کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری
بررسی نقش دولت در کاهش تأخیر پروژه‌های عمرانی در چارچوب مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی در ایران

دوره 8، شماره 31، آبان 1398، صفحه 175-199

10.22084/aes.2019.6692.1822

حسین صادقی سقدل؛ مهدی نصرتی؛ لطفعلی عاقلی؛ قهرمان عبدلی