کلیدواژه‌ها = صنعت
تاثیر رقابت خارجی بر شدت رقابت و مارک آپ در بازارهای صنعتی ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 27-55

محمد نبی شهیکی تاش؛ فرامرز اتباعی