کلیدواژه‌ها = تولید ناخالص داخلی
ساخت نشانگر پیشرو ترکیبی برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی ایران

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 39-71

10.22084/aes.2021.20365.2957

سید مهدی برکچیان؛ کیان سمائی؛ فاطمه نجفی زیارانی


بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی در استان‌های ایران

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 231-254

10.22084/aes.2017.6100.1768

سید کمال صادقی؛ سعید گرشاسبی فخر؛ رضا رنج پور؛ محمد علی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده


کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-26

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ آرش هادی‌زاده