بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دانشگاه تبریز

چکیده

شیوع بحران‌های مالی در دو دهه اخیر، به بانک‌ها و مؤسسات مالی متعدد آسیب رسانده و موجب ورشکستگی برخی از آن‌ها شده است. بنابراین شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شدت و اثرات آن، اهمیت پیدا می‌کند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1393:4-1381:1 در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ می‌باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی ساخته می‌شود و در مرحله بعد به منظور بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شاخص شکنندگی سیستم بانکی، مدل رگرسیون مارکوف سوئیچینگ سه رژیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران نشان می‌دهد طی دوره مورد بررسی سه دوره اصلی ریسک‌پذیری بیش از حد، دو دوره با شکنندگی بالا و در بقیه دوره‌ها ثبات وجود دارد. همچنین، یافته‌های مبتنی بر رگرسیون مارکوف سوئیچینگ نشان می‌دهند که متغیرهای اقتصاد خرد مانند پایین بودن کفایت سرمایه، پایین بودن کیفیت دارایی‌ها و پایین بودن نقدینگی بانک‌ها در کنار متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم بالا و افزایش کسری بودجه دولت از عوامل مهم شکنندگی سیستم بانکی ایران می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Microeconomic and Macroeconomic Variables on Iran's Banking System Fragility Using Markov-switching Model

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pourebadollahan Covich 1
  • Hossein Asgharpur 2
  • Firouz Fallahi 1
  • hemmat sattarrostami 3
1 Associate Professor, Department of Economic Development and Planning, University of Tabriz
2 Associate Professor, Department of Economic Sciences, University of Tabriz
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effects of variables of microeconomics and macroeconomics on the banking system fragility of Iran, using Markov-switching model. For that purpose, first, the Iran's banking system fragility index is developed over the priod of 2002:2–2015:1. Based on the results, three major periods of high risk-taking, two periods of high fragility, and stability in the rest of the periods are observed. Accordingly, in the next step, three-regime Markov-switching model is used to investigate the effects of variables of microeconomics and macroeconomics on mentioned banking system fragility index. Findings based on Markov-switching regression analysis confirm the importance of both variables of microeconomics and macroeconomics in determining the Iran's banking system fragility. Findings indicate that microeconomic variables such as low capital adequacy, Low asset quality and low liquidity of banks along with macroeconomics factors such as decreasing real GDP growth, high inflation and increasing government budget deficit will lead to more fragility in the Iranian banking system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking System Fragility Index
  • Determinants of Banking System Fragility
  • Markov-Switching Model
  • Iran
احمدیان، اعظم (1394). «ارزیابی شکنندگی مالی بانک‌ها با به‌کارگیری روش شبکه عصبی»، فصلنامهسیاست‌گذاریپیشرفتاقتصادیدانشگاهالزهرا(س)، 3(7): 58-29.

پورعبادالهان کویچ، محسن؛ اصغرپور، حسین؛ فلاحی، فیروز و ستاررستمی، همت (1397). «بررسی شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI"، فصلنامه اقتصاد مالی، در نوبت چاپ.

زارعی، ژاله و کمیجانی، اکبر (۱۳۹۱). «ارزیابی ثبات مالی در ایران با تأکید بر ثبات بانکی (رویکرد آزمون هشدارهای اولیه)»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، 3(10): 152-127.

شایگانی، بیتا و عبداللهی آرائی، مصعب (1390). «بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، 8(16): 167-147.

شجری، پرستو و محبی‌خواه، بیتا (1389). «پیش‌بینی بحران‌های بانکی و تراز پرداخت‌ها با استفاده از روش علامت‌دهی KLR (مطالعه موردی: ایران)»، فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، 4(2): 152-115.

طالبلو، رضا (1390). «اثر مقررات تنظیمی و رقابت بر ریسک‌پذیری بانک‌ها در ایران»، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

فلاحی، فیروز (1393). «علیت مارکوف سوئیچینگ و رابطه تولید و پول در ایران»، فصلنامهعلمی-پژوهشیمطالعاتاقتصادیِکاربردیایران، 3(11): 128-107.

فلاحی، فیروز و هاشمی، عبدالرحیم (1389). «رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدلهای مارکوف سویچینگ»، فصلنامهمطالعاتاقتصادانرژی، دوره 7، شماره 26: 152-131.

مشیری، سعید و نادعلی، محمد؛ (1392). «شناسایی عوامل مؤثر بر بروز بحران‌ بانکی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 13، شماره 48: 27-1.

میرباقری هیر، میر ناصر؛ ناهیدی امیرخیز، محمدرضا و شکوهی­فرد، سیامک (1395). «ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک‌های کشور»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 4(15): 42-23.

نادعلی، محمد (1395)؛ «سنجش میزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران»، فصلنامهروند، 23(76): 172-145.

Allen, F. and Gale, D. (2000). “Bubble and crises”. Economic Journal, 110(460): 236-255.

Ati, I. A. (2015). “Tunisian Banking System Distress and Fragility: An Empirical Study”. Journal of Finance and Bank Management, 3: 87-92.

Avery, R. B. and Hanweck, G. A. (1984). “A Dynamic Analysis of Bank Failures”, Proceedings of the 20th Annual Conference on Bank Structure and Competition, Federal Reserve Bank of Chicago, 380-395.

Borovikova, V. (2000). “The determinants of bank failures: the case of Belarus”, M.A Thesis, National University, Kiev-Mohyla Academy.

Boyd, G. De N. & Loukoianova, E. (2009). Banking Crises and Crisis Dating: Theory and Evidence, IMF working paper no. 141.

Canbas, S.; Cabuk, A. and Kilic, S.B. (2004). “Prediction of Commercial Bank Failure via Multivariate Statistical Analysis of Financial Structures: The Turkish Case”, European Journal of Operational Research, 1-19.

Caprio Gerard, Jr. and Daniela, K. (2002). “Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises.” In Managing the real and fiscal effects of banking crises”, World Bank discussion paper no. 428, Washington D.C. pp. 31-49.

Chung-Hua, Sh. and Chen, C.F. (2008). “Causality between banking and currency fragilities: a dynamic panel model”. Global Finance Journal, 19: 85-101.

Dejong, D.N.; Nankervis, J.C. and Savin, N.E. (1992). “Integration versus Trend Stationarity in Time Series”, Econometrica, 60: 423-33.

Demirguc-Kunt A, Detragiache E. (2000). “Monitoring banking sector fragility: A multivariate logit approach”, World Bank Economic Review, 14: 287-307.

Demirgüç-Kunt, A. and Detragiache, E. (1998a). “The determinants of banking crises in developing and developed countries”, IMF Staff Papers, 45: 81-109.

Demirgüç-Kunt, A. and Detragiache, E. (1998b). “Financial liberalization andfinancial fragility”, IMF Work. Paper, No 83.

Domac, I. and Martinez-Peria, MS. (2003). “Banking crisis and exchange rate regimes: is there a link”. Journal of International Economics. Vol. 61: 41-72.

Eichengreen, B. and Arteta, C. (2000). “Banking Crisis in Emerging markets: Presumption and Evidence”, Centre for International Development Economics Research Working Paper, 115, Haas School of Business, University of California Berkeley.

Eigner, P. and Umlauft, T. S. (2015). “The Great Depression(s) of 192