کلیدواژه‌ها = نابرابری درآمدی
توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران: رویکرد تصحیح خطای غیرخطی

دوره 3، شماره 11، آذر 1393، صفحه 27-47

منصور رزاء نژاد؛ عبدالکریم حسین پور؛ ابراهیم انواری