بررسی درون زایی عرضه ی پول ایران (رویکرد آزمون مستقیم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور و مدرس دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

چکیده

تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون¬زایی یا برون¬زایی عرضه¬ی پول است. حاکمیت هر یک از فرض¬های برون¬زایی یا درون¬زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست¬های پولی تأثیر بسیار مهم دارد. مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فرض¬های فوق وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق¬گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sls) و آزمون سارگان با استفاده از داده¬های فصلی بین سا¬ل¬های 1375 تا1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولاً پول درون¬زا است و ثانیاً در ارتباط با درون¬زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق¬گرایان، تطابق بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از اینرو سیاست¬گذاران پولی، باید تناسب سیاست¬های پولی را با ماهیت درون¬زای پول تطابق¬گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف¬گذاری از هدف¬گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف¬گذاری¬های متناسب با شرایط درون¬زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Iran endogeneity of Money Supply

نویسندگان [English]

  • jahangir biyabani 1
  • asghar abolhasani 1
  • nader mehrghan 2
  • darioush hassanvand 3
3 Ayatolahbrojerdi university
چکیده [English]

Effectiveness and efficiency of monetary policy in economics, first of all is related to assumption of exogeneity or endogeneity of monetary policy. Domain of these two assumptions affects Effectiveness, efficiency and regulation of monetary policy. There are so many studies and views about dominance of these two assumptions. Empirical test is a solution for understanding the dominance of different views in a given country. There have been some investigations to study endogeneity of Iran money supply, but here - unlike previous studies – the direct test and Sargan test according to seasonal data between1375-1391 based on two important views of structuralism and accommodationism has been used. The Results show that firstly, money is endogenous. Secondly, concerning the endogeneity of money, structuralisms' approach matches more to Iran economics than accommodationisms' view. Necessary of change in targeting; from monetary targeting and liquidity growth to targeting compatible to endogeneity conditions of money is of the other result of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "endogeneity"
  • " accommodationism "
  • " structuralism "
  • " Money Supply of iran"
  • "TSLS test"