شاخص فساد مالی در ایران،رویکرد نظریه محرومیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 اقتصاددان ارشد، مرکز اقتصاد سلامت کانادا، دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2023.28340.3636

چکیده

سال‌هاست که فساداقتصادی به‌طور گسترده از دیدگاه اقتصاد سیاسی موردمطالعه قرارگرفته و پژوهشگران بسیاری متغیرها و عوامل تعیین‌کنندۀ فساد را شناسایی نموده‌اند؛ با این‌حال، به سختی می‌توان شاخص جامعی از فساد مالی را مشاهد نمود که تصویر کاملاً دقیقی از تأثیرات فساد بر نظام‌های سیاسی و اقتصادی ارائه نماید؛ چراکه فساد مالی متغیری پنهان و مکتوم است که بسادگی نمی‌توان آن را مشاهده و اندازه‌گیری کرد. مطالعات فساد عموماً با مشکلات مفهومی و اندازه‌گیری مواجه است و اکثر محققان از موارد محدود و یا برخی از جنبه‌های فساد را برای معرفی فساد بهره برده‌اند. بر این‌اساس برخی از شاخص‌های معرفی‌شده هم‌چون شاخص ادراک فساد (CPI) و شاخص کنترل فساد (CCI) به‌جای سنجش واقعی فساد، ادراک و احساس کارشناسان و مدیران تجاری از فساد را اندازه‌گیری نموده‌اند. علاوه‌بر این، هیچ‌یک از این شاخص‌ها به‌ویژه CPI برای تحقیقات تجربی تأثیر فساد بر متغیرهای اقتصادی کافی به‌نظر نمی‌رسد و برای رفع این کاستی‌ها، لازم است شاخص مناسبی برای سنجش فساد ارائه گردد. در این پژوهش، با تکیه‌بر «نظریۀ محرومیت»، یک شاخص جامع جدید فساد مالی (FCI)  معرفی می‌شود که کمبود یک کشور را در هر یک از ابعاد اقتصادی ازجمله مخارج دولت، سرمایه‌گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی اندازه‌گیری می‌کند. به‌کارگیری این چهار بُعد، همراه با رویکرد شاخص ترکیبی به فساد، ایجاد یک چارچوب جدید برای درک فساد مالی را امکان‌پذیر می‌کند. نتایج محاسبۀ این شاخص طی دورۀ زمانی 2007 تا 2017م. و برای 126 کشور منتخب نشان‌داد نمرۀ ایران در شاخص فساد از  0.475 در سال 2007 به 0.535 در سال 2017م. افزایش‌یافته است که به‌معنای بهبود رتبۀ ایران از 87 به 82 در فاصلۀ این سال‌ها بوده است. مقایسۀ نمرات و رتبۀ ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) با شاخص فساد مالی محاسبه شده این پژوهش (FCI)، حاکی از هم‌پوشانی این دو شاخص است. 
کلیدواژگان: شاخص فساد مالی، شاخص مرکب، تحلیل چندمتغیره، تئوری محرومیت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Financial Corruption Index (FCI) in Iran Through Deprivation Theory

نویسندگان [English]

  • Maboud Mohammadi 1
  • Ghahreman Abdoli 2
  • Ezatollah Abbasian 3
  • Mehdee Araee 4
1 PhD Student in Public sector Economics, Department of Economics, University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran
2 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Senior Economist, Canadian centre for Health Economics, University of Toronto, Toronto, Canada
چکیده [English]

For many years, the economics of corruption has been widely used from political perspective. Scholars identified many variables and determinants of corruption; yet, one could hardly find a comprehensive index of financial corruption that provides a more precise picture of its impacts on the political and economic system. Financial corruption is a hidden variable that cannot be properly observed and measured. Corruption studies face with the conceptual and measurement issues. Most researchers, applied either limited items or some aspects of corruption to represent the entire of concept. Some indicators such as Corruption Perceptions Index (CPI), Corruption Control Index (CCI), etc. are based on expert’s and business executive’s understanding of corruption, instead of actual objective measurement of the phenomenon. Additionally, none of these indicators especially CPI, are adequate for the empirical research of the impact’s corruption on economic variables. To address these shortcomings, it is necessary to create a proper indicator designed to measure corruption. In this paper, we established a new comprehensive Financial Corruption Index (FCI) that has been framed based on “Deprivation Theory”, which measures the shortfall of the nation in each of economic dimensions including government expenditures, investment, income and economic freedom. Applying these four dimensions, in conjunction with a composite index approach to corruption, makes it feasible to create a novel framework for understanding of financial corruption.  The results show during 2007 and 2017, Iran saw its FCI rating increased from 0.475 to 0.535 from 2007 to 2017, which means an improvement in Iran’s rank from 87 in 2007 to 82 in 2017 among 126 countries. The CPI scores for Iran confirms that our results in FCI are valid and accurate. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Corruption Index (FCI)
  • Composite Index
  • Multivariate Analysis
  • Deprivation Theory
- Adam, I. & Fazekas, M., (2021). “Are Emerging Technologies Helping Win the Fight against Corruption? A Review of the State of Evidence”. Information Economics and Policy: 100950. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016762452100038X
- Afzali, M.; Ҫolak, G., & Fu, M., (2021). “Economic Uncertainty and Corruption: Evidence from Public and Private Firms”. Journal of Financial Stability, 57: 100936. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100936
- Ayodeji, I. O., (2020). “Panel Logit Regression Analysis of the Effects of Corruption on Inflation Pattern in the Economic Community of West African States.” Heliyon 6(12): e05637. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05637
- Beets, S. D., (2005). “Understanding the Demand-Side Issues of International Corruption”. Journal of Business Ethics, 57: 65-81. https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-004-3824-3
- Ben Ali, M. S.; Fhima, F. & Nouira, R., (2020). “How Does Corruption Undermine Banking Stability? A Threshold Nonlinear Framework”. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27: 100365. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100365
- Bentzen, J. S., (2012). “How bad is corruption? Cross‐country evidence of the impact of corruption on economic prosperity”. Review of Development Economics, 16(1): 167–184. doi: 10.1111/j.1467-9361.2011.00653.x.
- Cariolle, J., (2018). “Corruption determinants in developing and transition economies: Insights from a multi-level analysis”. Working Papers P229, FERDI.
- Cimpoeru, M. V. & Cimpoeru, V., (2015). “Budgetary Transparency – An Improving Factor for Corruption Control and Economic Performance”. Procedia Economics and Finance, 27: 579–86. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01036-9
- Deyshappriya, N. P., (2015). “Do corruption and peace affect economic growth? Evidences from the cross-country analysis”. Journal of Social and Economic Development, 17(2): 135–147. doi: 10.1007/s40847-015-0016-1.
- Domashova, J. & Politova, A., (2021). “The Corruption Perception Index: Analysis of Dependence on Socio-Economic Indicators”. Procedia Computer Science, 190: 193–203. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.06.024
- Gelman, A. & Stanig, P., (2020). “Corruption Perceptions Index 2020: Technical Methodology Note”. https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl (November 20, 2021).
- Gelman, St. n. d., (2021). “Corruption Perceptions Index 2020: Technical Methodology Note”. Retrieved November 20, https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
- Giommoni, T., (2021). “Exposure to Corruption and Political Participation: Evidence from Italian Municipalities”. European Journal of Political Economy, 68: 102000.
- Greco, S.; Ishizaka, A.; Tasiou, M. & Torrisi, G., (2019). “On the Methodological Framework of Composite Indices: A Review of the Issues of Weighting, Aggregation, and Robustness”. Social Indicators Research, 141(1): 61–94. https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-017-1832-9
- Hodgson, G. M. & Jiang, S., (2007). “The Economics of Corruption and the Corruption of Economics: An Institutionalist Perspective”. Journal of Economic, 41(4): 1043–1061. http://www.jstor.org/stable/25511257
- Hosseinidoust, S. E.; Sepehrdoost, H. & Kiani, A., (2020), “Investigating the Impact of Globalization and Corruption on Government Size“Applied Economics Studies Iran, 32: 129-159. https://doi.org/10.22084/aes.2020.19954.2930 (In Persian).
- Iloie, R. E., (2015). “Connections between FDI, Corruption Index and Country Risk Assessments in Central and Eastern Europe”. Procedia Economics and Finance, 32: 626–33. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01442-2
- Isaksen, J., (2005). The Budget Process and Corruption.
- John Joseph, W., (2006). “The Concept of Systematic Corruption in American History”. NBER Chapters, in: Corruption and Reform: Lessons from America's Economic History: 23-62 National Bureau of Economic Research, Inc.
- Khan, A.; Krishnan, S. & Dhir, A., (2021). “Electronic Government and Corruption: Systematic Literature Review, Framework, and Agenda for Future Research”. Technological Forecasting and Social Change, 167: 120737.
- Khati, P. & Han, J., (2023). “Determinants of Corruption in South and Southeast Asia”. Southeast Asia Journal, 33 (2): 93 – 134. http://dspace.kci.go.kr/handle/kci/2056741.
- Knack, S. & Omar A., (2000). “Are larger countries really more corrupt?”. World Bank Policy Research Working Paper, 2470.
- Knapp, S.; Hans Franses, Ph. & Whitby, B., (2021). “Measuring the Effect of Perceived Corruption on Detention and Incident Risk in the Maritime Industry – An Empirical Analysis”. Maritime Transport Research, 2: 100031.
- Koudelková, P. & Senichev, V., (2015). “Mix Research Approach towards Corruption – Experts’ Perception: Challenges and Limitations”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175: 39–47. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1172
- Krajewska, A. & Makowski, G., (2017). “Corruption, anti-corruption and human rights: the case of Poland's integrity system”. Crime Law and Social Change, (3): 325–339. doi: 10.1007/s10611-017-9710-6.
- Lederman, D.; Loayza, N. V. & Soares, R. R., (2005). “Accountability and corruption: political institutions matter”. Economics & Politics, 17(1): 1–35. doi: 10.11 11/j.1468-0343.2005.00145.x.
- Linhartová, V. & Halásková, M., (2022). “Determinants of corruption: a panel data analysis of Visegrad countries. Equilibrium”. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 17(1): 51–79. doi: 10.24136/eq.2022.003
- Mauro, P., (1998). “Corruption: causes, consequences and agenda for further research”. IMF/World Bank, Finance and Development, 35(1): 13. https://doi.org/10.5089/9781451953220.022
- Moisé, G. M., (2020). “Corruption in the Oil Sector: A Systematic Review and Critique of the Literature”. The Extractive Industries and Society, 7(1): 217–36. https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.002
- Momeni, F.; Shakeri, A.; ArabMazar Yazdi, A. & Azimi Dokht Shooroki, S. M., (2019). “An analysis of the characteristics of anti-corruption policies with an emphasis on the structure of social order”. The Journal of Economic Policy, 11(21): 103-124. https://doi.org/10.22034/epj.2019.1537 (In Persian).
- Moradi, F.; Jafari, M. & Fatahi, Sh, (2022). “The Impact of Misery Index and Corruption Control on Income Inequality”. Applied Economics Studies Iran, 40: 241-279. https://doi.org/10.22084/aes.2021.23587.3246 (In Persian).
- Mustapha, N., (2014). “The impact of corruption on GDP per capita”. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 1(2), 1–5. doi: 10.15549/jeeca r.v1i2.76.
- Nardo, M.; Saisana, M.; Saltelli, A.; Tarantola, S.; Hoffmann, A. & Giovannini, E., (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Paris (France): OECD publishin,. JRC4700.
- Nye, J. S., (1967). “Corruption and political development: a cost-benefit analysis”. American Political Science Review, 61(2): 417–427. https://doi.org/10.2307/1953254
- Ochulor, C. L., (2011). “Ethical and moral implications of corruption”. Canadian Social Science, 7(5): 223–228.
- Ojeka, S.; Adegboye, A.; Adegboye, K.; Umukoro, O.; Dahunsi, O. & Ozordi, E., (2019). “Corruption Perception, Institutional Quality and Performance of Listed Companies in Nigeria”. Heliyon, 5(10): e02569. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02569
- Ondřej, J. & Drobiszová, A., (2015). “The Effect of Corruption on Government Expenditure Allocation in OECD Countries”. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendel University Press, 63(4): 1251-1259.
- Pan, L. et al. (2019). “Measuring Corruption Using the Internet Data: Example from Countries along the Belt and Road”. Procedia Computer Science, 162: 9–14. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.250
- Park, H., (2003). “Determinants of Corruption: A Cross‐National Analysis”. Multinational Business Review, 11 (2): 29-48. https://doi.org/10.1108/1525383X200300010
- Nardo, M.; Saisana, M.; Saltelli, A.; Tarantola, S.; Hoffmann, A. & Giovannini, E., (2008). Please note the methodology used in this chapter is based on Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Paris (France): OECD publishing, JRC47008”
- Qu, G.; Slagter, B.; Sylwester, K. & Doiron, K., (2019). “Explaining the Standard Errors of Corruption Perception Indices”. Journal of Comparative Economics, 47(4): 907–20. https://doi.org/10.1016/j.jce.2019.07.003
- Ren, S.; Hao, Y. & Wu, H., (2021). “Government Corruption, Market Segmentation and Renewable Energy Technology Innovation: Evidence from China”. Journal of Environmental Management, 300: 113686. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113686
 - Saint-Martin, D., (2015). “Systemic Corruption in an Advanced Welfare State: Lessons from the Quebec Charbonneau Inquiry”. Osgoode Hall Law Journal, 53 (1): 66-106. https://doi.org/10.60082/2817-5069.2973
- Samimi Jafari, A. & Abedini, M., (2012). “Control of Corruption and Inflation Tax: New Evidence from Selected Developing Countries”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62: 441–45. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.072
- Seldadyo, H. & De Haan, J., (2006). The Determinants of Corruption: A Reinvestigation. EPCS-2005 Conference, Durham, England.
- Sen, A. & Anand, S., (1994). “Human Development Index: Methodology and Measurement”. Human Development Report Office (HDRO), United Nations Development Programme (UNDP). https://econpapers.repec.org/RePEc:hdr:hdocpa:hdocpa-1994-02.
- Serra, D., (2006). “Empirical determinants of corruption: A sensitivity analysis”. Public Choice, 126(1): 225-256. https://www.jstor.org/stable/30026583
- Shabbir, G. & Anwar, M., (2007). “Determinants of corruption in developing countries”. The Pakistan Development Review, 46: 751-764. https://doi.org/10.1108/JFC-02-2021-0037
- Sviderskyi, O. & Lubentsov, A., (2020). “The impact of corruption on the development of legal and economic systems of state”. Baltic Journal of Economic Studies, 6(1): 125–129. doi: 10.30525/2256-0742/2020-6-1-125-129.
- Tanzi, V. & Davoodi, H. R., (1997). Corruption, Public Investment and Growth. Working Paper of the International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, WP/ 97/139
- Tanzi, V., (1998). “Corruption and the Budget: Problems and Solutions”. Economics of Corruption, 111–28. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4615-4935-2_6 (November 20, 2021).
- Ulman, S.-R., (2013). “Corruption and National Competitiveness in Different Stages of Country Development”. Procedia Economics and Finance, 6: 150–60. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00127-5
- Ulman, S.-R., (2014). “The Impact of the National Competitiveness on the Perception of Corruption”. Procedia Economics and Finance, 15: 1002–9. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00660-1
- Vink, G., Laurence E. F.; Pannekoek, J. & Buuren, S. v., (2014). “Predictive Mean Matching Imputation of Semicontinuous Variables”. Statistica -Neerlandica, 68(1): 61–90. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/stan.12023 (November 21, 2021).
- Yahya, K. K.; Yean, T. F.; Johari, J. & Saad, N. A., (2015). “The Perception of Gen Y on Organizational Culture, Religiosity and Corruption in Malaysian Public Organizations”. Procedia Economics and Finance, 31: 251–61. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01227-7
- Zahedgharavi, M.; Karimi Potanlar, S.; Elmi, Z. & Gilak Hakimabadi, M., (2018). “Causes, effects and trends of financial corruption in Iran's economy”. Journal of Economic Studies and Policies, 4 (2): 101-126, https://economic.mofidu.ac.ir/article_34581.html?lang= (In Persian).
- https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol53/iss1/4
- https://otexts.com/fpp2/estimation-and-model-selection.html
- https://www.merriam-webster.com/dictionary/corruption
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3668100/
- https://www.transparency.org/en/what-is-corruption
- https://www-users.york.ac.uk/~mb55/intro/typemiss4.htm