نویسنده = نادر مهرگان
تعداد مقالات: 5
1. شوک نفت، سیاست پولی و اثر وثیقه‌ای در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 27-51

10.22084/aes.2020.22151.3111

علی تحویلی؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان


2. کاربرد الگوی کو و پرون در شناسایی تکانه‌های نفتی اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 81-105

ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی


3. بررسی درون زایی عرضه ی پول ایران (رویکرد آزمون مستقیم)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 237-259

جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ نادر مهرگان؛ داریوش حسنوند


4. نوسانات قیمتی نفت و رشد پایدار اقتصادی: مطالعه ی موردی ایران و ژاپن

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 107-125

نادر مهرگان؛ یونس سلمانی


5. تعیین دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خدمات در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 103-119

نادر مهرگان؛ محمدحسن فطرس؛ ابراهیم فرجی