ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در کارگاه‌های صنعتی ایران

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بو علی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

یکی از مباحث مهم در نظریه­ی سازمان‌های صنعتی، بررسی اثر ساختارهای بازاری متفاوت بر پیشرفت تکنولوژی، عملکرد اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی است. فرضیه­ی شومپیتر مبنی بر وجود رابطه­ی مستقیم بین ساختارهای انحصاری و مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری یکی از مهم­ترین مبانی نظری برای چنین رابطه‌ای است. این مقاله قصد دارد اثر ساختار بازار بر مخارج تحقیق و توسعه را در صنایع بزرگ کشور مورد بررسی و آزمون قرار دهد. برای این منظور، از یک مدل رگرسیون داده­های ترکیبی برای مجموعه‌ای از کارگاه‌های صنعتی با بیش از ده نفر کارکن در ایران برای‌ دوره 1375-1386، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می‌دهد که در کارگاه‌های صنعتی ایران ‌که ساختارهای بازاری آنها به انحصار نزدیک‌تر است، مخارج بیشتری به تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Structure and R&D expenditures In Iranian large manufacturing industries

نویسندگان [English]

  • hamid kordbacheh 1
  • soodeh sadat emami 2
چکیده [English]

A fundamental  issue  in  industrial  organization theory is  how  different  market  structures  affect economic performance and social welfare and what market structure is most conducive to innovation and technological progress? This paper aims to conduct a new empirical assessment of the Schumpeterian hypothesis asserting the advantage of monopoly structure over competition structure in raising R&D and technological progress. To this aim, a panel of 4-digit ISIC of Iranian industries data over the period 1995-2007 has been used. The findings of this study support the Schumpeterian hypothesis in Iranian large manufacturing industries in winch the more concentrated industries stimulate R&D expenditures and promote rapid technological progress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • large industries
  • market structure
  • Innovation
  • Schumpeter