کاربرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR) در تحلیل غیرخطی عبور نرخ ارز بر تورم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی غیرخطی اثرات عبور نرخ ارز بر تورم در ایران می­باشد. برای تحلیل موضوع، از آمار و اطلاعات فصلی دوره زمانی 1395:2-1370:1 و تکنیک­ غیرخطی خودرگرسیون برداری آستانه­ای (TVAR) استفاده شده است. براساس آزمون­های آستانه­ای و معیار اطلاعاتی آکائیک، متغیر میانگین متحرک تورم با یک وقفه به‌عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. همچنین با تعیین مقدار تورم آستانه­ای 9/3 درصد، مدل TVAR دورژیمی به‌عنوان مدل بهینه جهت برآورد مدنظر قرار گرفت. تخمین مدل TVAR با متغیر آستانه تورم و استخراج توابع عکس­العمل آنی نشان داد که در هر دو رژیم، شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث افزایش تورم می­شود، ولی تأثیر آن بر تورم در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا نظریه تیلور (2000) در خصوص عبور نرخ ارز تأیید می­شود. محاسبه ضریب عبور نرخ ارز نیز ضمن تأیید این نتیجه، نشان داد که درجه عبور نرخ ارز بر تورم در ایران کامل نیست. لذا بانک مرکزی ایران برای اجرای سیاست پولی بهینه در راستای دسترسی به تورم هدف از آزادی عمل و استقلال بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the Threshold Vector Autoregression Model (TVAR) in Nonlinear Analysis of Exchange Rate pass-through on Inflation in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Rezazadeh 1
  • Siavash Mohammadpoor 2
  • Fahmide Fattahi 3
1 urmia
2 Ph.D student of economics
3 Master of Economics/ Urmia University
چکیده [English]

Considering nonlinearities in the exchange rate pass-through to domestic prices, this study analysis the Exchange Rate pass-through on Inflation in Iran by estimating a Threshold Vector auto-regression (TVAR) model. We estimate a Threshold Vector Auto-regression (TVAR) model on quarterly data over the period 1990Q2-2016Q3. The nonlinearity test for a TVAR model against a linear VAR model suggests the presence of two regimes with one threshold value of inflation. The threshold value of inflation is estimated endogenously. The quarterly rate inflation of 3.9 % select as a threshold level between two regimes. We find that domestic prices in Iran response strongly to a positive exchange rate shock in two regime of inflation. The rate of inflation below the threshold level constitutes a low inflation regime, and above the threshold level it constitutes a high inflation regime. The response of inflation is statistically significant in the two regimes and this result confirms the Taylor’s theory. Also the calculation of the ERPT coefficient confirming this result and show that exchange rate pass-through is incomplete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Pass-through
  • inflation
  • Output Gap
  • Threshold Vector Auto-regression Model (TVAR)
اصغرپور، حسین و مهدیلو، علی (1393). «تأثیر محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت صادرات در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران ، 3 (11): 26-1.
اصغرپور، حسین و مهدیلو، علی (1393). «محیط تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 21(70): 102-75.
جعفری صمیمی، احمد، توکلیان، حسن و حاجی کرمی، مرضیه (1396). «ارزیابی سیاست­های پولی در شرایط شوک نرخ ارز: با رویکرد (MDSGE) »، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران ، 6 (23): 34-1.
طیبی، سید کمیل؛ نصرالهی، خدیجه؛ یزدانی، مهدی و ملک حسینی، سید حسن (1394). «تحلیل عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1370-1391)»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران 20(63): 36-1.
عبدی سیدکلایی، محمد؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ جعفری صمیمی، احمد و مجاوریان، سید مجتبی (1395). «تأثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه­ای»، فصلنامه نظریه­های کاربردی، 3(4): 128-101.
عیسی­زاده روشن، یوسف (1394). «عبور نرخ ارز: مورد مطالعه اقتصاد ایران»، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 3(10): 106-89.
کازرونی، علیرضا، سلمانی، بهزاد و فشاری، مجید (1391). «تأثیر بی­ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP) »،  فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران ، 1 (2): 114-85.
مصباحی، مانا؛ اصغرپور، حسین؛ حقیقت، جعفر؛ کازرونی، سید عبدالرضا و فلاحی، فیروز (1396). «درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی­ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 11(1): پیاپی 37، 100-77.
مهرابی بشیرآبادی، حسین؛ جلایی، سید عبدالمجید و کوشش، محمد سجاد (1390). «بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران»، پژوهشنامه­ی علوم اقتصادی، 6(12): 216-201.
Aleem, A., Lahiani, A. (2014). “A threshold vector autoregression model of exchange rate pass-through in Mexico”. Research in International Business and Finance, 30: 24-33.
Aleem, A., Lahiani, A. (2014). “Monetary policy credibility and exchange rate pass-through: Some evidence from emerging countries”. Economic Modelling, 43: 21-29.
Auer, R.A., Schoenle, R,S. (2015). “Market structure and exchange rate pass-through”. Journal of International Economics, 98, 60-77.
Baharumshah, A.Z., Soon, S.V., Wohar, M.E. (2017). “Markov-switching analysis of exchange rate pass-through: Perspective from Asian countries”. International Review of Economics and Finance, doi: 10.1016/j.iref.2017.05.009. 1-38.
Baqueiro, A., Diaz de Leon, A., Torres, A. (2003). “Fear of floating or fear of inflation? The role of the exchange rate pass-through. Monetary and Economic Department, Bank for International Settlements”. BIS papers, 19: 338-354.
Buyandelger, O.E. (2015). “Exchange rate pass-through effect and monetary policy in Mongolia: Small open economy DSGE model”. Procedia Economics and Finance, 26: 1185-1192.
Calza, A., Sousa, J. (2005). “Output and inflation responses to credit shocks: are there threshold effects in the euro area?”. ECB Working Paper, 481: 1-30.
Cheikh, N.B., Louhichi, W. (2014). “Revisiting the role of inflation environment in exchange rate pass-through: A panel threshold approach”. Economic Modelling, 52: 233-238.
Choudhri, E., Faruqee, H., Hakura, D. (2005). “Explaining the exchange rate pass-through in different prices”. Journal of international economics, 65: 349-374.
Devereux, M.B., Yetman, J. (2014). “Globalisation, pass-through and the optimal policy response to exchange rates”. Journal of International Money and Finance, 49: 104-128.
Donayre, L., Panovska, I. (2016). “State-dependent exchange rate pass-through behavior”. Journal of International Money and Finance, (2016) 1-41.
Fatai, M.O. (2015). “Exchange Rate Pass-Through to Import Prices”. Inflation and Monetary Policy in Nigeria, 2(1): 60-78.
Goldberg, P. K. and. Knetter, M. M (1997). “Goods prices and exchange rates: What have we learned?”. Journal of Economic Literature, 35 (3): 1243-1272.
Hamilton, J. (1994) Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press.
Hansen, B.E. (1996). “Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis”. Econometrica, 64: 413-430.
Hüfner, F.P., Schröder, M. (2002). “Exchange Rate Pass-Through to Consumer Prices: A European Perspective”. Discussion Paper, No. 02-20: 1-26.
Jiménez-Rodríguez, R., Morales-Zumaquero, A. (2016). “A new look at exchange rate pass-through in the G-7 countries”. Journal of Policy Modeling, 38 (5): 985-1000.
Kilic, R. (2015). “The exchange rate pass-through to import and export prices: The role of nominal rigidities and currency choice”. Journal of International Money and Finance, 51: 1-25.
Mendonça, H.F., Tiberto, B.P. (2017). “Effect of credibility and exchange rate pass-through on inflation: An assessment for developing countries”. International Review of Economics and Finance, 196-244.
Sek, S. K., Kapsalyamova, Z. (2008). “Exchange rate pass-through and volatility: Impacts on domestic prices in four Asian countries”. MPRA Paper, No. 11130.
Taylor, J. (2000). “Low inflation, pass-through and the pricing power of firms” European Economic Review, 44: 1389-1408.
Yanamandra, V. (2015). “Exchange rate changes and inflation in India: What is the extent of exchange rate pass-through to imports?”. Economic Analysis and Policy, 47: 57-68.