ارزیابی نشان‌گرهای پیشرو برای تولید ناخالص داخلی ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا

10.22084/aes.2020.20317.2951

چکیده

این مقاله به دنبال ارزیابی متغیرهایی است که می‌توانند به‌صورت بالقوه به‌عنوان نشان‌گر پیشرو برای پیش‌بینی چرخه­های تجاری در اقتصاد ایران در نظر گرفته شوند. متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به‌عنوان متغیر هدف در نظر گرفته شده است. از یک مجموعه متشکل از 265 متغیر با تواتر فصلی در بازه زمانی 1367:1-1387:2 که با شش تبدیل از آن‌ها مجموعاً 1590 سری زمانی را تشکیل می‌دهند، به‌عنوان نشان‌گرهای پیشرو بالقوه استفاده شده است. معیارهای تعداد نقاط مفقوده، هشدارهای نادرست، هشدارهای دیرهنگام، میزان تطابق دوران رکود و رونق نشان‌گر و سری هدف و انحراف معیار تقدم در پیش‌بینی به تفکیک نقاط اوج (شروع رکود) و حضیض (پایان رکود) برای هر سری زمانی، محاسبه و ارائه شده است. در این مطالعه نشان داده می‌شود که نمی‌توان مجموعه‌ای از متغیرها را یافت که به لحاظ تمامی معیارهای فوق، عملکرد مطلوبی داشته باشند. این در حالی است که ‌20 متغیر قابلیت نسبتاً خوبی در شناسایی نقاط چرخش دارند و 6 متغیر قابلیت نسبتاً مطلوبی به لحاظ انحراف معیار تقدم در پیش‌بینی دارند. «شاخص قیمت مصرف‌کننده-بهداشت و درمان»، «مالیات بر اشخاص حقوقی» و «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» ازجمله متغیرهایی هستند که عملکرد پیش­بینی آن‌ها براساس معیارهای ارزیابی فوق­الذکر از سایر متغیرها بهتر است و به لحاظ وقفه انتشار عمومی نیز وضعیت مناسبی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selecting a group of leading indicators for Iran's GDP

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Barakchian 1
  • Kian Samaee 2
1 Assistant Professor of Economics, Sharif Univeristy of Technology
2 PhD Student, Univeristy of Pensylvania, US
چکیده [English]

In this paper, we examine all the macroeconomic time series which can be considered as potential leading indicators of the state of real activity in Iran, to find the best leading indicators. According to Einian and Barakchian (1393), Non-oil GDP show the fluctuations of real activity in Iran better than other variables. Hence, in our study we consider Non-oil GDP as the target variable and the dating of the business cycles are identified following Einian and Barakchian (1393). 265 macroeconomic variables, obtained from the data sets released by the Central Bank of Iran, are used to construct 1590 potential leading indicators; 6 kinds of transformations are applied to each variable in order to generate 1590 series. These time series are quarterly series which span the period of 1367Q1 to 1387Q2. The number of Missing Points, False Alarm Points, Late Alarm Points, Concordance, and Standard Deviation in forecasting peaks and troughs are used as the main criteria to evaluate the potential leading indicators. The results show that no variable does well in terms of all the criteria; however, there exist 20 variables which performs well in forecasting peaks and troughs and there exist 6 variables which perform well in terms of the standard deviation of the forecasts. Therefore, selecting a set of potential leading indicators to construct a composite leading indicator for non-oil GDP depends entirely on the importance of each criteria for the institutes/researchers who develop the composite leading indicator. We also evaluate the potential leading indicators based on their release lags in the Central Bank's publications. Samaee and Atrianfar (1390) have shown that the national accounts' data have the longest lag (more than 6 months on average), and therefore, we suggest to diminish their role in constructing the composite leading indicator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leading indicator
  • Forecasting
  • GDP