قواعد بازخوردی اسمی در سیاست‌گذاری پولی ایران: بررسی قاعده مک‌کالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، قم، ایران

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

پس از بروز بحران­های مالی در سال­های گذشته، قواعد بازخوردی اسمی موردتوجه بسیاری از سیاست‌گذاران پولی قرار گرفت. نوآوری این قواعد، مکانیسم بازخوردی است که تعدیلات صریحی را برای ابزار سیاست پولی زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف می­شود، درنظر می­گیرد. قاعده مک­کالم را می­توان یکی از معروف­ترین انواع مدل­های بازخوردی برشمرد. در این مطالعه، بررسی تجربی رفتار سیاست­گذاری بانک مرکزی ایران در قالب قاعده­ مک­کالم غیرخطی و در دوره‌ی زمانی 1368:4 الی 1396:4 با استفاده از مدل­های مارکوف سوئیچینگ انجام می­شود. با توجه به این­که بانک مرکزی اهداف تولید و اهداف تورمی مشخص و صریحی را اعلام نمی­کند، برآورد مدل با فرض تورم هدف و تولید هدف غیر­قابل مشاهده انجام ­می­شود. در این‌راستا، برای تخمین و برآورد متغیرهای غیرقابل مشاهده شامل تورم و رشد تولید اسمی از روش فیلتر کالمن بیزی استفاده شده و سپس با استفاده از برآورد متغیرهای حالت، مدل‌سازی در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ با درنظر گرفتن رژیم­های رونق و رکود صورت گرفت. بررسی قدر مطلق ضرایب مدل برآوردی نشان می­دهد که بانک مرکزی در دوران رکود، وزن بیشتری به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق، وزن بیشتری به متغیر شکاف تورم اختصاص داده است. این مسأله مبیّن عکس‌العمل صحیح بانک مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور است. ازاین‌رو رفتار نامتقارن سیاست‌گذار پولی با توجه به تابع عکس­العمل آن تأیید می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nominal Feedback Rules in Iranian Monetary Policy: An Investigation of the McCallum Rule

نویسندگان [English]

  • Seyed Ziaoddin Kiaalhoseini 1
  • Akbar Komijani 2
  • Hossein Tavakolian 3
  • Zahra Rahimi 4
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Mofid University, Qom, Iran
2 Professor, Faculty of Economics, Tehran University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
4 PhD student in Economics, Mofid University, Qom, Iran
چکیده [English]

Consequent to the financial crises, nominal feedback rules received considerable attention consideration from many of the monetary authorities in many countries. The innovation of these rules is a feedback mechanism that allocates precise adjustments to the monetary policy instruments where target variable deviates from its desired path. Mc Callum's rule can be taken as one of the most prominent feedback models in monetary economics. In the present study, the experimental behavior of the policymakers in the Iranian Central Bank will be investigated applying nonlinear Mc Callum's rule in the period of 1368:4 (1990:1) to 1396:4 (2018:1) using Markov-switching model. Considering that the Iranian Central Bank does not announce the precise production and inflation targets, the model estimation will be carried out based on the assumption of unobservable target variable. In this regard, for estimation of the two unobservable variables of nominal production growth and inflation, Bayesian Kalman filter will be employed. Then model will be stimated with markov switching approach in different rejime. The analysis of the model coefficients shows that the central bank during the recession assigned more weight to the nominal output growth variable and in the boom period more weight was assigned to the inflation gap variable. This illustrates the correct response of the central bank of Iran to these variables base of theoretical expectation. Therefore, in this paper and base on estimation results of nonlinear McCallum rule, the asymmetric behavior of the central bank with respect to the monetary reaction function is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nominal Feedback Rule
  • Mccallum Rule
  • Baysian kalman filter
  • Markov Switching
توکلیان، حسین (1394). «سیاستگذاری پولی بهینه، مبتنی بر قاعده و صلاحدیدی در جهت رسیدن به اهداف تورمی برنامه‌های پنج ساله توسعه: یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، 23 ، 38-1
کمیجانی، اکبر ؛ الهی، ناصر و صالحی، مسعود (1393)، «ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮرم و ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺮان: روﯾﮑﺮد ﺣﺪ آستانه‌ای»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 21 ، 78-61
کمیجانی، اکبر و حسین، توکلیان (1390). «تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاست‌گذار پولی بانک مرکزی»، مجله تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 6 ، 42-19
کمیجانی، اکبر؛ خلیلی عراقی، سید منصور؛ عباسی نژاد، حسین و توکلیان، حسین (1393). «تورم هدف ضمنی، رفتار نامتقارن و وقفه در تشخیص وضعیت اقتصادی سیاست‌گذاران پولی در اقتصاد ایران»، مجله مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 9، 23-1
کمیجانی، اکبر؛ فرزین وش، اسدالله و کیاالحسینی، سیدضیاالدین (1392). «قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 50 ، 58-31
کیاالحسینی، سید ضیاالدین؛ هاشمی، مونا؛ حاتمی، امین و نظریان، رافیک (1396). «نقش قاعده‌مندی سیاست پولی بر رشد اقتصادی»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه، 26، 124-113
مجتهد، احمد (1388). «بررسی ابزارها و سیاست پولی بانک مرکزی ایران»، فصلنامه پول و اقتصاد، 1 ، 24-1
یزدانی، مهدی و مؤمنی، مجید(1396). «هدف­گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک­کالوم متغیر با زمان در ایران»، دوفصلنامه اقتصاد پولی و مالی، 13، 229-200.
 
Ahmad, S )2016). “A multiple threshold analysis of the Fed's balancing act during the Great Moderation”. Economic Modeling. 55. 343–358.
Augustsson, V (2014). Evaluating Switching GARCH Volatility Forecasts During the Recent Financial Crisis. Master Thesis.lund university.
Baoli, L (2013). “The McCallum Rule for Chinese Monetary Policy”. Proceedings of the 7th International Conference on Innovation & Management.881-884
Blinder, A (1987). “The Rules-versus-Discretion Debate in the Light of Recent Experience’”. Weltwirtschaftliches Archiv. 123. 399-414.
Damette, O and Parent. A (2016). “Did the Fed follow an implicit McCallum rule during the Great Depression?”. Journal OF Economic Modeling. 52. 226-232.
Dueker, M and Fischer, M (1996). “Inflation Targeting In: A Small Open Economy: Empirical Result for Switzerland”. Journal of Monetary Economics. 37. 89-103
Dueker, M and Fischer, M (1998). “A guide to nominal feedback rules and their use for monetary policy”. Economic Research. 40. 55-63.
Friedman, M (1960). A Program for Monetary Stability. Fordham University Press
Glasner, D (2017). “Rules versus discretion in monetary policy historically contemplated. Journal of Macroeconomics”. 54. 24-41.
Gogas, P. Pragidis, I and Tabak, B (2018). “Asymmetric effects of monetary policy in the U.S and Brazil”. The Journal of Economic Asymmetries.vol 18. e00108.
Hamilton, J. D. (1989). “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle”. Econometrica. 57.357-384
Hayat, A and Mishra, S. (2011). “Federal Reserve monetary policy and the non-linearity of the Taylor rule. Econ.omic Model. 27. 1292–1301.
Jalali-Naini, A R and Hemmaty, M (2013). "Threshold Effects in the Monetary Policy Reaction Function: Evidence from Central Bank of Iran," Journal of Money and Economy, Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran. 8. 1-30.
Jung, A (2018). “Does McCallum’s rule outperform Taylor’s rule during the financial crisis?”. The Quarterly Review of Economics and Finance.69. 9-21
Kim, C and Nelson, C (2000). State Space Model with Regime Switching. second printing. The MIT Press.
Kim, D.H. Osborn and D.R and Sensier, M (2006). “Nonlinearity in the Fed s monetary policy rule”. Applied Econometrics. 20. 621–639.

Kiya Hoseini, S. Hashemi, M. Hatami, M and Nazariyan, R (2017). “Regulation of Monetary Policy on Economic Growth (Assessment of Mccallum Rule in Iran)”. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research. 26. 113-124.

Komijani , A.  Khalili Araghi ,S. Abasi Nezhad, H And Tavakolian, H(2014). “Implicit Inflation Target, Asymetric Behavior and Recognition Lags by Monetary Authorities in Iran”. Journal of applied economics estudies. 9. 1-23.

Komijani, A and Tavakolian, H (2011). “ Estimating Spatial Concentration of Industry and Effective Factors on It Between Provinces of Iran “.The Journal of Economic Modeling Research. 6. 19-42.
Komijani, A. Farzinvash,A and  Kiya Hoseini ,S (2013). “Rule of favorable monetary policy in the environment Interest-free banking”. Journal of Islamic Economics. 50. 31-58.
Komijani, A. Elahi, N and Salehi Razveh, M (2015). “Asymmetric Effects of the Monetary Policy on Inflation and Output Gap in Iran: A Threshold Approach”. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research.21. 61-78.
Kong, D (2008). “Monetary policy rule for China: 1994 – 2006”. East Asia Economic Research Group. Discussion Paper No. 14, School of Economics. The University of Queensland.Discussion Paper. 14. 1-19.
Koop, G (2003). Bayseian Economics. Wiley-Interscience
Korhonen, l. and Nuutilainen, R (2017). “Breaking monetary policy rules in Russia”. Russian Journal of Economics. 3. 366–378.
Kydland, F and Prescott, E (1977). “Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”. Journal of Political Economy. 85. 618-637
Li, B and liu, Q (2017). “On the Choice of Monetary Policy Rules for China: A BayesianDSGE Approach”, Journal of China Economic Review. 44. 166-185.
Ma, Y (2014). “Monetary policy based on nonlinear quantity rule: Evidence from China. Journal of International Review of Economics and Finance”. 34. 89-104
McCallum, B (1984). “Monetarist Rules in the Light of Recent Experience”. Economic Riview. 74. 388-91.
MCcallum, B (1988). “Robutness Properties ofa Rule for Monetary Policy”. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 173-203
McCallum, B (2000). “The Present and Future of Monetary Policy Rules”. International finance. 3. 273-286.
Mojtahed, A (2009). “Evaluation Of  Monetary Policy And Instruments In Central Bank Of Iran “.Money And Economy. 1. 1-24.
Neuenkirch.M, and Tillmann.P (2014). “Inflation targeting, credibility, and non-linear Taylor rules”. Journal of International Money and Finance. 41. 30-45
Orphanides, A (2003). “Historical Monetary Policy Analysis and the Taylor Rule”. Journal of Monetary Economics. 50. 983-1022.
Peterson, K (2007). “Does the Federal Reserve Follow a Non-Linear Taylor Rule?” Economics. Working Papers. University of Connecticut. Working Papers.
Scott, P. Barari, M (2017). “Monetary policy deviations:  A Bayesian state-space analysis”. The Quarterly Review of Economics and Finance. 932.1-12.
Sun, SH. Gan, CH and and Hu, B (2012). “Evaluating McCallum Rule as Policy Guideline for China.Journal of the Asia Pacific Economy”. 17. 527-545.
Svensson, L (2003). “What Is Wrong with Taylor Rules? Using Judgment in Monetary Policy through Targeting Rules”. Journal of Economic Literature, American Economic Association. 41. 426-477.
Sznajderska, A (2014). “Asymmetric effects in the Polish monetary policy rule”. Journal of Economic Modelling. 36. 547-556.
Tavakolian, H (2015). “Optimal, Discretionary and Rule-Based Monetary Policy in Achieving 5-Year Development Plans’ Inflation Target: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach”. Journal of Monetary and Banking Research. 23- 1-38.
Taylor, J (2000). “Using monetary policy rules in emerging market economies”. In: The 75th Anniversary Conference. Bank of Mexico.
Taylor, J (2018). “Rules versus Discretion: Assessing the Debate over the Conduct of Monetary Policy”. Hoover Institution Economics. Working Paper 18102
Xu, L and Serletis, A (2016). “Monetary and Fiscal Policy Switching with Time-Varying Volatilities”. Economics Letters. 145. 202-205.
Yazdani, M and Momeni, M (2017). “Inflation Targeting according to Taylor's and McCallum’s Time-Varying Rules in Iran”. Monetary and Financial Economics.14.200-228.
Yi, C (2012). “Assessing nonlinear dynamics of Central Bank reaction function: the case of Asian Emerging Economies York. Hoover Institution. Working Paper.