص: 123-146.
کمیجانی، اکبر؛ کاوند، حسین؛ و عباسی نژاد، حسین. (1389). «فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست­های پولی و مالی در ایران»، سیاست­های اقتصادی، شماره 1، ص: 32-3.
مجاب، رامین؛ برکچیان، سید مهدی؛ و نیلی، فرهاد. (1392). «توضیح تغییرات پایه پولی و مخارج دولت در ایران»، پژوهش­های پولی-بانکی، سال ششم، شماره 17، ص: 16-1.
مداح، مجید؛ و طالب بیدختی، آزاده. (1394). «بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران با رویکرد چرخشی مارکوف»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال 23، شماره 75، ص: 187-167.
هوشمند، محمود؛ دانش‌نیا، محمد؛ شهریور، صالح؛ قزلباش، اعظم؛ و اسکندری‌پور، زهره. (1391). «رابطه بین سیاست­های پولی و نرخ ارز در ایران»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، دوره 9، شماره 2، ص: 109-127.
Ahangari, Abdolmajid & Tamnaeifar, Sima (2017), "A Study of the Dynamic Relationship between Monetary and Fiscal Policies in Iran", Iranian Journal of Applied Economic Studies, Volume 6, Number 23, pp: 187-204.
Cevik, E.I. Dibooglu, S. & Kutan, A. M. (2014), "Monetary and Fiscal Policy Interactions: Evidence from Emerging European Economies", Journal of Comparative Economics, 42, pp:1079–1091.
Farooq Arby, M. (2001). "Long-Run Trend Business Cycles and Short-Run Shocks in Real GDP. State Bank of Pakistan", Working Paper, No. 1/01.
Gonçalves, C. E. & Guimaraes, B. (2008), "Monetary policy and the exchange rate in Brazil", Journal of International Money and Finance, pp: 24,1-7.
Hooshmand, Mahmoud Daneshnia, Mohammad Shahrivar, Saleh. Ghezelbash, Azam & Eskandaripour, Zohreh (2012), "The Relationship between Monetary Policy and Exchange Rates in Iran", Quarterly Journal of Quantitative Economics (Former Economic Studies), Volume 9, Number 2, pp: 109-127.
Hosseinzadeh Yousefabad, Seyed Mojtaba & Haghighat, Ali (2013), "The Effect of Monetary Policy on the Exchange Rate in Iran Using the Distributed Interval Distributed Pattern (ARDL)", Quarterly Journal of Economic Sciences, Year 7, No. 25, pp: 123-146.
Komijani, Akbar. Kavand, Hossein & Abbasinejad, Hossein (2010), "Lack of Independence in Monetary Policy and the Role of Oil Price Fluctuations on Monetary and Fiscal Policies in Iran", Economic Policies, No. 1, pp: 3-32.
Krolzig, H. M. Marcellino, M. & Mizon, G. (2002). "A Markov-Switching VectorEquilibrium Correction Model of the UKLabor Market". Empirical Economics, 27,233-254.
Kuncoro, H. K. & Dianta, Sebayang, A. (2013), "The Dynamic Interaction between Monetary and Fiscal Policies in Indonesia". Romanian Journal of Fiscal Policy, 4,1(6): 47-66.
Laurens B. & E. De La Piedra (1998), "Coordination of Monetary and Fiscal Policies".
Madah, Majid & Talib Beidakhti, Azadeh (2015), "A Review of the Behavior of Monetary and Fiscal Policy in the Iranian Economy with Markov's Rotational Approach", Quarterly Journal of Economic Research and Policy, Volume 23, Number 75, pp. 167-187.
Mojab, Ramin; Barkchian, Seyed Mehdi & Nili, Farhad (2013), "Explaining the changes in the monetary base and government spending in Iran", Monetary-Banking Research, Year 6, No. 17, pp: 1-16.
Sargent, T. & Wallace, N. (1981), "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic", Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Fall, pp: 1–17.
Šehović, D. (2013). "General Aspects of Monetary and Fiscal Policy Coordination”. Journal of Central Banking Theory and Practice, 2(3), pp: 5-27.
Stephen, M. (2009). "Exchange Rate Pass-through and Monetary Policy: How Strong is The Link?"Bank of Canada Working Paper.
Tavaklian, while. Taherpour, Javad & Mohsenpour, Farzad (2019), "Coordination and Interaction of Fiscal and Monetary Policies in the Iranian Economy: A Model of Stochastic Dynamic General Equilibrium", Scientific Journal (Quarterly) of Economic Research and Policies, No. 90, Year 23, pp: 195-241.
Troy, D. & Eric, M. L (2011), "Monetary–fiscal policy interactions and fiscal stimulus", European Economic Review, No. 55, pp: 211–227
Wesselbaum, D. (2014), "Fiscal and Monetary Policy Interactions in New Zealand", MPRA Paper, No. 58763.