کلیدواژه‌ها = فقر
عوامل مؤثر بر فقر در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر شاخص‌های سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22084/aes.2024.28522.3652

محمود شریف پور؛ حسین صادقی سقدل؛ لطفعلی عاقلی؛ علی محمد احمدی


بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ایران طی برنامه های اول تا چهارم توسعه

دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 59-79

حسین راغفر؛ میترا باباپور؛ محدثه یزدانپناه


کاربرد الگوی هکمن دو مرحله ای در بررسی عوامل تعیین کننده شکاف فقر خانوارهای شهری و روستایی کشور

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-31

پرویز محمدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ سید کمال صادقی؛ صمد حکمتی فرید