بررسی تأثیر قیمت حامل‌های انرژی بر سرمایه‌گذاری بنگاه‌های صنعتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژی، گروه اقتصاد، دانشکدۀ کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر یک مدل پویای سرمایه‌گذاری با داده‌های ترکیبی مربوط به صنایع ایران با کدهای آیسیک دورقمی در طول سال‌های 1388 لغایت 1397 تخمین زده شده ‌است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قیمت حامل‌های انرژی و اندازۀ صنعت بر سطح سرمایه‌گذاری آن می‌باشد. برای این‌منظور از یک سیستم برنامه‌ریزی پویا و معادلات اولر استفاده شده است. نتایج گویای آن ‌است که قیمت حامل‌های انرژی بر سطح سرمایه‌گذاری صنعت تأثیر منفی داشته، ولی میزان تأثیرگذاری آن بسیار اندک است؛ به‌عبارتی، افزایش ارزش سوخت مصرفی صنایع، باعث کاهش سرمایه‌گذاری در سطح آن‌ها می‌شود. افزایش فروش صنعت باعث افزایش سرمایه‌گذاری آن می‌شود. همچنین، ضریب متغیرتعاملی قیمت حامل‌های انرژی و اندازۀ صنعت معنادار بوده و اثر آن مثبت و بسیار اندک می‌باشد؛ به‌عبارتی می‌توان گفت که تأثیر مثبت اندازۀ صنعت بر تأثیر منفی قیمت حامل‌های انرژی غالب شده و اثرتعاملی آن‌ها بر سرمایه‌گذاری دورۀ فعلی مثبت شده است؛ که حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ بیشتر از صنایع کوچک از تغییرات قیمت حامل‌های انرژی تأثیر نمی‌پذیرد. همچنین، سرمایه‌گذاری در بورس توسط صنایع، با وقفه اثر خود را نشان‌داده و این اثر مثبت بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Energy Carrier Prices on the Investment of Iranian Industrial Enterprises

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Abbaszadeh 1
  • Reza Roshan 2
  • Ebrahim Heidari 2
1 M.A. Student of Energy Economics, Department of Economics, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

In the present paper, a dynamic investment model with combined data related to Iranian industries with double-digit ISIC codes during the years 2009 to 2018 is estimated. The main purpose of this article is to investigate the effect of energy carrier prices and firm size on the level of investment in the industrial sector. For this purpose, a dynamic programming system and Euler equations are used. The results of show that the price of energy carriers has a negative impact on the level of investment of the firm, but its impact is very small. In other words, increasing the value of fuel consumption of firms reduces investment at the firm level. Previous period investment, industry size and industry sales also have a positive effect on firm investment. Also, the coefficient of variable combination of energy carrier prices and firm size is significant and its effect is positive and very small; In other words, it can be said that the positive effect of firm size on the negative effect of energy carrier prices has prevailed and their combined effect on investment in the current period has been positive. This indicates that investment in large industrial enterprises is not more affected by changes in energy carrier prices than small industrial enterprises. Also, investment in the stock market by industrial enterprises has shown its effect by lagged and this effect has been positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy carrier prices
  • Investment
  • firm size effect
  • Iranian industry
آرمن، عزیز؛ و تقی‌زاده، سمیرا، ( 1392). «بررسی عوامل مؤثر برشدت انرژی در صنایع کارخانه‌ای ایران».  فصلنامۀ اقتصاد انرژی ایران، سال 2، شمارۀ 8، صص: 20-1.
اله‌وردی، عاطفه؛ و پورحاتمی، زهره، (1394)، «بررسی تأثیر شهرنشینی و صنعتی شدن بر شدت مصرف انرژی در ایران». کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دورۀ 2.
انصاری، سعیده؛ روشن، رضا؛ و هادی، کشاورز، (1396). «تأثیر عوامل تشکیل‌دهندۀ سرمایۀ نامشهود بر شدت انرژی در بخش صنعت ایران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ اقتصاد انرژی، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر.
پور‌معصومی، سعید؛ شتاب‌بوشهری، سید‌نادر؛ ارباب‌شیرانی، بهروز؛ و مشایخی، علی‌نقی، (1389). «یک مدل دینامیک سیستم برای تجزیه و تحلیل سیستم اقتصاد-انرژی ایران». مهندسی صنایع و مدیریت،‌ دورۀ 26 شمارۀ 2، صص: 71-87.
زراء‌نژاد، منصور؛ و انصاری، الهه، (1386). «اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه در صنایع بزرگ استان خوزستان». فصلنامۀ بررسی‌های اقتصادی، دورۀ 4، شمارۀ 4، صص: 26-1.
صیادی، محمد؛ شاکری، عباس؛ محمدی، تیمور؛ و بهرامی، جاوید، (1385). «تکانه‌های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تعصادفی پویا (DSGE)». پژوهشنامه اقتصادی، دورۀ 16، شمارۀ 61، صص: 33-80.
گسکری‌، ریحانه؛ و اقبالی، علیرضا، (1384). «اثر شوک نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران». فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دورۀ 13، شمارۀ 36، صص: 62-75.
عطرکارروشن، صدیقه؛ و رسولی، فاطمه، (1394). «اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید (مطالعۀ موردی: بخش صنعت استان کردستان)». مدیریت بهره‌وری، سال 9، شمارۀ 33، صص: 25-7.
منگالی، هدا، و گلستانی، شهرام، (1394). «اثر بی‌ثباتی قیمت نفت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی». تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، دورۀ 46-2، شمارۀ 4، صص: 687 -695.
 
Abada, I.; Briat, V. & Massol, O., (2013). “Construction of a fuel demand function portraying interfuel substitution, a system dynamics approach”. Energy, No. 49, Pp: 240-251.‏
Abel, A. B., (1980). “Empirical investment equations: An integrative framework”. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, No. 12, Pp: 39-91.
Allah verdi, atefeh And Pourhatami, Zohreh, (2015), "Study of the effect of urbanization and industrialization on energy intensity in Iran." International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting, No. 2 (In Persian).
Ansari, Saeedeh; Roshan, Reza; And Hadi, Keshavarz, (2017). "The effect of intangible capital components on energy intensity in Iran's industrial sector". Master Thesis, Department of Energy Economics, Persian Gulf University, Bushehr (In Persian).
Arman, Aziz; And Taghizadeh, Samira, (2013). "Study of effective factors of energy intensity in Iranian factory industries". Iranian Energy Economics Quarterly, No. 2(8), Pp: 20-1 (In Persian).
Atrkar Roshan, Sediqe; And Rasooli, Fatemeh, (2015). "Measuring and analyzing the productivity of production factors (Case study: Industrial sector of Kurdistan province)". Productivity Management, No. 9(33), Pp: 25-7(In Persian)..
Fattouh, B. & El-Katiri, L., (2013). “Energy subsidies in the Middle East and North Africa”. Energy Strategy Reviews, No. 2.1, Pp: 108-115.
Gilchrist, S. & Himmelberg, C., (1998). “Investment: fundamentals and finance”. NBER macroeconomics annual, No. 13, Pp: 223-262.‏
Goskaria, Reyhaneh; And Eghbali, Alireza, (2005). "The effect of oil shock on private sector investment in Iran". Quarterly Journal of Economic Research and Policy, No. 13(36), Pp: 62-75 (In Persian).
Henriques, I. & Sadorsky, P., (2011). “The effect of oil price volatility on strategic investment”. Energy Economics, No. 33.1, Pp: 79-87.
Jones, C. M. & Kaul, G., (1996). “Oil and the stock markets”. The journal of Finance, No. 51(2), Pp: 463-491.‏
Laeven, L., (2003). “Does financial liberalization reduce financing constraints?”. Financial Management, No. 32, Pp: 5–34.
Love, I., (2003). “Financial development and financing constraints: international evidence from the structural investment model”. Review of Financial Studies, No. 16, Pp: 765–791.
Mangali, Hoda, and Golestani, Shahram, (2015). "The effect of oil price instability on private investment in the agricultural sector." Research in Economics and Agricultural Development of Iran (Iranian Agricultural Sciences), No.2(4), Pp: 687-695 (In Persian).
Mukhtarov, S.; Mikayilov, J. I.; Mammadov, J. & Mammadov, E., (2018). “The impact of financial development on energy consumption: evidence from an oil-rich economy”. Energies, No. 11(6), Pp: 15-36.‏
Phan, D. H. B.; Tran, V. T. & Nguyen, D. T., (2019). “Crude oil price uncertainty and corporate investment: New global evidence”. Energy Economics, No. 77, Pp: 54-65.‏
Poor Masoumi, Saeed; Bushehri Shetab, Seyed Nader; Arbab Shirani, Behrooz and Mashayekhi, Ali Naghi (2010) "A Dynamic System Model for Analyzing Iran's Economic-Energy System"; Industrial Engineering and Management  No.26(2), Pp: 71-87 (In Persian).
Ratti, R. A. & Vespignani, J. L., (2016). “Oil prices and global factor macroeconomic variables”. Energy Economics, No. 59, Pp: 198-212.‏
Ratti, R. A.; Seol, Y. & Yoon, K. H., (2011). “Relative energy price and investment by European firms”. Energy Economics, No. 33(5), Pp: 721-731.‏
Sadorsky, P., (1999). “Oil price shocks and stock market activity”. Energy economics, No. 21(5), Pp: 449-469.‏
Sayadi mohammad, Shakeri, Abbas; Mohammadi, Timur; And Bahrami, Javid, (2006). "Accidental shocks and management of oil revenues in Iran; Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach (DSGE). Research Journal of Economics, No. 16(61), Pp: 33-80 (In Persian).
 Wang, Y.; Xiang, E.; Ruan, W.; & Hu, W., (2017). “International oil price uncertainty and corporate investment: Evidence from China's emerging and transition economy”. Energy Economics, No. 61, Pp: 330-339.‏
Wu, X. & Wang, Y., (2021). “How does corporate investment react to oil prices changes? Evidence from China”. Energy Economics, No. 97, Pp: 105-215.‏
Zeng, S.; Jiang, C.; Ma, C. & Su, B., (2018). “Investment efficiency of the new energy industry in China”. Energy Economics, No. 70, Pp: 536-544.‏
Zera Nejad Mansoor And Ansari, Elahe, (2007). "Measuring Capital Productivity in Large Industries of Khuzestan Province". Quarterly Journal of Economic Studies, No.4(4), Pp: 26-1(In Persian).