پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران: نتایج روش ARDL، رویکرد همجمعی با لحاظ شکست ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم­ترین شاخص­های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به‌حساب می­آید. تبیین روابط بین پس­انداز و سرمایه­گذاری با رشد اقتصادی، می­تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست­های کلان اقتصادی ایفا کنند. این روابط می­توانند در صورت وجود یا عدم وجود شکست­های ساختاری و معنادار تغییر کنند. بنابراین توجه به شکست­های ساختاری در بررسی­های تجربی بسیار ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منجر به نتایج غیرقابل‌اعتماد و گمراه­کننده­ای منتهی گردد.
    در این مقاله با استفاده از داده­های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1395-1338 رابطه پس­انداز و سرمایه­گذاری با رشد اقتصادی ایران با لحاظ شکست­های­ ساختاری مورد بررسی قرار می­گیرد. در این راستا، از آزمون­های زیوت-اندریوز (1992) و لامسداین پاپل (1997) برای تعیین زمان تغییرات ساختاری به شکل درون­زا و همچنین از آزمون همجمعی سایکنن لوتکیپول درون­زا (2004) جهت بررسی رابطه بلندمدت بین پس­انداز، سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست­ ساختاری استفاده‌شده است. برای برآورد مدل نیز روش ARDL بکار رفته است.
    نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین پس­انداز، سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی در ایران با لحاظ شکست ساختاری را نشان می­دهد اعمال سیاست­های فعال برای تشویق سرمایه­گذاری و هدایت کردن پس­انداز به‌سوی سرمایه­گذاری، منجر به رشد اقتصادی می­شود. همچنین سیاست­های کنترل تورم و نقدینگی منجر به ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه­گذاری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saving, Investment and Economic Growth in Iran: Results from ARDL Model and Cointegration approach with Structural Breaks

نویسندگان [English]

  • Amir Taghavi 1
  • Mossayeb Pahlavani 2
1 student in Economics University of Sistan and Baluchestan
2 Associate professor, Faculy of economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Goal: Economic growth has been considered as one of the most important development indicators for analyzing the level of community welfare and economical status. Explaining the relationship between saving and investment with economic growth can play a crucial part in regulating and codifying macro-economic policies. These relationships depend on absence or presence of structural breaks, could alter considerably. Therefore, regarding structural breaks in empirical analysis is very crucial and disregarding them could lead to unreliable and misleading results.
Methodology: In most of the existing studies in the Iranian economy, the problem of structural failure in data and patterns has received little attention and it can be argued that in examining the long-term relationships between variables, this issue is almost neglected. Even in the case of attention, the fracture points are assumed to be exogenous, which is distinguished from other studies in relation to Iran's economy with these features.
In this paper, using Iran`s economic annual time-series data from 1960 to 2016, we aim to analyze the relationship between saving and investment with economic growth in terms of structural breaks. In doing so, Zivot & Andrews unit root test (1992) and Lumsdine & Papel unit root test (1997) have used to determine structural changes time endogenously and also Saikkonen & Lutkepohl (2004) co-integration test is applied for analyzing the long-term relationship between saving and economic growth with a focus on structural break. For estimating the model the ARDL method is used.
In this research, the existence or absence of meaningful relationships between investment, savings and economic growth has been investigated and for estimating the model, the ARDL econometric method has been used in which livestock variables are included for the Islamic Revolution and imposed war.The consistency and recognition tests (Cusum and CusumQ) have been used to determine the model stability and to determine the structural stability.
Results: The results of the research show the stationary of the variables with the degree of cointegration (I) and the existence of a long-run equilibrium between savings, investment and economic growth in Iran in terms of structural failure. According to the ARDL method, gross national income and gross fixed capital formation have a meaningful and positive relationship with economic growth, in line with theoretical expectations. Thus, a one percent increase in savings and investment will increase economic growth by 0.16 and 0.15 percent respectively.
Conclusion: The coefficient (ECM) in the affirmation pattern of estimated model error in the economic growth function is statistically significant and indicates a strong relationship between short-run and long-run relationships. In addition, as  the F statistic boundary test  is  co-integrated, as the coefficient (ECM) is meaningful it  indicates the existence of a long-term relationship that is consistent with Gregory-Hans..en and Saikkonen & Lutkepohl tests. The suggestions of this article can be stated as follow.
First, applying active policies to encourage investment and directing savings to investment leads to economic growth. Second, establishing discipline and security in the monetary and financial markets of the country in order to prevent fluctuations of inflation and exchange rates in domestic markets for increasing the willingness and confidence of investors to invest.
Third, the reciprocity is aimed at investing and increasing deposit rates in commercial banks through monetary policies that are available to the central bank in a way that encourages people to increase their savings and deposits to the banks. And finally, providing low-level facilities and improving the business environment and the necessary support from investors to implement projects will lead to post-sizing of people towards productive investment and economic growth.
Increasing the degree of openness of the economy, which requires accelerating trade, tariff reform and accelerating customs duties, will increase the willingness to invest and attract investment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saving
  • Investment
  • Economic growth
  • Structural Break
  • Co-integration Techniques
اصغرپور، حسین؛ بهبودی، داوود و قزوینیان، محمدحسن (1387). «شکست ساختاری: مورد مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 19: 122-105.
پهلوانی، مصیب و صمدی، علی‌حسین (1388). همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد، انتشارات نور علم، دانشگاه سیستان و بلوچستان و نور علم.
خلیلی عراقی، منصور و سلیمی، رقیه (1393). «رابطه بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 71: 156-143.
زمانیان، غلامرضا و هاتفی، مجید (1395). «رویکرد غیرخطی اتو رگرسیو انتقال ملایم در بررسی اثر پس­انداز بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران»، مجله سیاست­گذاری اقتصادی، شماره 16: 187-160.
قره­باغیان، مرتضی (1393). اقتصاد رشد و توسعه، انتشارات نی.
کفایی، محمدعلی و جوزی، عباس (1392). «عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد میانگین­گیری بیزی»، پژوهشنامه اقتصاد کلان، شماره 15: 82-62
Amsler, C. and Junsoo, L (1995). “An LM Test for a Unit Root in the Presence of a Strucural Change”. Econometric Theory, 11: 359-368.
Banerjee, A.; Lumsdaine, R.L and Stock, J.H. (1992). “Recursive and Sequential Test of the Unit Root and Trend Break Hypothesis”. Journal of Businees and Economic Statistics, 10: 271-287.
Bai, J. (1997). “Estimation of a Change Point in Multiple Regression Models”. The Review of Economics and statistics, 4: 551-563.
Bai, J. and Perron, P. (1998). “Estimation and Testing Linear Model with Multiple Strucutural Changes”. Econometrica. 66(1): 47-78.
Bai, J.; Lumsdaine, R.L and Stock, G.H. (1998). “Testing for and Dating Common Breaks in Multivariate Time Series”. Review of Economic Studies, 65: 395-432.
Gragory, A. W. and Hansen, B. E. (1996). “Residual-based Tests for Cointegration in Model with Regime Shifts”. Journal of Economics, 70(1): 99-126.
Gragory, A. W.; Nason, J. M. and Waat, D.G. (1996). “Testing for Structural Breaks in Cointegrated Relationships”. Journal of Econometrics. 71: 321-341.
Ibe, O. and S, Nathaniel, C. O. (2016). “Impact of Capital Formation on the Economic Development of Nigeria”. Fifth International Conference on Global Business.
Josephine, N. O.; Duruechi, A and Makwe, E. (2016). “Saving, Investment and Economic Growth in Nigeria”. Development Country Studies. 85-98
Kebede Hundie, Sh. (2014). “Saving, Investment and economic growth in Ethiopia: Evidence from ARDL approach to co-integration and TYDL Granger-causality tests”. Journal of Economics and International Finance. 232-248.
Lutkepohl, H.; Saikkonen, P. and Trenkler, C. (2004). “Break Date Estimation and Cointegration Testing in VAR Processes with Level Shift”. Europen University Institute Department of Economics, June 2004.
Lee, J. (1996). “Testing for a Unit Roots in Time Series with Trend Breaks”, Journal of Macroeconomics, 18(3): 503-519.
Lee, J.; Hwang, C. J and Shin, Y. (1997). “On Stationary Tests in the Presence of Structural Breaks”. Economic Letters. 55: 165-172.
Lumsdiane, R. L. and Papell, D. H. (1997). “Multiple Trend Break and the Unit Root Hypothesis”. Review of Economics and Statistics, 79(2): 212-218.
Hooi Lean, H. and Yingzhe, S. (2009). “The domestic Saving and economic growth relationship in China”. Journal of Chinese Econimic and Foreiqn Trade Studies, 5-17.
Ngouhouo, I. and Mouchili, E. (2014). “Saving, Investment and Economic Growth in Cameroun: A Multivariate Approach”. International Journal of Economics and Finance, 9: 244-252.
Nwanne, T. (2014). “Implication of Saving and Investment on Economic Growth in Nigeria”. International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research.
Pahlavani, M.; Verma, R and Wilson, E. (2006). “The Role of Capital Formation and Saving in Promoting Economic Growth in Iran”, Middle East Business and Economic Review, 19(1): 8-22.
Pahlavani, M. (2005). “Cointegration and Structural Change in the Export-GDP Nexus: The Case of Iran”. International Journal of Applied Econometrics and and Quantitative Studies, 2(4): 1-16.
Pesaran, M.H.; Shin, Y. and Smith, R. (2001). “Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics. 16(3): 289-326.
Perron, P. (1989). “The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”. Econometrica, 57(6): 1361-1401.
Perron, P. (1990). “Testing for a Unit Root in a Time Series with a Changing Mean”. Journal of Business and Economic Statastics, 8: 153-162.
Rappoport, P. and Reichilin, L. (1998). “Segmented Trends and Nonstationary Time Series”. Economic Journal, 99: 77-168.
Ramesh, J. (2011). “Causal relationship between saving investment and economic growth for india”. Reserve Bank of India Occasional Papers, 25-39.
Sekantsi, L. and Kalebe, K. (2015). “Savings, investment and economic growth in Lesotho: An empirical analysis”. Journal of Economics and International Finance, 7(10): 213-221.
Shradha, H. B. (2015). “Saving and Economic Growth in India: Estimating long-run Relationship”. 13th International Workshop on Pensions, Insurance and Savings University Paris Dauphine, Paris, France.
Verma, R. (2007). “Savings, investment and growth in India: an application of the ARDL bounds testing approach”. South Asia Economic Journal, 8(1): 87-98
Zivot, E. and Andrews D.W. (1992). “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shick, and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10(3): 70-251.