کلیدواژه‌ها = نوآوری
تحلیل موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری در ایران از منظر نهادی

دوره 2، شماره 8، اسفند 1392، صفحه 73-89

فرشاد مومنی؛ پریسا علیزاده


ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در کارگاه‌های صنعتی ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 63-89

حمید کردبچه؛ سوده السادات امامی


رابطه تأثیر نوآوری بر سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 63-97

حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ محسن پور پور عبادالهان کویچ؛ علی دهقانی