بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در ایران: کاربرد روش همدوسی موجک، موجک MODWT و علّیت گرنجر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2022.26524.3481

چکیده

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی پنج دهۀ گذشته نشان‌داده که اقتصاد ایران همواره دارای نرخ تورم بالا بوده است. از این‌رو بررسی عوامل مؤثر بر تورم در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل: نقدینگی، پایۀ پولی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه، رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران در بازۀ زمانی 1399-1370 است. برای این‌منظور از دو رویکرد ترکیب رویکرد موجک گسسته حداکثر هم‌پوشان - علّیت گرنجر و همدوسی موجک مبتنی‌بر رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. مزیت استفاده از رویکرد موجک این است که امکان تجزیه و تحلیل متغیرها را در دو بُعد زمان و فرکانس فراهم می‌کند. نتایج تحلیل دو رویکرد نشان‌داد در کوتاه‌مدت درآمدهای نفتی موجب افزایش تورم شده است. نتایج تحقیق در بلندمدت نشان‌داد نرخ تورم باعث افزایش رشد نقدینگی می‌شود. هم‌چنین در بلندمدت درآمدهای نفتی عامل تورم است و در کوتاه‌مدت نرخ تورم یک عامل اثرگذار بر نرخ رشد کسری بودجه بوده است. بررسی تحلیل اختلاف فاز در سری زمانی رشد اقتصادی و تورم نشان‌داد در بلندمدت رشد اقتصادی همراه با نفت و تورم غیرهم‌فاز هستند؛ به عبارت دیگر، رشد اقتصادی همراه با نفت و تورم در یک جهت حرکت نکرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Relation Between Macroeconomic Variables and Inflation Rate in Iran Using Wavelet Coherency, MODWT Wavelet and Granger Causality Method

نویسندگان [English]

  • Hamide Danesh 1
  • Seyed Aziz Arman 2
  • Ebrahim Anvari 3
  • Sayed Amin Mansouri 4
1 PhD Student of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Examining Iran’s economic developments over the past five decades shows that Iran’s economy has always had a high inflation rate. Therefore, it is very important to investigate the factors affecting inflation in the country. The purpose of this research is to investigate the relationship between macroeconomic variables including liquidity, monetary base, oil revenues, budget deficit, economic growth and inflation rate in Iran in the period of 1991-2020. For this purpose, the combination of two approaches of maximum overlap discrete wavelet- Granger causality and wavelet coherence based on the continuous wavelet approach has been used. The advantage of using the wavelet approach is that it allows the analysis of variables in two dimensions of time and frequency. The results of the analysis of both approaches showed that in the short term, oil revenues increase inflation. The results of the long-term research showed that the inflation rate increases the growth of liquidity. Finally, in the long term, oil revenues have been the cause of inflation, and in the short term, the inflation rate has been a factor affecting the growth rate of the budget deficit. Analyzing the phase difference in the time series of economic growth and inflation shows that in the long-term economic growth with oil and inflation are out of phase. In other words, economic growth with oil and inflation does not move in the same direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Monetary Policy
  • Budget Deficit
  • Oil Revenues
  • Inflation Rate
-  شاکری، عباس؛ و باقرپور، الناز، (1402). «بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجک»، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی، 28، (94): ۴۷ – ۷۹. doi:10.22054/ijer.2022.63350.1036
- ابوترابی، محمدعلی؛ حاج‌امینی، مهدی؛ و توحیدی، سحر، (1400). «عملکرد سیستم مالی و تورم در ایران: برخی واقعیت‌‌های سبک‌‌وار». فصلنامۀ سیاست‌های مالی و اقتصادی، ۹ (۳۳): ۷۶-۴۱. Doi: 10.52547/qjfep.9.33.41
- احسانی، محمدعلی؛ و طاهری‌بازخانه، صالح، (1397). «کاربرد تبدیل موجک پیوسته در کشف پویایی­های رابطۀ علّی بین نقدینگی و اجزای تشکیل­دهندۀ آن با تورم: مطالعۀ موردی اقتصاد ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، 2(53): 253-278.  Doi: 10.22059/jte.2017.234859.1007612
- آرمن، سید عزیز؛ قربان‌نژاد، مجتبی؛ و کفیلی، وحید، (1396). «نگاهی دوباره به تورم در ایران: رویکرد VARX». فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6 (22): 99-121. DOI: 10.22084/AES.2017.1882
- آرمن، سید عزیز؛ و آغاجری، سید جواد، (1388). «درآمد نفت، تورم و رشد در ایران: آزمون بیماری هلندی پیش از اصلاح ارز». اقتصاد مقداری، 2 (21): 37-62.  https://doi.org/10.22055/jqe.2009.10706
- التجایی، ابراهیم، (1399)، « بررسی رابطه علی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR». فصلنامۀ اقتصاد و تجارت نوین، 15 (3): 3-26. DOI: 10.30465/jnet.2020.6295
- امامی‌پور، کریم؛ و ادیب‌پور، مهدی، (1388). «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر تولید». مدلسازی اقتصادی، 3 (4): 1-26. SID. https://sid.ir/paper/176317/fa
- پازوکی، نیما؛ حمیدیان، اکرم؛ محمدی، شاپور؛ و محمودی، وحید، (1392). «استفاده زا تبدیل موجک جهت بررسی میزان هم‌بستگی نرخ‌ ارزهای مختلف، قیمت نفت، قیمت طلا و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مقیاس‌های زمانی مختلف». فصلنامۀ دانش سرمایه‌گذاری، 2(7): 131-148. https://jik.srbiau.ac.ir/article_7513.html
- جعفری‌صمیمی، احمد؛ بالونژادنوری، روزبه؛ و طهرانچیان، امیرمنصور، (1395). «بررسی اثر تکانه­های درآمدهای نفتی بر تولید و تروم در شرایط وجود چسبندگی در قیمت و دستمزد». فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 48: 1-32. https://iiesj.ir/article-1-351-fa.html
- حسینی‌پور، سید محمدرضا، (1397). «بررسی رابطۀ علت و معلولی کسری بودجه، عرضۀ پول و نرخ تورم در ایران». فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 6 (21): 93-109.  https://www.jmsp.ir/article_56128.html
- دلیری، حسن؛ و نظری، عظیم، (1397). «اثر آستانه‌ای تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای D8، مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی PSTR». فصلنامۀ اقتصاد مقداری، 5 (4): 1-20.doi: 10.22055/jqe.2018.23066.1706
- زروکی، شهریار؛ یوسفی بارفروشی، آرمان؛ و مقدسی‌سدهی، اکرم، (1399). «آزمون اثرتانزی و پاتینکن در اقتصاد ایران». تحقیقات اقتصادی، 55 (2): 347-372.  doi: 10.22059/jte.2020.291751.1008256
- عبدی سیدکلایی، محمد؛ و طاهری‌بازخانه، صالح، (1399). «بازبینی رابطه میان رشد اقتصادی و تورم در ایران با استفاده از تحلیل حوزه زمان و فرکانس». پژوهش‌های اقتصاد ایران، 5 (85): 91-115. https://doi.org/10.22054/ijer.2020.43207.765
- علایی، رضا؛ و بختیاری، صدیقه، (1397). «تأثیر آستانه­ای پایۀ پولی بر تورم: رهیافت غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم». فصلنامۀ راهبرد اقتصادی، 55: 109-141. https://econrahbord.csr.ir/article_103337.html
- فرخی بالاجاده، حشمت­اله؛ خوچیانی، رامین؛  و آسایش، حمید، (1398). «بررسی رابطه پویایی رشد پول و نقدینگی در ایران: یک رویکرد تحلیل اکوفیزیک از رابطه مقداری پول». فصلنامۀ نظریه­های کاربردی اقتصاد، 2(6): 225-248. https://journals.tabrizu.ac.ir/article_8868.html
- فلاح‌پور، سعید؛ و علی‌پورریکنده، جواد، (1393). «پیش‌بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران». راهبرد مدیریت مالی، 2 (7): 15-31. DOI: 10.22051/JFM.2014.1806
- کاظم­زاده، اعظم؛ کریمی پتانلار، سعید؛ و جعفری‌صمیمی، احمد، (1399). «تحلیلی از اثر تنزی و اثر ضدتنزی در اقتصاد ایران: رویکرد مبدل موجک گسسته و الگوی خود رگرسیون برداری آستانه». پژوهشنامه اقتصاد کلان، 29: 13-37. DOI: 10.22080/iejm.2020.16858.1701
- کمیجانی، اکبر؛ سبحانیان، سید محمدهادی؛ و بیات، سعید، (1391). «اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM». پژوهشنامۀ اقتصادی، 45: 201-221. https://joer.atu.ac.ir/article_956.html
- گردشی، راضیه؛ و غلامی، الهام، (1396). «بررسی رابطه علّیت بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام در ایران». فصلنامۀ اقتصاد کاربردی، 7(22): 2-21. https://civilica.com/doc/938666
- محنت‌فر، یوسف؛ برادران، زینب؛ و آذری، زهرا، (1397)، «اثر تکانه‌های قیمت نفت بر وضعیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل». فصلنامۀ پژوهش­های سیاست­گذاری و برنامه­ریزی انرژی، 4 (1): 191-171. https://epprjournal.ir/article-1-292-fa.html
- ممی‌پور، سیاب؛ و صبحی‌جویباری، فاطمه، (1398). «پویایی عبور قیمت نفت بر شاخص قیمت های داخلی در ایران». فصلنامۀ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8 (31)، 225-253. DOI: 10.22084/AES.2019.18236.2805
- مهرآرا، محسن؛ و بیات، سعید، (1389). «اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه». دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست­های اقتصادی، 17: 124-107. https://economic.mofidu.ac.ir/article_47831.html?lang=fa
- نادری، اسماعیل؛ و عباسی‌نژاد، حسین، (1391). «تحلیل آشوب، تجزیه موجک و شبکه عصبی در پیش‌بینی شاخص بورس تهران». تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 2 (8): 119-140. DOR:  20.1001.1.22286454.1391.2.8.6.5
- نظری، محمدرضا؛ و برزگردوین، مجتبی، (1393)، «بررسی اثر تورم بر رشد در اقتصاد ایران». پژوهشنامۀ بازرگانی، 73: 145-170.  https://civilica.com/doc/1382639
- نیازی‌محسنی، محسن؛ شهرستانی، حمید؛ هژبرکیانی، کامبیز؛ و غفاری، فرهاد، (1399). «بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران». اقتصاد پولی مالی، 27 (19): 46-29. https://doi.org/10.22067/pm.v27i19.85109
- هولت، ریچارد پی‌اف.، پرسمن، استیون (2001). راهنمای اقتصاد پساکینزی. ترجمۀ مهدی تقوی (1397)، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
- Naderi, E. & Abbasinejad, H., (2012). “Chaos Analysis, Wavelet Decomposition and The Performance of Neural Network Models in Forecasting Tehran Stock Exchange Index”. Journal OF economic modeling research, 2 (8): 119 - 140. DOR:  20.1001.1.22286454.1391.2.8.6.5
- Abdullah, A.-M.; Al-Abduljader, S. & Naser, K., (2020). “Determinants of Inflation in Kuwait”. The Journal of Developing Areas, 54(3): DOI: 10.1353/jda.2020.0034
- Aboutorabi, M. A.; Hajamini, M. & Tohidi, S., (2021). “Financial System Performance and Inflation in Iran: Some Stylized Facts”. Financial and Economic Policy Quarterly, 9 (33) :41-76. doi: 10.52547/qjfep.9.33.41 (In Persian).
- Abu, N. & Karim, M. Z., (2015). “The Non-linear Relationship Between Fiscal Deficits and Inflation: Evidence from Africa”. South East European Journal of Economics and Business, 10(2): 102–112. DOI: 10.1515/jeb-2015-0013
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M. J., (2014). “The continuous wavelet transform: Moving beyond uni- and bivariate analysis”. Journal of Economic Surveys, 28 (2): 344-375. https://doi.org/10.1111/joes.12012
  - Alaei, R. & Bakhtiari, S., (2018). “Threshold effect of monetary base on inflation: Non-linear autoregressive and smooth transition approach”. Economic Strategy Quarterly, 55: 109-141. https://econrahbord.csr.ir/article_103337.html (In Persian).
- Andrés Domingo, J. A. & Hernando Castellet, I., (1997). “Does Inflation Harm Economic Growth?: Evidence for the OECD”. Documentos de trabajo/Banco de España, 9706.
- Arman, S A. & Aghajari, S J., (2009). “Oil Revenue, Inflation and Growth in Iran: A pre- Exchange Rate reform examination of Dutch disease”. Quantitative Economics, 2, (21): 37-62. https://doi.org/10.22055/jqe.2009.10706 (In Persian).
- Arman, S. A.; Ghorbannezhad, M. & kafili, V., (2017). “Take a look at inflation in Iran: Varx approach ”. Scientific-Research Quarterly of Applied Economic Studies of Iran, 6 (22): 121-99. DOI: 10.22084/AES.2017.1882 (In Persian).
- Barro, R., (1978). “Comment from an Unreconstructed Ricardian”. Journal of Monetary Economics, 4: 569-581. https://doi.org/10.1016/0304-3932(78)90051-X
- Barro, R., (1979). “On the Determination of the Public Debt”. Journal of Political Economy, 87: 240-271. https://www.jstor.org/stable/1833077
- Catao, L. A. & Terrones, M. E., (2005). “Fiscal Deficits and Inflation”. Journal of Monetary Economics, 52(3): 529–554. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2004.06.003
- Catik A. N. & Karacuka M., (2012). “Oil Pass-Through to Domestic Prices in Turkey: Does the Change in Inflation Regime Matter?”. Economic Research, 25 (2): 277-296. https://doi.org/10.1080/1331677X.2012.11517508
- Chimobi, O. P., (2010). “Inflation and Economic Growth in Nigeria”. Journal of sustainable Development, 3(2): 159. https://dc.cbn.gov.ng/jas/vol3/iss1/3
- Choudhary, M. A. &Parai, A. K., (1991). “Budget deficit and inflation: the Peruvian experience”. Applied Economics, 23(6): 1117-1121. https://doi.org/10.1080/00036849100000015
- Chowdhury, A., (2002). “Does Inflation Affect Economic Growth? The Relevance of the Debate for Indonesia”. Journal of the Asia Pacific Economy, 7(1): 20-34. https://doi.org/10.1080/13547860120110452
- Daliri, H. & Nazari, A., (2019). “Threshold Effects of Inflation on Growth in D8 Countries: A Panel Smooth Transition Regression Approach”. Quantitative Economics Quarterly, 5 (4): 1-20. doi: 10.22055/jqe.2018.23066.1706 (In Persian).
- Darrat, A. F., (2000). “Are budget deficits inflationary? A reconsideration of the evidence”. Applied Economics Letters, 7(10): 633-636. https://doi.org/10.1080/135048500415914
- Datta, K. & Mukhopadhyay, C. K., (2011). “Relationship Between Inflation and Economic Growth in Malaysia-An Econometric Review”. In: International Conference on Economics and Finance Research, 4 (1): 415-419. https://www.jstor.org/stable/41317057
- Ditimi, A.; Sunday, K. & Emma-Ebere, O. O., (2017). “The Upshot of Money Supply and Inflation in Nigeria. Valahian”. Journal of Economic Studies, 8(2): 75–90. https://doi.org/10.1515/vjes-2017-0021
- Dogas, D., (1992). “Market power in a non-monetarist inflation model for Greece”. Applied Economics, 24(3): 367-378. https://doi.org/10.1080/00036849200000150
- Dornbusch, R.; Favero, C. & Giavazzi, F., (1998). “Immediate Challenges for the European”. Economic Policy, 13 (26): 15-64. https://www.jstor.org/stable/1344749
- Ehsani, M. A. & Taheri Bazkhaneh, S., (2018). “The Application of Continuous Wavelet Transform in Discovering the Dynamics of the Causal Relationship between Liquidity and its Components with Inflation: a Case Study of Iran”. Economic Research, 53 (2): 253-278. doi:10.22059/jte.2017.234859.1007612 (In Persian).
- Eita, J. H.; Manuel, V.; Naimhwaka, E. & Nakusera, F., (2021). “The Impact of Fiscal Deficit on Inflation in Namibia”. Journal of Central Banking Theory and Practice, 1: 141-164. DOI: https://doi.org/10.2478/jcbtp-2021-0007
- Elmrabet, M. & Ghazi, B., (2018). “Causality deficit-inflation: wavelet transform. hal”. 01941464
- Eltejaei, E., (2020). “Investigating the Causality between Money and Inflation in Iran: a MS-VAR Approach”. Modern Economy and Trade Quarterly, 15 (3): 26-3. doi:10.30465/jnet.2020.6295 (In Persian).
- Emami, K. & Adibpour, M. (2009). “Investigating the asymmetric effects of oil shocks on production”. economic modeling. 3 (4: consecutive 10): 1-2. SID: https://sid.ir/paper/176317/fa (In Persian).
- Fallahpour, S. & Alipour Reikandeh, J., (2016). “Prediction of Stock Index Using Wavelet Neural Networks in Tehran Stock Exchange”. Financial Management Strategy, 2 (7): 15-31. doi: 10.22051/jfm.2014.1806 (In Persian).
 - Farrokhi Balajadeh, H.; Khochiani, R. & Asayesh, H., (2019). “Investigating the Dynamic Relationship between the Money Growth and Inflation in Iran: An Econophysics Analysis of Quantity Theory of Money”. Quarterly Journal of Applied Economic Theories, 2(6): 225-248. https://journals.tabrizu.ac.ir/article_8868.html (In Persian).
- Friedman, M. (1968). “The Role of Monetary Policy”. American Economic Review, 58: 102–110. https://www.aeaweb.org/aer/top20/58.1.1-17.pdf
- Gardeshi, R. & Gholami, E., (2017). “Investigating the causal relationship between economic growth, inflation and stock market development in Iran”. Quarterly Journal of Applied Economics, 7(22): 2-21. https://civilica.com/doc/938666 (In Persian).
- Göçmen, T., (2016). “Causal Relationship Between Money and Inflation during a High Inflation Period: The Case of Turkey”. Journal of International Business and Economics, 4(2): 1–11. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00026-3
- Hamburger, M. J. & Zwick, B., (1981). “Deficits, money and inflation”. Journal of Monetary Economics, 7(1): 141-150. https://doi.org/10.1016/0304-3932(81)90057-X
- Handa, J., (2009). Monetary Economics. 2nd Edition. New York: Routledge.
- Hossain, M. E.; Ghosh, B. C. & Islam, M. K., (2012). “Inflation and economic growth in Bangladesh”. Researchers World, 3(4): 85. www.bangladeshbank.org.bd
- Hosseinipour, S. MR., (2018). “Causality Assessment among Budget Deficit, Money Supply and Inflation Rate in Iran”. Strategic and Macro Policy Quarterly, 6 (21): 109-93. https://www.jmsp.ir/article_56128.html (In Persian).
- Hume, D. of Interest (1752). Reprinted in The Philosophical Works of David Hume. 4 volumes. Boston: Little Brown. 1954.
- Jafari Samimi, A., Balounejad Nouri, R. & Tranchian, A. M., (2016). “An Investigation of the Impact of Oil Revenue Shocks on Output and Inflation under Conditions of Price and Wage Stickiness”. QEER, 12 (48): 1-32. URL: http://iiesj.ir/article-1-351-fa.html (In Persian).
- Jiang, C.; Chang, T. & Li, X. L., (2015). “Money Growth and Inflation in China: New Evidence from A Wavelet Analysis”. International Review of Economics & Finance, 35: 249-261. https://doi.org/10.1016/j.iref.2014.10.005
   - Kamijani, A.; Sobhanian, S. M. H. & Bayat, S., (2012). “Asymmetric Effects of Oil Revenue Growth on Inflation in Iran Using the VECM Method”. Economic Research Journal, 45: 201-221. https://joer.atu.ac.ir/article_956.html (In Persian).
- Kasidi, F. & Mwakanemela, K., (2013). “Impact of Inflation on Economic Growth: A Case Study of Tanzania”. Asian Journal of empirical research, 3(4): 363-380. https://archive.aessweb.com/index.php/5004/article/view/3366
- Kazemzade, A.; Karimi Potanlar, S. & Jafari Samimi, A., (2020). “An Analysis of the Terence Effect and the Anti-Tensile Effect in Iran's Economy: Discrete Wavelet Transform Method and a Threshold Vector Autoregressive Model. Research Journal of Macroeconomics, 29: 13-37. DOI: 10.22080/iejm.2020.16858.1701(In Persian).
- Khan, M. S. & Senhadji, A. (2002). “Inflation, Financial Deepening and Economic Growth. In Banco de Mexico Conference on Macroeconomic Stability”. Financial Markets and Economic Development. (Vol. 1213).
- Lin, H. Y. & Chu, H. P., (2013). “Are fiscal deficits inflationary?”. Journal of International Money and Finance, 32: 214-233. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2012.04.006
- Liu, Y.; Sharma, P.; Jain, V.; Shukla, A.; Shabbir, M. S.; Tabash, M. I. & Chawla, C., (2022). “The relationship among oil prices volatility, inflation rate, and sustainable economic growth: Evidence from top oil importer and exporter countries”. Resources Policy, 77: 102674. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102674
- Mehnatfar, Y.; Bradaran Khanian, Z. & Azari, Z., (2018). “Oil Price Shocks and Inflation in Iran: Quantile Regression Approach”. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research, 4 (1): 171-191. URL: http://epprjournal.ir/article-1-292-fa.html (In Persian).
- Mehrara, M. & Bayat, S., (2010). “The Non-Linear Effects of Oil Revenues on Inflation in OPEC Countries Using the Threshold Approach”. Two scientific quarterly journals of economic studies and policies, 17: 107-124. https://sid.ir/paper/219066/fa (In Persian).
- Memipour, S. & Sobhi Joybari, F., (2019). “Dynamics of Oil Price Pass-Through into Iran’s Domestic Prices Index over Time”. Scientific-Research Quarterly of Applied Economic Studies of Iran, 8 (3): 225-253. DOI: 10.22084/AES.2019.18236.2805 (In Persian).
- Mensah, A. C. & Okyere, E., (2015). “Real Economic Growth Rate in Ghana: The Impact of Interest Rate, Inflation and GDP”. Global Journal of Research in Business & Management, 4(1): 206-212.
- Meyer, L. H., (2001). Does Money Matter. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 83.
- Miller, P., (1983). “Higher Deficit Policies Lead to Higher Inflation”. Quarterly Review, Federal Reserve Bank of Minneapolis: 8-19.
- Mukhtar, T. & Zakaria, M., (2010). “Budget Deficit, Money Supply and Inflation: The Case of Pakistan”. Economic Trends & Economic Policy, 20(122): https://www.jstor.org/stable/41259914
- Mukoka, S., (2018). “An econometric assessment of the impact of inflation on economic growth: A case study of Zimbabwe economy”. Economics, 7(1): 17–22. https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.eco.20180701.13.
- Murjani A., (2019). “Inflation and Growth in Indonesia: The Nexus and Threshold”. Journal of Applied Economic Sciences, 14(1):  241-251. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=803117
- Mweni, F. T.; Njunguna, A. & Oketch, T., (2016). “The Effect of External Debt on Inflation Rate in Kenya, 1972 -2012”. International Journal of Financial Research, 7(4), 198 – 207. https://doi.org/10.5430/ijfr.v7n4p198
     - Naderi, E.  & Abbasi-Nejad, H., (2012). “Chaos Analysis, Wavelet Decomposition and the Performance of Neural Network Models in Forecasting Tehran Stock Exchange Index”. 3 (8): 119-140. URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-508-fa.html (In Persian).
   - Nazari, M. & Barzegar davin, M., (2015). “Investigating the Impact of Inflation on Growth in Iran Economy”. Business Journal, 73: 145-170. https://civilica.com/doc/1382639 (In Persian).
   - Niazi Mohseni, M.; Shahrashtani, H.; Hejberkiani, C. & Ghaffari, F., (2020). “Investigating the effect of monetary policy shocks and oil revenues on inflation and economic growth in Iran”. Financial Monetary Economics, 27(19): 46-29. https://doi.org/10.22067/pm.v27i19.85109 (In Persian).
- Oloko, T. F.; Ogbonna, A. E.; Adedeji, A. A. & Lakhani, N., (2021). “Oil price shocks and inflation rate persistence: A Fractional Cointegration VAR approach”. Economic Analysis and Policy, 70: 259-275. https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.02.014
- Oyeleke, O. J. & Orisadare, M. A., (2018). “Relative Importance of Public Debts and Money Growth on Inflation in Nigeria”. International Journal of Economics and Finance, 10(7): 99-107. DOI: 10.5539/ijef.v10n7p99
 - Pazuki, N.; Hamidian, A.; Mohammadi, Sh. & Mahmoudi, V., (2013). “Using wavelet transform to investigate the correlation of different exchange rates, oil price, gold price and Tehran Stock Exchange index in different time scales”. Investing Science Quarterly, 2 (7): 131-148. https://jik.srbiau.ac.ir/article_7513.html (In Persian).
- Rehman, S.; Abro, A. A.; Hussain, T.; Cavaliere, L. P. L.; Thalho, N. P. & Ayaz, K., (2021). “Relationship Between Inflation and Other Macroeconomic Variables in Pakistan”. Ilkogretim Online, 20(5): 7770-7784. doi: 10.17051/ilkonline.2021.05.882
- Ryczkowski, M., (2021). “Money and inflation in inflation-targeting regimes–new evidence from time–frequency analysis”. Journal of Applied Economics, 24(1): 17-44. https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1830461
- Sargent, T. J. & Wallace, N., (1981). “Some Unpleasant Monetarist Arithmetic”. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5(3): 1-17.
- Shakeri, A. & Bagherpour Oskouie, E., (2023). “Examination of the nature of inflation in Iran's economy: wavelet convergence approach”. Journal Economic research, 28 (94): 47-79. https://doi.org/10.22054/ijer.2022.63350.1036 (In Persian).
- Sowa, N. K., (1994). “Fiscal deficits, output growth and inflation targets in Ghana”. World Development, 22(8): 1105-1117. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90079-5
- Ssebulime, K. & Edward, B., (2019). “Budget Deficit and Inflation Nexus in Uganda 1980–2016: a Cointegration and Error Correction Modeling Approach”. Journal of Economic Structures, 8(1): 1-14. https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008-019-0136-4
- Sumon, K. K. & Miyan, M. S., (2017). “Inflation and Economic Growth: An Empirical Evidence of Bangladesh (1986-2016)”. International Journal of Economics and Financial, 7(5): 454. https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/5385
- Tursoy, T. & Mar'i, M., (2020). “Lead-lag and Relationship Between Money Growth and Inflation in Turkey: New evidence from a Wavelet Analysis”. MPRA, 99595. DOI: https://doi.org/10.14505/tpref.v11.1(21).04
- Uddin, G. S.; Muzaffar, A. T.; Arouri, M. & Sjö, B., (2017). “Understanding The Relationship Between Inflation and Growth: A Wavelet Transformation”. Approach in The Case of Bangladesh. The World Economy, 40(9): 1918-1933. https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:38758
- Zaroki, SH.; Yousefi barfurushi, A. & Moghadasi Sedehi, A., (2020). “Testing the Effect of Tanzi and Patinkin in Iran’s Economy”. Economic Research, 55 (2): 347-372. DOI: 10.22059/JTE.2020.291751.1008256 (In Persian).