کلیدواژه‌ها = استان‌های ایران
تحلیل اثر تورم بر بیکاری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1403، صفحه 99-129

https://dx.doi.org/10.22084/aes.2023.27865.3594

علی یونسی؛ امیرعلی فرهنگ؛ وحید نیک پی پسیان


بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایۀ اجتماعی در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 139-165

10.22084/aes.2022.26478.3477

آزاد خانزادی؛ نسرین کریمی؛ سهراب دل انگیزان


تجزیه ی رشد بهره وری زیست محیطی عوامل تولید با استفاده از تابع فاصله ای در استان های ایران

دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 1-24

پریا پارسا؛ زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی