بررسی وابستگی حباب‌های بازار سهام به تکانه‌های سیاست پولی: رویکرد TVP-VAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2022.25540.3387

چکیده

وقوع حباب قیمتی در بخش مالی به‌خصوص بازار بورس و احتمال فروپاشی آن، باعث ایجاد نااطمینانی نسبت به بازار مالی و درنهایت خروج سرمایه از آن‌ می‌شود. ازآنجاکه بروز بحران در این بازارها می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را نیز متأثر کند، سیاست‌گذاران به برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب، برای مقابله با بحران و واکنش به‌موقع و درست برای جلوگیری از اثرات مخرب ناشی از آن می‌پردازند. با توجه به این‌که بازارهای مالی ایران نیز هم‌چون سایر کشورها از وقوع این پدیده در امان نیستند، در این پژوهش با استفاده از استنباط بیزینی به برآورد مدل TVP-VAR (خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر زمانی) و استخراج توابع کنش و واکنش متغیرها، با به‌کارگیری داده‌های فصلی متغیرهای نرخ بهره، GDP، تعدیل‌کنندۀ GDP، شاخص قیمت مصرف‌کننده، سود تقسیمی، قیمت نفت، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ایران، طی دورۀ زمانی 1382:1 تا 1398:3، پرداخته شده و وابستگی حباب‌های بازار سهام به تکانه‌های سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان‌دهندۀ این است که تعدادی از متغیرهای پژوهش، مانند GDP، تعدیل‌کنندۀ GDP، سود سهام تقسیمی، شاخص قیمت سهام و جز بنیادی شاخص قیمت سهام طی زمان تا حدودی الگوی رفتاری ثابت داشته‌اند و واکنش آن‌ها به تکانۀ سیاست پولی تغییر چندانی نداشته است و فقط درخصوص قیمت سهام شاهد آن هستیم که واکنش منفی آن به شوک سیاست پولی، طی زمان کاهش‌یافته، اما واکنش جز حبابی قیمت سهام به شوک سیاست پولی طی زمان تغییر کرده و در سال‌های انتهایی نمونه از ابتدا روندی افزایشی داشته ‌است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Dependence of Stock Market Bubbles on Monetary Policy Shocks: TVP-VAR Approach

نویسندگان [English]

  • Teymour Mohammadi 1
  • Seyedeh Mahboobeh Hosseini 2
1 Associate Professor, Department of Economic, Facility of Economic, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Economics, Department of Economic, Facility of Economic, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The occurrence of a price bubble in the financial sector, especially the stock market and the possibility of its collapse, causes uncertainty about the financial market and ultimately the outflow of capital from it. Since the occurrence of crisis in these markets can affect other sectors of the economy as well, the policymakers plan and implement appropriate monetary and fiscal policies to deal with the crisis and respond in a timely and correct manner to prevent its destructive effects. Considering that Iranian financial markets, like other countries, are not safe from this phenomenon, in this research, by using Iranian quarterly data of some variables including interest rate, gross domestic product, gross domestic product deflator, dividends, consumer price index, oil price, exchange rate and stock price index, for the period 2003:1 to 2019:3 and Bayesian inference, the TVP-VAR model (time-varying parameters vector Auto regressive) is estimated and the impulse - response functions of variables is driven, and the dependence of stock market bubbles on monetary policy shocks are investigated. The results show that a number of research variables, such as interest rates, gross domestic product, gross domestic product deflator, dividends, stock price and it’s fundamental component, have had almost stable patterns over time, and their response to monetary policy shock has not changed much and only in the case of stock prices, we can see that its negative reaction to the monetary policy shock has decreased over time but the reaction of bubbly component of stock price to the monetary policy shock has not been stable over time and in recent years of the sample, the reaction of bubbly component, end up increasing  from the beginning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Markets
  • Stock Price Index
  • Price Bubble
  • Monetary Policy
- اسدی، احسان؛ زارع، هاشم؛ ابراهیمی، مهرزاد؛ و پیرایی، خسرو، (1398). «حباب‌های قیمتی در بازار سهام تهران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی». فصلنامۀ نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 6 (2: 21): 73- 100. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_8867_0.html
- جلیلی، ظریفه؛ عصاری آرانی، عباس؛ یاوری، کاظم؛ و حیدری، حسن، (1396). «ارزیابی سازوکار انتقال اثرات سیاست پولی بر بازار سهام در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR)». فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 17(4): 173- 195. http://ecor.modares.ac.ir/article-18-131-fa.html
- حبیبی، رضا؛ صالحی‌راد، محمدرضا؛ و زارع‌پور، محمد، (1396). «مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران». مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(2): 225- 241. https://jferm.khatam.ac.ir/issue_5975_7133.html
- دوانی، غلامحسین، (1384). بورس، سهام و نحوه قیمت‌گذاری سهام. تهران: انتشارات نخستین.
- زینیوند، عبداله؛ شایان، محمدی؛ غفران، غبیشاوی؛ عبدالخالق، و عبدالهی، فرشته، (1397). «بررسی اثر سیاست پولی و سطح عمومی قیمت‌ها از راه کانال قیمت دارایی ها بر حباب قیمت سهام در ایران(93-1370)». فصلنامۀ اقتصاد مقداری( بررسی های اقتصادی سابق)، 15(1): 1-26. https://doi.org/10.22055/jqe.2018.20040.1514
- طاهریان‌فر، محمود؛ و مینویی، مهرزاد، (1395). «شناسایی حباب‌های مالی با استفاده از مدل گارچ تکینی زمان متناهی (موردکاوی بورس اوراق بهادار تهران)». دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران. https://civilica.com/doc/504597
- قلی‌بگلو، محمدرضا، (1390). «بررسی اثربخشی سیاست پولی نسبت ذخیرۀ قانونی و ارزیابی اثرات ترازنامه‌ای آن در شبکۀ پولی کشور». فصلنامۀ روند پژوهش‌های اقتصادی، 15: 59-94. SID. https://sid.ir/paper/202190/fa
- مجتهد، احمد؛ و حسن‌زاده، علی، (1390). پول و بانکداری و نهادهای مالی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
 
- Asadi, E.; Zare, H.; Ebrahimi, M. & Piraiee, K., (2019). “Price Bubbles in Tehran Stock Market: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Model”. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 6(2): 73-100. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_8867_0.html (In Persian)
- Beck, Th.; Colciago, A. & Pfajfar, D., (2014). “The Role of Financial Intermediaries in Monetary Policy Transmission”. Journal of Economic Dynamics & Control, 43: 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2014.04.010
- Bjorland, H. c. & Leiteme, K., (2009). “Identifying the interdependence between US monetary policy and stock market”. Journal of monetary economics, 56: 275- 282. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2008.12.001
- Borio, C. & Disyatat, P., (2009). “Unconventional Monetary Policies: an Appraisal”. Bank for International Settlements working paper, No 292. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0003684042000177198
- Bredin, D. & O’Reilly, G., (2004). “Analysis of the Transmission Mechanism of Monetary Policy in Ireland”. Applied Economics, 36(1): 49-58.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0003684042000177198
- Brunnermeier, M. K. & Oehmke, M., (2013). “Bubbles, Financial Crises, and Systemic Risk”. Handbook of the Economics of Finance, 2: 1221-1288. https://doi.org/10.1016/B978-0-44-459406-8.00018-4
- Caraiani, P. & Cantemir Calin, A., (2019). “The impact of monetary policy shocks on stock market bubbles: International evidence”. Finance Research Letters.
- Challe, E. & Chryssi, G., (2014). “Stock Price and monetary policy shocks: A general equilibrium”. Journal of Economic Dynamic & Control, 40: 46-66. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2013.12.005
- Chatziantioiou, I.; Duffy, D. & Filis, G., (2013). “Stock market response to money and fiscal policy shocks: Multi – country evidence”. Journal of economic modeling, 30: 754-769. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.10.005
- Christiano, L. J. & Eichenbaum, M., (2005). “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”. Journal of Political Economy, 113 (1): 1–45. https://doi.org/10.1086/426038
- Cochrane, J. H., (2001). Asset Pricing. Princeton: Princeton University Press.
- Crespo Cuaresma, J.; Doppelhofer, G.; Feldkircher, M. & Huber, F., (2018). “Spillovers from US monetary policy: Evidence from a time-varying parameter GVAR model”. Working Papers in Economics. 2018-06, University of Salzburg, Department of Social Sciences and Economics, Salzburg.
- Davani, Gh., (2005). Stock market, shares and how to price shares. Tehran: Nakhostin Publications (In Persian)
- Del Negro, M. & Otrok, C., (2008). Dynamic Factor Models with Time-Varying Parameters: Measuring changes in international business cycles. University of Missouri Manuscript.
- Eickmeier, S.; Lemke, W. & Marcellino, M., (2011). “The Changing International Transmission of Financial Shocks: Evidence from a Classical Time-Varying FAVAR”. Deutsche Bundesbank, iscussion Paper Series 1: Economic Studies, 05: 2011.
- Gali, J. & Gambetti, L., (2015). “The Effects of Monetary Policy on Stock Market Bubbles: Some Evidence”. American Economic Journal: Macroeconomics, 7(1): 233 – 257. DOI: 10.1257/mac.20140003
- Gholibeglo, M. R., (2011). “The Survey of Effectiveness of Statutory Reserve Ratio as an Instrument of Monetary Policy and Evaluation of Its Balance Sheet Effects on Banking System of the Country”. TREND (Trend of economic research), 19(59): 59-94. https://sid.ir/paper/202190/en (In Persian)
- Guérin, P. & Leiva-Leon, D., (2017). “Monetary policy, stock market and sectoral comovement”. Working Papers 1731, Banco de España.
- Habibi, R.; Salehi, M. R. & Zarepoor, M., (2017). “Bayesian Modeling Speculative Bubbles in theStock Market in Iran”. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 2(2): 225–241. https://jferm.khatam.ac.ir/issue_5975_7133.html (In Persian)
- Halton, R. & Wolman, A., (2012). “A Citizen’s Guide to Unconventional Monetary Policy”. The Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Brief, 12-12.
- IMF. (2013). “Unconventional Monetary Policies”. Recent experience and prospects, April.
- Jalili, Z.; Asari Arani, A.; Yavari, K. & Heydari, H., (2018). “Evaluating the Monetary Policy Transmission Mechanism through the Stock Market in Iran Using the Structural Vector Auto Regressive (SVAR) Model”. QJER, 17 (4), 173-195. http://ecor.modares.ac.ir/article-18-131-fa.html (In Persian)
- Koop, G.; Leon-Gonzalez, R. & Strachan, R., (2009). “On the Evolution of the Monetary Policy Transmission Mechanism”. Journal of Economic Dynamics and Control, 33: 997-1017. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2008.11.003
- Korobilis, D., (2013). “Assessing the Transmission of Monetary Policy Shocks Using Time Varying Parameter Dynamic Factor Models”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 75: 157-179. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2011.00687.x
- Kurov, A., (2012). “What Determines the Stock market’s Reaction to monetary Policy Statements?”. Journal of Review of Financial Economics, 21: 175- 187. https://doi.org/10.1016/j.rfe.2012.06.010
- Lubik, T. A. & Matthes, Ch., (2015). “Time-Varying Parameter Vector Autoregressions: Specification, Estimation, and an application”. Economic Quarterly, 101(4): 323-352. http://doi.org/10.21144/eq1010403
- Nakajima, J.; Munehisa, K. & Toshiaki, W., (2011). “Bayesian Analysis of Time Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy”. Journal of the Japanese and International Economies, 25 (3): 225-245. https://doi.org/10.1016/j.jjie.2011.07.004
- Mojtahed, A. & Hassanzadeh, A., (2011). Money and banking and financial institutions. Tehran: Research Institute of Money and Banking. (In Persian)
- Paul, P., (2020). “Time-Varying Effect of Monetary Policy on Asset Prices”. The Review of Economics and Statistics, 102(4), 690-704. https://doi.org/10.1162/rest_a_00840
- Primiceri, G. E., (2005). “Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy”. Review of Economic Studies, 72 (3): 821–52. https://www.jstor.org/stable/3700675
- Rigbon, R. & Sock, B., (2004). “The impact of monetary polcy on asset prices”. Journal of monetary economics, 51: 1554- 1575. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2004.02.004
- Shayan Zeinvand, A., (2018). “The Effect of Monetary Policy and General Level of Prices on Bubble in Stock Prices Through the Asset Price Channel in Iran (1991-2014)”. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(1): 1-26. https://doi.org/10.22055/jqe.2018.20040.1514 (In Persian)
- Stock, J. & Watson, M., (2008). “Phillips Curve Inflation Forecasts”. NBER Working Paper, No. 14322.
- Taherian Far, M. & Minoui, M., (2015). “Identification of financial bubbles using finite-time singular Garch model (case study of Tehran Stock Exchange)”. Second International Conference on Industrial Engineering and Management, Tehran. https://civilica.com/doc/504597 (In Persian)
- Toparlı, E. A.; Çatık, A. N. & Balcılara, M., (2019). “The impact of oil prices on the stock returns in Turkey: A TVP-VAR approach”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 535(c).