سیاست‌های پولی و ارزی و ریسک نقدینگی بانک‌های تجاری با تأکید بر دورۀ تحریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2023.27214.3543

چکیده

سیاست‌های به‌کار گرفته شده توسط دولت‌ها در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در دوران گذار مالی همواره با این پرسش مواجه بوده است که سیاست‌های پولی و ارزی مداخله‌جویانه بانک مرکزی چه تأثیری بر ریسک-پذیری بانک‌ها داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و ارزی بر ریسک‌پذیری بانک-های تجاری پرداخته و در این مسیر یک نمونه متشکل از 15 بانک بورسی از سال 1386 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل و روش حالت فضا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد نشان‌داد که سیاست‌های پولی و ارزی با ریسک نقدینگی رابطۀ مثبت دارند. افزون‌بر این، یافته‌ها نشان‌داد با آغاز تحریم‌ها ریسک نقدینگی بانک‌ها افزایش‌یافته است و تأثیر سیاست‌های پولی و ارزی بر بانک‌های بزرگ‌تر افزایش‌یافته است؛ بنابراین بانک‌های کوچک در مقایسه با بانک‌های بزرگ از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردارند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monetary and Currency Policies and Liquidity Risk of Commercial Banks with Emphasis on the Sanctions Period

نویسندگان [English]

  • Mostafa Torabnezhad Esfahani 1
  • Mahmoud Mahmoudzadeh 2
  • Masood Soufi Majidpour 3
  • Amir Gholamabri 2
1 PhD in Economics, Department of Economics, Faculty of Humanities, Firuzkoh branch, Islamic Azad University, Firuzkoh, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Firuzkoh branch, Islamic Azad University, Firuzkoh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Firuzkoh branch, Islamic Azad University, Firuzkoh, Iran.
چکیده [English]

The policies used by governments in emerging and developing economies during the financial transition have always faced the question of what impact the central bank’s interventionist monetary and currency policies have had on banks’ risk-taking. In this research, the impact of monetary and foreign exchange policy on the risk-taking of commercial banks was investigated, and in this way, a sample consisting of 15 stock-exchange banks from 1386 to 1400 was investigated using the quintile regression method and the state space method. The estimation results showed that monetary and currency policies have a positive relationship with liquidity risk. In addition, the findings showed that with the beginning of sanctions, the liquidity risk of banks has increased and the impact of monetary and currency policies on larger banks has increased. Therefore, small banks are less likely to go bankrupt compared to large banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy
  • Exchange Rate Policy
  • Liquidity Risk
  • Quintile
  • State Space
- اسلاملوییان، کریم؛ یزدان­پناه، حمیده؛ و خلیل نژاد، زهرا، (1397). «بررسی وجود کانال ریسک پذیری سیاست پولی در نظام بانکی ایران». فصلنامۀ تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 31: 41-7. https://ensani.ir/fa/article/387929.
- باستین، حسین؛ ثابت، عبدالحمید؛ صالحی، مسعود؛ و حسین‌پور، عبدالکریم، (1399). «تحلیل مقایسه‌ای کانال‌های انتقال سیاست پولی در شرایط تحریم اقتصادی ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل». فصلنامۀ اقتصاد کاربردی، 10 (34 و 35): 46-31.  doi: 10.22034/amfa.2022.1913615.1505.
- رحمانی، تیمور؛ احمدیان، اعظم؛ و کیانوند، مهران، (1395). «تحلیلی بر رابطه سیاست پولی و ریسک پذیری شبکه بانکی ایران». پژوهش‌های پولی بانکی، 9(29 ): 405-425.   https://sid.ir/paper/263728/fa
    - کفایی، محمدعلی؛ و راهزانی، محبوبه، (1396). «بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران». فصلنامۀ پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 25 (81): 310-261.  URL: http://qjerp.ir/article-fa.html1-1264
- گودرزی‌فراهانی، یزدان؛ عادلی، امیدعلی؛ و قربانی، عاطفه، (1400). «تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه­های توزیعی غیرخطی». فصلنامۀ مدلسازی اقتصاد سنجی، 5 (4: پیاپی 19): 172-147..doi: 10.22075/JEM.2021.22243.1547
- حاج‌موسوی، سارا سادات؛ محمودزاده، محمود؛ و ادیب­پور، مهدی، (1400). «بررسی تأثیر سیاست­های پولی بر ریسک­پذیری بانک­ها، مطالعه بین کشوری». فصلنامۀ علمی اقتصاد و مدیریت شهری، 9(4: پیاپی36): 7 .DOI: 20.1001.1.23452870.1400.9.36.1.3.
 
- Altunbas, Y.; Gambacorta, L. & Marques-Ibanez, D., (2010). “Does monetary policy affect bank risk-taking?”. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
- Amobila, G., (2017). “Monetary policy, Exchange rate and Bank risk-taking in SUB-SAHAR Africa”. University of GHANA, College of humanities. DOI: 10.2139/ssrn.3060941.
- Anwar, S. & Nguyen, L. P., (2018). “Channels of monetary policy transmission in Vietnam”. Journal of Policy Modeling40(4): 709-729.  https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.02.004.
- Bastin, H.; Thabet, S. A.; Salehi, M. & Hosseinpour, A., (2019). “Comparative analysis of monetary policy transmission channels in Iran's economic sanctions: quantile regression approach”. Applied Economics, 10(34): 31-46. doi: 10.22034/amfa.2022.1913615.1505 (In Persian).
- Chang, R. & Velasco, A., (2000). “Financial Fragility and the Exchange Rate”. Journal of Economic Theory, 34: 1–34. https://doi.org/10.1006/jeth.1999.2621.
- Chen, L.; Du Z. & Hu, Z., (2020). “Impact of economic policy uncertainty on the exchange rate volatility of China”. Finance Research Letters, 32(2): 1-5. https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.08.014.
- Cortright, D. & Lopez, G. A., (2000). “Learning from the sanction’s decade”. Global Dialogue2(3): 11. https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd.
- Delis, M. D. & Karavias, Y., (2015). “Optimal versus realized bank credit risk and monetary policy”. Journal of Financial Stability, 16: 13-30. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2014.11.004.
- Delis, M. D. & Kouretas, G.P., (2011). “Interest rates and bank risk-taking”. Journal of Banking and Finance, 35(4): 840–855. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.09.032.
      - Degl’Innocenti, M.; Fiordelisi, F. & Trinugroho, I., (2019). “Competition and stability in the credit industry: Banking vs. factoring industries”. The British Accounting Review. https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.03.006.
       - Drehmann, M. & Nikolaou, K., (2009). “Funding Liquidity Risk: Definition and Measurement”. European Central Bank, Social Science Research Network, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.01.002.
- Gagnon, J. E. & Ihrig, J., (2004). “Monetary Policy And Exchange Rate Pass-Through”. International Journal of Finance and Economics, 9: 315–338. https://doi.org/10.1002/ijfe.253.
- Goldstein, M. & Turner, Ph., (1996). “Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options”. Bank for International Settlements, BIS Economic Papers, 46. https://books.google.com/books?hl.
- Gudarzi Farahani, Y.; Adeli, O. & Ghorbani, A., (2020). “The Impact of Economic Policy Uncertainty on Exchange Rate Fluctuations with using the Nonlinear Autoregressive distributed lags Model (NARDL)”. Journal of Econometric Modelling5(4): 147-171. doi: 10.22075/JEM.2021.22243.1547 (In Persian).
- Hajmousavi, S.; Mahmoudzadeh, M. & Adibpour, M., (2021). “Investigating the Effect of Monetary Policies on Banks' Risk-Taking, Cross-Country Study”. Journal of Urban Economics and Management, 9(36): 55-76. URL: http://iueam.ir/article-1-1757-en.html (In Persian).
- Islamloiyan, K.; Yazdanpanah, H. & Khalilnejad, Z., (2017). “Investigating the existence of monetary policy risk-taking channel in Iran's banking system”. Economic Modeling Research Quarterly, 31: 7-41. https://ensani.ir/fa/article/387929 (In Persian).
- Iwata, S. & Wu, S., (2006). “Estimating monetary policy effects when interest rates are close to zero”. Journal of Monetary Economics, 53(7): 1395-1408. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2005.05.009.
- Jiménez, G.; Ongena, S.; Peydró, J.-L. L. & Saurina, J., (2008). “Hazardous Times for Monetary Policy: What Do Twenty-Three Million Bank Loans Say About The Effects of Monetary Policy on Credit Risk-Taking?”. Documentos de Trabajo (Vol.82).  https://doi.org/10.3982/ECTA10104.
- Kafaei, M. & Rahzani, M., (2016). “The study of the impact of macroeconomic variables on the liquidity risk of Iranian banks”. Economic Research and Policy Quarterly, 25 (81): 261-310. URL: http://qjerp.ir/article-fa.html1-1264 (In Persian).
- Mahrous, S. N.; Samak, N. & Abdelsalam, M. A. M., (2020). “The effect of monetary policy on credit risk: evidence from the MENA region countries”. Review of Economics and Political Science5(4): 289-304. doi/10.1108/REPS-07-2019-0099.
- Montes, G. C. & Peixoto, G.B.T., (2014). “Risk-taking Channel, Bank Lending Channel and the Paradox of Credibility”. Evidence from Brazil, Economic Modelling, 39: 82-94. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.02.023.
- Neuenkirch, M. & Neumeier, F., (2015). “Always affecting the wrong people? The impact of US sanctions on poverty”. The Impact of US Sanctions on Poverty (April 6, 2015). University of Trier Research Papers in Economics, (3/15). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2590259.
   - Rahmani, T.; Ahmadian, A. & Kianvand, M., (2016). “An analysis of the relationship between monetary policy and risk-taking of the banking network of Iran”. Monetary and Banking Research Quarterly, 9 (29): 425-405. https://sid.ir/paper/263728/fa (In Persian).
   - Surico, P., (2003). “US monetary policy rules: the case for asymmetric preferences”. Bocconi University, Milan (February).  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.331740.