عوامل مؤثر بر فقر در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر شاخص‌های سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی/ دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه اقتصاد کشاورزی، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 گروه پژوهشی اقتصاد ،پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22084/aes.2024.28522.3652

چکیده

فقر محرومیت آشکار از رفاه است. دستیابی به برابری جنسیتی به عنوان یکی از اهداف کلیدی دستور کار 2030 برای توسعه پایدار تلقی میشود و زنان نقش بسیار مهمی را هم به عنوان نیروی کار، هم به عنوان منشأ اصلی تربیت و سلامت فرزندان و خانواده ایفا می‌کنند. بر اساس نتایج تحقیقات مختلف عواملی که بر فقر زنان تأثیر‌گذارند؛ متفاوت از مردان می‌باشد و به شاخص‌های سلامت توجه چندانی نشده است. هدف تحقیق شناسایی متغیرهای مؤثر بر فقر در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر شاخص‌های سلامت است. بازه زمانی تحقیق 1390 تا 1400 است و اطلاعات 92 عامل مؤثر بر فقر زنان در قالب عوامل سلامت، عوامل سیاسی، عوامل فردی، عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل اقتصادی و سایر عوامل با استفاده از مدل‌های بیزین غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 17 متغیر پرداخت شخصی، هزینه‌های کمر شکن، شاخص DALYS، شاخص فقر سلامت، عدالت سلامت، اجاره یا رهن مسکن، استان‌های محروم، استان‌های مرزی، بی‌همسر بر اثر طلاق، سرمایه انسانی، فساد، تحریم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تورم، نسبت شهرنشینی به عنوان متغیرهای مؤثر شناسایی گردید. با توجه به اینکه بالاترین تأثیر بر فقر زنان را رشد اقتصادی (تأثیر منفی) و تورم (تأثیر مثبت) دارند؛ در نتیجه سیاست‌های سمت عرضه مانند بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت بازار اشتغال می‌تواند بالاترین تأثیر را بر کاهش فقر زنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting poverty in women heads of households with emphasis on health indicators

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sharifpour 1
  • Hossein Sadeghi Saghdel 2
  • Lotfali Agheli 3
  • Alimohammad Ahmadi 4
1 Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University
3 Department of Agricultural Economics, Economic Research Institute, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 research Department of Economics, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Poverty is an evident deprivation of well-being. Achieving gender equality is considered one of the key goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and women play a very important role both as a workforce and as the primary source of nurturing and maintaining the health of children and families. Various research results indicate that factors affecting women's poverty differ from those affecting men, and health indicators have not been adequately addressed. The aim of this research is to identify the variables affecting poverty in female-headed households with an emphasis on health indicators. The research period is from 2011 to 2021, and data on 92 factors influencing women's poverty in terms of health factors, political factors, individual factors, cultural-social factors, economic factors, and other factors were examined using Bayesian non-linear models. Based on the error rate, the BMA model had the highest accuracy. After estimating the model, 17 variables including personal payments, catastrophic health expenditure, DALYs index, health poverty index, health justice, housing rent or mortgage, deprived provinces, border provinces, divorce due to widowhood, human capital, corruption, sanctions, unemployment rate, economic growth rate, inflation, and urbanization ratio were identified as effective variables. Considering that economic growth (negative impact) and inflation (positive impact) have the highest impact on women's poverty, supply-side policies such as improving the business environment and labor market conditions can have the greatest impact on reducing women's poverty. Also, policies such as helping to build, buy and retrofit housing for women heads of households; Housing deposit assistance for female heads of households should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • head of household
  • poverty
  • feminization of poverty
  • health