دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 1-220