نویسنده = محمد خداوردیزاده
بررسی اثر دخالت های دولت در بازار سرمایۀ ایران: رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (NARDL)

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 237-261

10.22084/aes.2022.25632.3393

محمد خداوردیزاده؛ محمد کلامی؛ سجاد ابراهیم‌پور؛ صابر خداوردیزاده


برآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت‌شده مراکان با استفاده از روش آزمون انتخاب

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 267-290

محمد خداوردیزاده؛ صادق خلیلیان؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار