تعیین دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خدمات در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

بخش خدمات نزدیک به 57% از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، در کشورهای پر درآمد این سهم بیشتر بوده و به­طور متوسط 75% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می­دهد (WDI, 2012).با توجه به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد، ارائه اطلاعات کمی به صاحبان سرمایه و مدیران سرمایه­گذار در این بخش می­تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی نموده و مسیر رشد و توسعه­ی اقتصادی را هموارتر نماید. در این تحقیق با استفاده از یک روش توزیع تأخیری به تعیین دوره­ی زمانی بازدهی سرمایه­گذاری کل کشور، بخش غیر نفتی، بخش خدمات و زیربخش­های آنبا استفاده از داده­های سری زمانی 1386-1338 در ایران پرداخته­ایم. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که دوره­ی زمانی بازده سرمایه­گذاری برای بخش خدمات  6 سال است و بیشترین میزان بازدهی مربوط به سال سوم می­باشد. در بین زیر بخش­های خدمات، موسسات پولی و مالی، بازرگانی و خدمات اجتماعی نسبت به بقیه زیر بخش­های خدمات بازده بیشتری داشته و زود بازده­تر می­باشند. همچنین بطور متوسط طول و میزان بازدهی سرمایه­گذاری بخش خدمات به میزان قابل توجهی از بازدهی کل کشور پایین­تر است.

عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Output Duration of Investment in Service Sector in Iran

نویسندگان [English]

  • nader mehregan 1
  • mohamad hassan fotros 1
  • ebrahim faraji 2
چکیده [English]

Service sector has dedicated about %57 of GDP to itself in Iran.Even in high income countries this portion is almost %75 GDP (WDI, 2012). So it is expected that in the recent years this proportion of production in service sector would be more than the current one. As lots of investments compared to other sectors are made in service sector, the studying of investments in this sector is of great importance. In this study using Almon's dilatory distribution, we want to determine the output duration of investment in the whole country and also non-oil sector, service sector and its subsections in Iran to provide the investors with good ideas and suggestions and present criterion for the evaluation of the administers of the investments. Based on the results the output duration of investment for service sector is 6 years and the most efficacies occur in the third years. The duration and amount of investment's efficacy in service sector is considerably lower than the investment's efficacy of the wholeeconomy of the country.