بررسی و پیشنهاد روش کارا به‌منظور سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در تولید صیانتی نفت کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، دانشکدۀ نفت، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، گروه اقتصاد انرژی، دانشکدۀ دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2024.28360.3635

چکیده

به‌منظور صیانت از مخازن نفت و گاز و جبران کاهش سطح تولید سالانۀ آن‌ها، تعریف و اجرای پروژه‌های نگه‌داشت و افزایش انجام می‌گیرد. تأمین منابع مالی موردنیاز این پروژه‌ها، حفظ سطح تولید و به‌تبع آن درآمدهای نفتی و هم‌چنین تأمین انرژی موردنیاز کشور را به‌همراه خواهد داشت. به شکل متعارف تأمین مالی پروژه‌ها صنعت نفت از طریق منابع داخل شرکت و سرمایه‌گذاری است. در سال‌های اخیر به‌دلیل ناکافی بودن منابع مالی داخلی شرکت و محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، روش‌های تأمین مالی مختلفی برای پروژه‌های بالادستی نفت پیشنهاد و به‌کار گرفته شده است. هدف از انجام این پژوهش انتخاب روش مطلوب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های نگه‌داشت و افزایش تولید از میان روش‌های موجود است. بدین‌منظور پس از تشکیل پنل خبرگان و شناسایی روش‌های قابل‌استفاده جهت تأمین مالی پروژه‌های موردمطالعه، با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون معیارهای انتخاب روش مناسب تأمین مالی شناسایی و در ادامه وزن‌دهی و رتبه‌بندی روش‌های تأمین مالی با استفاده از روش‌های بهترین و بدترین معیار و تاپسیس انجام‌گرفته است. از مجموع هشت معیار شناسایی شده در این تحقیق، ریسک‌پذیری تأمین‌کنندۀ منابع مالی، انطباق زمان بازپرداخت با جریان نقدی خروجی و انعطاف‌پذیری پذیرش تضامین به‌ترتیب بالاترین وزن‌های نسبی و معیارهای افق سرمایه‌گذاری، انطباق زمان پرداخت منابع مالی با دورۀ ساخت پروژه، زمان دسترسی به منابع مالی، حجم مالی قابل تأمین، هزینۀ تأمین مالی به‌ترتیب وزن‌های نسبی کمتری را داشتند. درنهایت از بین منابع شناسایی شده جهت تأمین مالی پروژه‌های نگه‌داشت و افزایش تولید میادین نفت و گاز، تأمین منابع مالی از طریق صندوق پروژه، منابع داخل شرکت و اوراق صکوک به‌ترتیب به‌عنوان روش‌های برتر و صندوق توسعۀ ملی و وام‌های بانکی در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Proposing Effective Methods for Investment and Financing in Iran’s Oil Production

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdollah Razavi 1
  • Moslem Mehrzad 2
1 Associate Professor, Department of Energy Economics and Management,, Faculty of Petroleum, Petroleum University Of Technology, Tehran, Iran
2 PhD Student of International Oil and Gas Contract Management, Department of Energy Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to protect the oil and gas reservoirs and compensate for the decrease in their annual production level, maintenance and increase projects are defined and implemented. Providing the necessary financial resources for these projects will maintain the level of production and, accordingly, oil revenues, as well as providing the energy needed by the country. The conventional way of financing oil industry projects is through internal company resources and investment. In recent years, due to the inadequacy of the internal financial resources of the company and the restrictions caused by the imposition of oppressive sanctions against the country, various financing methods have been proposed and used for upstream oil projects. The purpose of this research is to choose the optimal method of investment and financing of maintenance and production increase projects among the available methods. For this purpose, after forming a panel of experts and identifying the methods that can be used to finance the studied projects, using the method of content analysis, the criteria for choosing the appropriate financing method were identified, and then weighting and ranking of the financing methods were carried out using the best and worst criteria and TOPSIS methods. From the total of eight criteria identified in this research, the risk-taking of the provider of financial resources, the adaptation of the repayment time to the outgoing cash flow and the flexibility of accepting guarantees in the order of the highest relative weights and criteria of the investment horizon, the adaptation of the payment time of financial resources to the construction period of the project, the access time to resources Finance, the amount of finance that can be provided, and the cost of financing had lower relative weights in order. Finally, among the sources identified for financing projects to maintain and increase the production of oil and gas fields, providing financial resources through the project fund, internal resources of the company and Sukuk bonds, respectively, as the best methods, and the national development fund and bank loans are the next priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintaining And Increasing Oil Production
  • Financing
  • Choosing the Financing Method
- ابراهیم‌پور، حبیب؛ حسن‌زاده، محمد؛ عسگری‌نژادنوری، باقر؛ و معتمدی، سمیرا، (1395). «مفهوم هزینۀ سرمایه، انواع روش‌های تأمین مالی و نظریات مرتبط با آن‌ها». دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت. https://civilica.com/doc/559534
- امامی‌میبدی، علی، (1398). «شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های بهبود نظام تأمین مالی صنایع نفت و گاز ایران». فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 15 (62): 19-35. https://iiesj.ir/article-1-1066-fa.html
- ایمانی‌مرکید، مقصود؛ و درویشی، نعیمه، (1400). «منابع، روش‌ها و قراردادهای تأمین مالی در پروژه‌های نفت و گاز». دوفصلنامۀ تخصصی حقوق قراردادها و فناوری های نوین، 2 (3): 31-58. DOI: 10.22133/CLJ.2021.278205.1052
- بابالویان، شهرام، (1399). آشنایی با مدل‌ها و روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها: با تأکید بر روش‌های نوین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه. تهران: آکادمی مالی شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید.
- جمالی، داوود، (1400). سیستم تأمین مالی پروژه. تهران: فدک اساتیس.
- حاجیان، محمدمهدی؛ و سلیمی، سیده شیدا، (۱۳۹۹). «مدیریت و توزیع ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی». فصلنامۀ دانش سرمایه‌گذاری، 13 (3): 177-192. doi: 10.48300/jlr.2020.12070
- دهقانی، تورج، (1398). سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز. تهران: مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.
- رهبر باغبانی، جواد؛ شهبازی، طاهره؛ و فانی، نیر، (1394). «الگوهای محاسبۀ هزینه سرمایه». کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. https://www.sid.ir/paper/868237/fa
- رضوی، سید عبداله؛ و جوادی، سید محمد، (1402). «ارزیابی عملکرد صندوق پالایشی: بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها». اقتصاد پولی مالی، 30(26): 87-56 . doi: 10.22067/mfe.2024.80549.1273
- زبوری، امینه؛ محمدی‌خیاره، محسن؛ و مظهری، رضا، (1399)، «مروری نظام مند بر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی فعالیت های کارآفرینی». فصلنامۀ سیاست نامه علم و فناوری، 10 (3): 75-55. DOR: 20.1001.1.24767220.1399.10.3.6.1
- شعری‌آناقیز، صابر؛ و قربانی، ناهید، (1394). «رابطۀ انعطاف پذیری با عملکرد شرکت های سرمایه‌گذاری در ایران از منظر بازار». پژوهش‌های تجربی حسابدار، 4 (15): 180-165. doi: 10.22051/jera.2015.1999
- شکوهی، محمدرضا؛ و ریاض، زینب (1401). «تأمین مالی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از طریق صکوک استصناع». ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز، 1401 (198): 67-72. DOR: 20.1001.1.25381652.1401.1401.198.9.5
- صادقی شاهدانی، مهدی؛ و نوروزی، احمد، (1399). «راهبرد تأمین مالی پروژه های نفتی در چارچوب نظام رمزارزها». فصلنامۀ راهبرد اقتصادی، 9 (34): 133-164.  https://econrahbord.csr.ir/article_122035.html?lang=fa
- عبدی، صادق؛ و سالاری، محمد امین، (1400). «بررسی انواع قراردادهای تأمین مالی پروژه های بخش انرژی با تاکید بر تأمین مالی از طریق عواید پروژه». فصلنامۀ دانش سرمایه گذاری، 13(3): 177-192. https://jik.srbiau.ac.ir/article_22523.html?lang=en
- کاظمی‌نجف‌آبادی، عباس؛ حاجیان، محمدمهدی؛ و آشتیانی، محمدرضا، (1401). «راهکاری برای تأمین مالی در صنعت بالادستی صنعت نفت و گاز با استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری پروژه». فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 18: 173-205. http://iiesj.ir/article-1-1497-fa.html
- محمدی‌نائینی، سعید، (1391). «ارائه مکانیزم بودجه بندی انطباقی فنی - مالی جهت مدیریت تأمین مالی پروژه های ساخت». سومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث، تهران. https://civilica.com/doc/173844
- موسوی، سید عباس؛ و حدادی، جواد، (1393). تأمین مالی صنعت نفت از طریق ابزارهای مالی اسلامی. تهران: هزارۀ سوم اندیشه.
 
- Abdi, S. & Dalarian, M. A., (2024). “An overview of contractual methods of financing energy projects with emphasis on Project revenues”. Journal of Investment Knowledge, 13(51): 177-192. https://jik.srbiau.ac.ir/article_22523.html?lang=en (In Persian)
- Babaluyan, S., (2019). Getting to know the models and methods of financing companies: with an emphasis on new methods of financing through the capital market. Tehran: Financial Academy of Omid Investment Group Company.(In Persian)
- Brealy, R. & Myers, S., (2006). Principles of corporate finance, sixth Edition, New York: Irwin McGraw-Hill.
Dehghani, T., (2018). Investment and financing of oil and gas projects. Tehran: Institute of International Energy Studies. (In Persian)
- Ebrahimi, S. N. & Shiravi Khouzani, A., (2003). “The Contractual Form Of Iran Buy Back Contracts In Comoarsion With Production Sharing And Service Contract”. SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=i0L4r6MAAAAJ&citation_for_view=i0L4r6MAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
- Ebrahimpour, H.; Hassanzadeh, M.; Asgari Nejad Noori, B. & Motamedi, S., (2015). “The concept of capital cost, types of financing methods and theories related to them”. The second international conference on accounting, management and innovation in business, Rasht. https://civilica.com/doc/559534/ (In Persian)
- Emami Meibodi, A., (2019). “Identifying and Prioritizing Strategies for Improving Financing Systems of Iran's Oil and Gas Industry”. Quarterly Journal of Energy Economics Studies. 15 (62) :19-35. http://iiesj.ir/article-1-1066-fa.html (In Persian)
- Esty, B. C., (2004). Modern Project Finance: A Case Book. New York: John Wiley & Sons.
- Hajian, M. & Salimi, S. S., (2020). “Management and Efficient Distribution of Risk in Oil and Gas Contracts through Contractual Clauses”. Journal of Legal Research, 19(44): 213-249. doi: 10.48300/jlr.2020.120704 (In Persian)
- Imani Markid, M. & Darvishi, N., (2021). “Sources, Methods, and Financing Contracts in Oil and Gas Projects”. ModernTechnologies Law2(3): 31-58. DOI: 10.22133/clj.2021.278205.1052
- Jamali, D., (2021). Project financing system. Tehran: Fadak Isatis. (In Persian)
- Joslim, S. M.; Priebsch, M. & Singlton, K., (2009). “Risk premium accounting in macro-daynamic term structure modle”. Working paper, Sanford university https://api.semanticscholar.org/CorpusID:15901893
- Kabogo, R. E & Rusibana, C., (2021), “Project Fund Management and Performance of Great Lakes Trade Facilitation Project of Minicom, Rwanda”. Journal of Entrepreneurship & Project Management.  5(2): 46-67 https://stratfordjournals.org/journals/index.php/journal-of-entrepreneurship-proj/article/view/811
- Kazeminajafabadi, A.; Ameri, F. & Ashtiani, M., (2022). “A solution for financing the upstream oil and gas industry using the project fund”. Quarterly Journal of Energy Economics Studies, 18 (75): 173-205 http://iiesj.ir/article-1-1497-fa.html. (In Persian)
- Merna, T. & Dubey, R., (1998). Financial Engineering in the Procurement of Project. Hong Kong: Asia Law and practice Publishing.
- Mohammadi Naini, S., (2011). “Presentation of technical-financial adaptive budgeting mechanism to manage the financing of construction projects”. The third international conference of construction industry, Tehran. https://civilica.com/doc/173844 (In Persian)
- Mousavi, S. A. & Haddadi, J., (2013). Financing the oil industry through Islamic financial instruments. Tehran: Third Millennium of Thought.(In Persian)
- Perotti, E. & Spier, K., (1993). “Capital structure as a bargaining tool: the role of leverage in contract renegotiation”. American Economic Review, 83(5): 1131--1141. https://www.jstor.org/stable/2117552
- Rahbar Baghbani, J.; Shahbazi, T. & Fani, N., (2014). “Models for calculating the cost of capital”. International conference on new researches in management, economy and accounting. https://www.sid.ir/paper/868237/fa (In Persian)
- Razavi, S. A. & Javadi, S. M., (2023). “Evaluation of the performance of the Refinery Fund: Examining the challenges and providing solutions”. Monetary & Financial Economics, 30(26): 56-87. doi: 10.22067/mfe.2024.80549.1273 (In Persian)
- Sadeghi Shahdani, M. & Norouzi, A., (2020). “Oil and gas financing strategy in the framework of cryptocurrencies”. Economic Strategy, 9 (34): 133-164. https://econrahbord.csr.ir/article_122035.html?lang=fa (In Persian)
- Sheppard, R.; Klaudy, S. & Kumar, G., (2006). Financing Infrastructure In Africa. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=i0L4r6MAAAAJ&citation_for_view=i0L4r6MAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
- Sheri Anaghiz, S. & Ghorbauni, N., (2015). “The Relation between Financial Flexibility and Performance of Iranian Investment Firms from the Market Point of View”. Empirical Research in Accounting5(1): 165-180. doi: 10.22051/jera.2015.1999 (In Persian)
- Shokohi, M. R. & Riaz, Z., (2022). “Financing of oil, gas and petrochemical industries through Istisnaa sukuk”. Scientific Monthly of Oil and Gas Exploration and Production, 1401(198): 67-72. DOR: 20.1001.1.25381652.1401.1401.198.9.5 (In Persian)
-  Tinsley, C., R., (2000). Advanced Project Financing: Structuring Risk. 1st editio. London: euromoney Books.
- Zaboory, A.; Mohammadi Khiareh, M. & Mazhari, R., (2020). “A systematic review of the factors affecting access to finance in entrepreneurial activities”. Science and Technology Policy Letters10(3): 55-75. DOR: 20.1001.1.24767220.1399.10.3.6.1 (In Persian)