دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1403 
سیاست‌های پولی و ارزی و ریسک نقدینگی بانک‌های تجاری با تأکید بر دورۀ تحریم

صفحه 131-154

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2023.27214.3543

مصطفی تراب نژاد اصفهانی؛ محمود محمودزاده؛ مسعود صوفی مجیدپور؛ امیر غلام‌ابری


شاخص فساد مالی در ایران،رویکرد نظریه محرومیت

صفحه 155-179

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2023.28340.3636

معبود محمدی؛ قهرمان عبدلی؛ عزت اله عباسیان؛ مهدی ارائی